ÄRENDEN

1 - 100 av totalt 4 141 ärenden

Ärende-nr. Titel
V 10/2023-2024 Val av lantråd
V 9/2023-2024 Talmannens meddelande om lantrådskandidat
D 2/2023-2024 Val av lantråd
LF 3/2023-2024 Upphävande av landskapslagen om vinstskatt inom elbranschen
LF 2/2023-2024 Ändringar i kommunalbeskattningen 2024
RP 1/2023-2024 Republikens presidents framställning om godkännande av utkastet till statsrådets förordning om Världspostkonventionen och om några andra avtal
V 8/2023-2024 Val av 2 ordinarie medlemmar och 2 ersättare i Nordiska rådet
V 7/2023-2024 Val av 6 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
V 6/2023-2024 Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i kanslikommissionen
V 5/2023-2024 Val av 3 ordinarie medlemmar och 2 ersättare i justeringsutskottet
V 4/2023-2024 Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i social- och miljöutskottet
V 3/2023-2024 Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i finans- och näringsutskottet
V 2/2023-2024 Val av 7 ordinarie medlemmar och 5 ersättare i lag- och kulturutskottet
BF 1/2023-2024 Förslag till Ålands budget för år 2024
LF 1/2023-2024 Privat hälso- och sjukvård
D 1/2023-2024 Meddelande
V 1/2023-2024 Talmansval
V 7/2022-2023 Val av arvodeskommission
V 6/2022-2023 Val av lagtingsdirektör
TMK 4/2022-2023 Åländsk representation i Europaparlamentet
F 4/2022-2023 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
SF 29/2022-2023 Hur räddar vi vårt småskaliga kustfiske?
LF 41/2022-2023 Behörig myndighet enligt dataförvaltningsakten
LF 40/2022-2023 Ändring av studiestödslagen
LF 39/2022-2023 Ny skyddshemslag
LF 38/2022-2023 Genomförande av det ändrade direktivet om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter
M 6/2022-2023 Ålands landskapsregerings program för äldrepolitiken 2023–2030
SF 28/2022-2023 Förbud mot trollingfiske är ett stort avbräck för åländska besöksnäringen
SF 27/2022-2023 Insamlingen av uttjänta textilier
SF 26/2022-2023 Modernisera kollektivtrafiken
LF 37/2022-2023 Landskapet Ålands pensionsfond
LF 36/2022-2023 Ändring av tobakslagen gällande upphettade tobaksvaror
M 5/2022-2023 Folkhälsostrategi för Åland 2023-2030 samt Åtgärdspaket 2023-2025 för att främja fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor
RP 7/2022-2023 Godkännande och sättande i kraft av ändringar i bilagan till konventionen om underlättande av internationell sjöfart
NRB 1/2022-2023 Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2022
SF 25/2022-2023 Granskning av valfinansieringen 2019 och 2023
SF 24/2022-2023 Det ekologiska odlingen på Ålands framtid
LF 35/2022-2023 Ändring av blankettlagar om socialvård samt hälso- och sjukvård
SF 23/2022-2023 Var är Ålands barnstrategi
MOT 7/2022-2023 Inrättande av en parlamentarisk vänskapsgrupp med Sveriges riksdag
LF 34/2022-2023 Könsneutral lagstiftning kring graviditet
LF 33/2022-2023 Ändring av vattenlagen
LF 32/2022-2023 Förnyad klientavgiftslag
SF 22/2022-2023 Ålands folkrättsliga ställning
TMK 3/2022-2023 Ändringar av regelverken gällande lagtingets arbetsformer samt ledamöterna i lagtinget och landskapsregeringen
SF 21/2022-2023 Mindre trygghet utan kriskommunlagstiftning
SF 20/2022-2023 Uteblivna bibliotekspolitiska åtgärder
RP 6/2022-2023 Godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finlands regering och Sveriges regering om internationell taxitrafik på väg samt överenskommelsen om ändring av överenskommelsen om internationell taxitrafik på väg
TMK 2/2022-2023 Ändringar av regelverken gällande lagtingets arbetsformer samt ledamöterna i lagtinget och landskapsregeringen
LF 31/2022-2023 Ett finanspolitiskt ramverk
LF 30/2022-2023 Enmansmyndigheter
SF 19/2022-2023 Förutsättningarna för utbildning i traditionellt båtbyggeri
LF 29/2022-2023 Anpassad kommunal avfallshantering
LF 28/2022-2023 Ändring av elmarknadslagstiftningen
LF 27/2022-2023 Jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd
LF 26/2022-2023 Näringsrätt och näringstillstånd
SF 18/2022-2023 Verksamhetsförutsättningarna för våra passagerarrederier
MOT 6/2022-2023 Reformera bostadstillägg för studerande
RS 2/2022-2023 Redogörelse över Årsredovisning per 31.12.2022
LF 25/2022-2023 Komplettering av landskapslagen om ekologisk produktion
LF 24/2022-2023 Ändring av högskolelagen
BF 5/2022-2023 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2023
MOT 5/2022-2023 Ålands Radio och Tvs finansiering
F 3/2022-2023 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
M 4/2022-2023 Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik
LF 23/2022-2023 Ny blankettlag om livsmedel
BF 4/2022-2023 Förslag till första tilläggsbudget för år 2023
LF 22/2022-2023 En temporär höjning av maximala boendeutgifter i lagen om allmänt bostadsbidrag
LF 21/2022-2023 Ändring av studiestödslagen
RS 1/2022-2023 Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting
S 1/2022-2023 Försummad skärgårdspolitik
SF 17/2022-2023 Implementeringen av NIS2
SF 16/2022-2023 Fler åländska platser vid Röda korsets internationella skola UWC
SF 15/2022-2023 Trampa vatten i fiskodlingsfrågan
FUR 1/2022-2023 Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal under år 2022
LF 20/2022-2023 Ändring av studiestödslagen
LF 19/2022-2023 Dricksvattenkvalitet
LF 18/2022-2023 Ny blankettlag om gödselmedel
LF 17/2022-2023 Ändringar i beskattningen av företag, näringsidkare och jordbrukare
SF 14/2022-2023 Skydd av den biologiska mångfalden
RB 2/2022-2023 Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2022
MOT 4/2022-2023 Starta certifierade vindkraftskurser
SF 13/2022-2023 Civil beredskap
SF 12/2022-2023 Kommunernas roll gällande havsbaserad vindkraft
SF 11/2022-2023 Statusen på det åländska oljeskyddet
LF 16/2022-2023 Byggnaders energiprestanda och energieffektivitet med anledning av ett motiverat yttrande från EU-kommissionen
LF 15/2022-2023 Ny vägtrafiklagstiftning
RB 1/2022-2023 Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2022
SF 10/2022-2023 Yrvaken klimatpolitik
MOT 3/2022-2023 Höjda inkomstgränser i barnomsorgen
RP 5/2022-2023 Godkännande och sättande i kraft av den globala konventionen om erkännande av examina avseende högre utbildning
MOT 2/2022-2023 Rättvisare skatt för pensionärer
LF 14/2022-2023 Ändring av tjänstemannalagen
LF 13/2022-2023 Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen
M 3/2022-2023 Landskapsregeringens externpolitik
F 2/2022-2023 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
SF 9/2022-2023 Tillsyn av hemskolningen på Sottunga
SF 8/2022-2023 Byggsektorn på väg in i lågkonjunktur
SF 7/2022-2023 Åtgärder för att förbättra förutsättningarna för hemundervisade barns rätt till likvärdig undervisning
V 5/2022-2023 Fyllnadsval av ordinarie medlem i lag- och kulturutskottet