Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
  Diskussion.


 • Talman! När det gäller att söka sätt för att uppmuntra företagare att satsa och entreprenörer att försöka ännu hårdare får ingen möda sparas. Därför har det varit enkelt från finans- och näringsutskottets sida att tillskynda att lagförslaget om höjda avskrivningar även i kommunalbeskattningen godkänns av detta lagting. Förslaget är att betrakta som blankettlagstiftning och är redan infört i statsbeskattningen.

  Den föreslagna lagen är tidsbunden och ger skattskyldiga som bedriver näringsverksamhet eller jordbruk rätt att göra en dubbelt så stor avskrivning på anskaffningsutgifterna för lösa anläggningstillgångar som tas i bruk under åren 2020-2023.

  Lagförslaget är ägnat att ge företag, näringsidkare och jordbrukare på Åland samma möjligheter till avskrivningar på maskiner, inventarier och lösa anläggningstillgångar som motsvarande aktörer har i Finland. Samtidigt justeras kommunalskattesatsen för samfund på samma sätt som i Finland för att motverka bortfall av kommunala skatteintäkter till följd av den ökade avskrivningstakten.

  Förslaget är i grunden, konstaterar utskottet, en näringspolitisk insats som syftar till att stimulera företagens privata investeringar för att på sikt leda till ökad lönsamhet och ökade beskattningsbara vinster. Långsiktigt torde förslaget ha positiva effekter på den offentliga ekonomin.

  I ljuset av den pågående pandemin och därmed sammanhängande ekonomiska osäkerhet är det svårt att bedöma om föreslaget kommer att ha avsedd effekt.

  Eftersom det är viktigt att aktörer på Åland inte har sämre förutsättningar än motsvarande aktörer i Finland och eftersom olika regelverk i stats- respektive kommunalbeskattningen skulle komplicera näringsidkarnas redovisning är utskottet ändå enigt om att förslaget bör omfattas.

  Utskottet har funnit det motiverat att särskilt överväga huruvida förslagets effekter nu, i den mera trängda ekonomiska verklighet som följer av pandemin, blir svåra att hantera för de största skattetagarna. Utskottet har erfarit att effekterna förväntas bli rätt små jämfört med det stora bortfall av kommunal- och samfundsskatteintäkter som nu av allt att döma är att vänta. Det är särskilt viktigt att man följer upp utfallet samt riktar kompensation och stöd till de skattetagare som påverkas mest.

  Mot denna bakgrund föreslår utskottet att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse. Tack.


 • Tack, herr talman! Det var absolut föredömligt redogjort för det här lagförslaget.

  Det som tilläggas kan är att skattetagarna inte förlorar en enda cent på det här. Det handlar bara om en periodisering, när man betalar skatten så att man inte missförstår den saken.


 • Tack talman! Det där är riktigt. I samband med våra hörande har vi hört att i teorin så är det naturligtvis bättre om detta kan ens i liten mån uppmuntra till investeringar, eftersom tanken bakom det hela är att om man investerar stort i dag och kanske lite förlänger avskrivningsperioden, gör den annorlunda, så ska effekterna om några år bli flera arbetsplatser och större vinster. Så det är riktigt påpekat, tack.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:07

  Talman! Bästa lagting. Jag vill rikta ett tack till utskottet för ett bra samarbete till slut och också ett stort tack till utskottssekreterare Emma Dahlén som alltid kommer med väldigt goda synpunkter.

  Effekten av denna lagstiftning ska sett över tid vara ett win-win för alla parter. Benägenheten att investera skulle uppmuntras, det var grundtanken när lagen trädde i kraft vid årsskiftet, då fanns ännu inte ett spår av virus som skymde den ekonomiska sikten. Lagens effekter i sig är stimulerande oberoende pandemin, men frågan är hur stora företagens investeringsutrymmen är och blir?

  Kommunerna ska långsiktigt vara vinnare då det är tillväxtmässigt positivt att det finns företag som är beredda att investera med tanke på arbetsplatser, ökade verksamhet och ökade skatteintäkter. Allt detta måste ändå vara viktigare än att kortsiktigt under en tid tappa skatteintäkter pga. företags ökade avskrivningsmöjligheter.

  Det som är intressant och som kanske inte riktigt framgår tydligt i lagförslaget är att avskrivningsmöjligheter för lösa anläggningstillgångar kan gälla mycket stora investeringar, tex. ett åländskt rederi som beställer ett fartyg vilket blir registrerat i Finland kan nyttja den nya lagstiftningen. Avdragen för dylika investeringar får givetvis stor påverkan på samfundsskatterna för en kommun som då har rederiet bland sina företag och därför är sista meningen i utskottets synpunkter viktig för landskapsregeringen att ta med sig. "Utskottet har erfarit att effekterna förväntas bli förhållandevis små jämfört med det stora bortfall av kommunal- och samfundsskatteintäkter som nu är att vänta, men att det nu är särskilt viktigt att man följer upp utfallet samt riktar kompensation och stöd till de skattetagare som påverkas mest". Andemeningen i denna sista mening får anses vara en näringslivsmotorisk synpunkt med regionalpolitisk effekt. Regionalpolitik även måste bottna i att stärka förutsättningarna för starka tillväxtcentra att bli ännu starkare. Det är endast genom sådana åtgärder vi har råd att hålla hela Åland levande. Jag anser att förd politik genom åren har fokuserat för lite på just det. Istället har fokus legat på utjämning, vilket förutsätter att det finns tillräckliga ekonomiska resurser att utjämna med.

  Morgondagens politik måste bättre ta tillvara och stärka de områden av Åland som är våra ekonomiska motorer. Därför tycker jag speciellt sista meningen i utskottets synpunkter är viktig att ta med sig och sätta i en för Åland totalekonomisk kontext. Tack, talman.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.

  Föreläggs först förslaget till landskapslag om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för skatteåren 2020–2023 för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om temporär ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.