Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 17:57

  Talman! Lagtinget har den 22 juni, alltså i förrgår, inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

  Landskapsregeringen föreslår en ändring av grundskolelagen för landskapet Åland i syfte att utöka möjligheten att ordna undervisningen i grundskolan som distansundervisning vid situationer där grundskolorna stängs helt eller delvis med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar, t.ex om situationen med Covid-19-pandemin kräver det under hösten 2020.

  Lagförslaget måste behandlas i synnerligen brådskande ordning för att de nya bestämmelserna vid behov ska kunna tillämpas från och med början av höstterminen. Detta är nog rekord i snabb behandling, åtminstone för utskottets del.

  Landskapsregeringen föreslår i ett skilt lagförslag även en ändring av den nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola som träder i kraft den 1 januari 2021.

  Utskottet konstaterar i likhet med landskapsregeringen att det är viktigt att det i lagen införs en möjlighet till distansundervisning i ett läge där skolor stängs med stöd av smittskyddslagen som hör till riksdagens behörighetsområde.

  Distansundervisning bedrevs i grundskolorna på Åland under det undantagsförhållande som rådde i Finland under våren 2020. En undersökning gällande vårdnadshavares uppfattning om distansundervisningen visar att majoriteten är nöjd men att cirka 6 procent av grundskoleeleverna upplevde psykologiska och sociala svårigheter. Enligt vad utskottet fått erfara var erfarenheten från lärarnas sida också positiv samtidigt som det också fanns stora utmaningar.

  Utskottet ställer sin förhoppning till att det med en större framförhållning och en utökad planering ska gå att undvika vissa oönskade situationer som kan uppstå såsom att samma lärare bedriver både när- och distansundervisning. Det är enligt utskottets mening mycket angeläget att landskapsregeringen stöder skolorna samt utfärdar tydliga anvisningar så att de problem som är förenade med distansundervisningen kan minimeras. Utskottet konstaterar att frågan om ersättning för eventuellt merarbete är en avtalsfråga.

  Enligt lagförslaget får distansundervisning i exceptionella situationer inte ordnas för elever i årskurserna 1–3, för elever som får mångprofessionellt stöd och vanligtvis får sin undervisning i specialklass eller inom träningsundervisningen eller för en handikappad elev som omfattas av förlängd läroplikt med stöd 21 §. Utskottet delar intentionen att de här eleverna ska värnas och anser inte att det är ändamålsenligt att t.ex. i en situation där en hel skola stängs lämna de yngsta eleverna helt utan den undervisning de har grundlagsenlig rätt till. Utskottet föreslår därför i ett tillägg, i syfte att säkra lagstiftningskontrollen, till paragrafen så att distansundervisning ändå kan ordnas på ett ändamålsenligt sätt under den tiden som en elev är förhindrad att delta i närundervisning till följd av ett beslut som fattats med stöd av 57, 60 eller 63 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

  Vad gäller lagstiftningsbehörigheten hänvisar utskottet till sitt betänkande nr 7/2019-2020 under rubriken ”Hela undervisningsväsendet hör till lagtingets behörighet”.

  Utskottet har i ärendet hört ministern Annika Hambrudd, avdelningsjuristen Laura Korpi, byråchefen Elisabeth Storfors, ordföranden för Ålands lärarförening Karsten Steiner och representanten för Akava Åland Sune Alén.

  Jag vill rikta ett stort tack till landskapsregering, ledamöterna och sekreteraren i utskottet för god samarbetsvilja i en synnerligen angelägen och gemensam sak. Stort tack också till det hörda som ställde upp på mycket kort varsel för ett möte på distans

  Med hänvisning till det anförda förslår utskottet att lagtinget antar lagförslaget i den lydelse som framgår av betänkandet. Tack, talman!


 • Tack, talman! Tack för det snabba arbetet som lag- och kulturutskottet har utfört!

  Lag- och kulturutskottet föreslår ett förtydligande i lagparagrafen om distansundervisning i exceptionella situationer, vilket är bra då det alltid är bra med ett förtydligande.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Repliksvar | 18:01

  Tack minister Hambrudd för ett bra samarbete!


 • Tack, talman! Om jag förstod rätt så kan nu alltså årskurs 1-3 ha distansundervisning vid exceptionella tillfällen. När och om en elev i årskurs 1-3 har distansundervisning så krävs det ju oftast föräldranärvaro hemma eller där den sker. Stödet som FPA erbjöd här nu på våren för föräldrar som var utan lön på grund av att man var hemma med barn så det upphör sista augusti. Har utskottet funderat på den frågan?


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Repliksvar | 18:02

  Tack, talman! Tack ledamot Söderlund. Utskottet har inte diskuterat den saken. Jag har själv, utifrån den information som finns på FPA:s hemsida, noterat att det stödet utgår här i slutet av augusti.

  Det är säkert en sak som vi får återkomma till i ett hörande, då det gäller andra lagförslaget, kanske av FPA då i det fallet. Jag har heller ingen information om hur man tänker lösa det här i riket, tyvärr.


 • Tack, herr talman! Tack utskottsordförande Juslin för en bra redogörelse.

  Jag ska vilja ställa frågor kring de praktiska ämnena. Det framkom i undersökningen som utskottsordförande nämnde, att det hade varit problematiskt att tillgodose eleverna med just idrott, bildkonst och slöjd. Det har krävts ganska stora insatser av föräldrarna på hemmaplan. Har detta diskuterats på något sätt i utskottet angående hur man ska kunna hjälpa upp de här ämnena i en eventuell fortsatt distansundervisningsperiod?


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Repliksvar | 18:04

  Tack, talman! Tack ledamot Påvals. Vi har inte explicit diskuterat dessa färdighetsämnen. Däremot har vi diskuterat behovet av förtydligande anvisningar från landskapsregeringen. Landskapsregeringen måste gå in mer i detalj när man ger anvisningar till lärarna och skolorna hur distansundervisningen ska genomföras.

  Jag tror inte att vi ska ta efter den svenska modellen där man under lång tid har haft så kallad teoretisk slöjd. Jag tror att vi ska ha praktisk slöjd, men det kräver lite mer insatser.


 • Tack, herr talman! Tack för det svaret. Det handlar lite om samma sak som kom upp kring det förra lagförslaget om distansundervisning vidare till nästa år. Det pratas om anvisningar och riktlinjer för hur distansundervisning ska bedrivas på Åland. Det har varit problem med att det har varit väldigt olika i skolorna på Åland. Vi måste också se till att vi alltid här i lagtinget slår vakt om varje medborgares rätt till likabehandling och det måste ju genomsyra diskussionen om distansundervisning. Vi behöver ta fram ett ramverk. Det är bra att utskottet har lagt det på landskapet att ta fram tillämpningar i det här ärendet.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Repliksvar | 18:05

  Tack, talman! Tack ledamot Påvals. Visst, likabehandlingsprincipen är oerhört viktig, naturligtvis. Men vi ska ändå komma ihåg att det handlar om ledarskap på den enskilda arbetsplatsen. Sedan ska vi komma ihåg att grundskolan är en kommunal angelägenhet, det vill säga det kan vara svårt att få exakt på millimetern likadana lösningar i skärgården som i Geta eller i Mariehamn. Det är de olika faktiska förutsättningarna som är avgörande i det här fallet. Men man ska sträva till likabehandlingsprincipen, absolut ja.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av grundskolelagen för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.