Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslaget i betänkandet.
  Diskussion.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 14:21

  Tack, talman! Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om erkännande av yrkeskvalifikationer ändras för att åtgärda en tidigare brist i genomförandet av yrkeskvalifikationsdirektivet.

  Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget med två mindre tekniska ändringar.

  Europeiska kommissionen har i ett motiverat yttrande påtalat en brist i genomförandet av yrkeskvalifikationsdirektivet. Den påtalade bristen i genomförandet är att den åländska lagstiftningen inte definierar vad som avses vara samma yrke för erkännande av kvalifikationer, nämligen jämförbarhet mellan verksamheter.

  Landskapsregeringen föreslår därför att landskapslagen om erkännande av yrkeskvalifikationer ändras för att åtgärda bristen. En mindre omstrukturering i förtydligande syfte föreslås också.

  Ändringen av lagstiftningen ändrar enligt lagförslaget inte nuvarande förfarande vid erkännande av yrkeskvalifikationer. Redan nu utgår ett erkännande av yrkeskvalifikationer från att yrket som erkännande ansöks för, anses vara samma yrke som sökande är behörig för i ursprungsmedlemsstaten om yrkena till innehållet motsvarar varandra.

  Utskottet konstaterar att ärendet inte berör frågan om erkännande av yrkeskvalifikationer gällande klasslärare i grundskolan och har därför inte fördjupat sig i den frågan.

  Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget antar lagförslaget. Tack, talman.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om erkännande av yrkeskvalifikationer för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.