Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. Diskussion.


 • Tack, fru talman! Det här förslaget handlar om att garantera pensionsskyddet för rektorer, lärare och timlärare i grundskolorna genom att göra två korta uppdateringar i två landskapslagar.

  Landskapet har lagstiftningsbehörigheten här. Grundskolelagen upphävs ju den 1 januari 2021, då den nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola träder i kraft. Pensionsbestämmelser för rektorer, lärare och timlärare vid grundskolan har inte tagits in i den nya lagen. Det här förslaget innebär att pensionsbestämmelserna flyttas från speciallagen till de allmänna pensionslagarna. Själva pensionsbestämmelserna är däremot oförändrade.

  Förslagets verkningar. Förslaget har inga verkningar eftersom pensionsbestämmelserna bibehålls oförändrade, så det här förslaget har inga direkta konsekvenser. Lagen är tänkt att träda i kraft från och med den 1 januari 2021.


 • Tack, talman! Tack minister Eliasson. Den här lagförändringen har inte någon påverkan på något sätt som det verkar. Jag undrar ändå varför landskapsregeringen inte har skickat ut den på en remiss? Det berör väl ändå cirka 700 lärare runtom på Åland. Jag kan tycka att det är viktigt att man ändå bibehåller formalia. Vi har sett flera tillfällen här, i mångt och mycket på grund av coronan, att man sneddar mer och mer när det gäller remissrundor och remisstider etc. Jag tycker att det är av vikt ändå. Har finansministern någon kommentar?


 • Tack, fru talman! Jag ska försöka ha en kommentar. Jag blir nog svaret skyldig där faktiskt. Jag antar att det är därför att den inte har något som helst konsekvenser, utan detta ser till att de personer som berörs kommer att få sina pensioner. Men, som sagt var, det exakta svaret kan jag inte ge.


 • Tack, talman! Vad jag har förstått så är antalet berörda drygt 700 personer. Så bara av den orsaken så tycker jag att det är av vikt att även skicka ut den på en remissrunda. Det tar lite längre tid men kvalitén bibehålls i hela lagstiftningsarbetet. Jag tror att det är en farlig väg som vi är på väg till när vi kortar ner remissrundor eller upphör med remissrundor mer eller mindre. Den vägen måste vi nog rätta till lite mera i fortsättningen.


 • Ledamot Gyrid Högman (C) Gruppanförande | 13:29

  Talman! Det här lagförslaget innehåller bestämmelser om arbetspensionsskyddet för rektorer och lärare och timlärare i grundskolan på Åland.

  Dessa arbetsgrupper åtnjuter sedan många år tillbaka dessa pensionsförmåner så den här lagen innebär bara en teknisk förändring. Pensionsförmånerna för dessa yrkesgrupper är inskrivna i grundskolelagens 40 och 40 a §§. Eftersom lagen upphävs under det här årets slut så kommer då en ny lag från 1.1.2021. Vi hoppas att den ska träda i kraft, men eftersom framtiden har visat sig vara mycket oviss så kanske man kan säga att den kommer att träda i kraft med till visshet gränsande sannolikhet.

  Utskottet kan sedan försöka justera det som ledamot Holmberg framförde och höra berörda parter så att det inte blir någonting som hamnar på fel.

  Lagstiftarna har valt att inte ta in de här pensionsförmånerna i den nya lagen om barnomsorg och grundskola. Det förstår man ju också därför att den lagen innehåller också bestämmelser om barnomsorgens personal. Man har då valt att sätta in pensionsförmånerna i en och samma lag för de offentligt anställda. På det här sättet så har man på ett strukturerat sätt samlat lagföringen i en och samma lag.

  Denna lagkomplettering ger ju sedan sist och slutligen även i fortsättningen utbildningspersonal i grundskolan, lika som alla andra anställda, möjligheter att njuta sitt otium, som det heter. Nu är jag lite historisk igen. Uttrycket otium lyder i sin helhet otium dignitae och tillskrivs romaren Cicero som levde på 1000-talet före Kristus. Romarna ansåg arbete som nödvändigt ont medan otium innebar frihet från plikter och definierades som ett idealtillstånd som möjliggjorde sysselsättning utan materiell vinning.

  Så lagförslaget ger grundskolans pensionärer möjlighet att njuta sitt otium efter hedervärt förrättat värv. Sedan tål det också att funderas över hur en del, inklusive mig själv, väljer att njuta sitt otium.

  Jag förslår på Centerns vägnar att lagförslaget överförs till lag- och kulturutskottet. Tack.


 • Tack, fru talman! Det var den förra regeringen som tog den här grundskolelagen, då missade man faktiskt det här och det är detta som vi korrigerar nu.


 • Talman! Även solen har sina fläckar. Klart att man ska göra kompletteringar om man har missat saker, det är helt självklart. Det är alltid saker som behöver förtydligas eller om man faktiskt har förbisett någonting. Men det är ju inget argument för att man inte skickar lagar på remiss eller förändringar på remiss. Det ansvaret får sittande landskapsregering ta.


 • Tack, fru talman! Ja, vi tar det ansvaret.


 • Tack, talman! Finansminister Eliasson, jag tror att ministern känner till att ledamot Holmberg nog kritiserar både sittande landskapsregering när han sitter i majoritetsblocket och också kritiserar förra landskapsregeringen när han sitter i oppositionsblocket när det är nödvändigt. Jag hade inte en aning om att så var fallet som finansministern redogjorde för. Men jag tycker att rätt ska vara rätt. Oberoende vem som sitter med uppgiften och ansvaret att skicka ut på remiss så ska det göras. Att skylla på varandra är onödigt, men rätt ska vara rätt och då tar jag tillbaka min kritik mot finansministern. Jag tycker att det är av vikt att tänka på, under sommaren inför höstens tuffa lagtingsarbete och landskapsregeringens arbete, att hålla på formalia. Jag tror att det är en farlig väg vi ändå går in på när vi kortar ner remisstiden eller tar bort dem helt och hållet. Det måste skötas på ett korrekt sätt. Vi har sett i länder runt om oss där man har försökt runda eller gena parlamenten att det inte fungerar och inte är långsiktigt.


 • Tack, fru talman! Jag håller med ledamot Holmberg. Rätt ska vara rätt. Jag skulle aldrig ha tagit upp det här i ett nytt anförande om det inte var så att ledamot Holmberg hade kritiserat oss för det här. Jag vill i varje fall att rätt ska vara rätt, och jag ville berätta varför vi gör det. Vi tycker också att det är en sådan självklar sak så jag antar att det är därför som vi inte har fört ut det på remiss. Det här är ju bara för att göra det bästa möjliga för dem det berör.


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet omfattas? Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.