Första behandling

Privata säkerhetstjänster LF 29/2019-2020

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.
  Diskussion.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 13:01

  Tack, talman! Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning på Åland av Finlands lag om privata säkerhetstjänster. Konsekvensen av förslaget är att regleringen av privata säkerhetstjänster blir tydligare och dessutom innebär förslaget att väktarnas och ordningsvakternas befogenheter preciseras.

  Utskottet konstaterar att lagförslaget belyser problemet med s.k. blandade behörighetsområden där den enklaste lösningen oftast är att den åländska lagstiftningen anpassas till den finska. Förändringarna i rikslagstiftningen inom området för privata säkerhetstjänster har lett till en problematisk situation för Ålands del i och med att riksdags- och lagtingslagarna inte mallar med varandra. Enligt lagförslaget resulterar de oklara gränsdragningarna som ett icke-enhetligt regelverk ger upphov till, i tillämpningssvårigheter för polisen.Landskapsregeringen bedömer enligt lagförslaget att Finlands säkerhetstjänstlag är tydlig och välstrukturerad och höjer rättssäkerhetsnivån. Om lagen, med beaktande av åländska särförhållanden, görs tillämplig också på Åland blir det lättare för polisen och aktörerna inom säkerhetsbranschen att samarbeta och sköta säkerhetsuppgifter, vilket skapar trygghet för företagare och enskilda medborgare. Medborgarna ska kunna lita på att t.ex. ordningsvakter utför sina uppgifter korrekt under ansvar och med klar vetskap om sina rättigheter och befogenheter samt skyldigheter.

  Utskottet välkomnar också de språkkrav för de på Åland verksamma säkerhetstjänsterna vilket föreslås i lagförslagets 3 §.

  I samband med ärendets behandling har det dock framkommit att den väktarutbildning som kommer att krävas i och med att den finska lagen görs tillämplig på Åland, inte numera ges på svenska. Utskottet finner detta allvarligt och uppmanar landskapsregeringen att se över möjligheterna till svenskspråkig utbildning vilket kan få kostnadseffekter.

  Utskottet uppmanar landskapsregeringen att fatta beslutet om dagen för lagens ikraftträdande i samråd med Ålands polismyndighet.

  Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse. Tack, talman!


 • Tack, talman! Tack till utskottet och ordförande Juslin för ett kort, koncist och tydligt betänkande och naturligtvis att utskottet tillstyrker lagförslaget i sin helhet.

  När det gäller utskottets erinran om det allvarliga att det inte skulle finnas väktarutbildning längre på svenska, så har alltså landskapsregeringen, i avvaktan på att lagförslaget ska kunna antas av lagtinget, arbetat enligt de premisserna att vi ska ordna en sådan utbildning här på hemmaplan. I nästa års Ålands budget kommer det att finnas ett anslag för att ordna utbildningen här på Åland och i gymnasiets regi. Så vi har en färdplan, men vi tackar för att utskottet återigen markerar svenskans betydelse.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Repliksvar | 13:05

  Tack vicelantrådet Jansson. Det är mycket goda nyheter. Arbetsmarknaden på Åland är säkert ganska begränsad på det här området, men jag ser att det finns ett behov av, med en viss regelbundenhet, att återkomma med den här typen av utbildningar. Tack, det låter bra!


 • Tack, talman! Tack ledamot Juslin. Jag fick lite svar på frågan av vicelantrådet. Det var glädjande nyheter att Ålands gymnasium kommer att starta en säkerhetsväktarkurs nästa läsår.

  Det jag funderar över är att det här är en problematik som spänner över flera olika yrkesgrupper, just problematiken att få svenskspråkig utbildning i Finland. Precis som jag har nämnt vid ett flertal tillfällen så är det här är utbildningsexport. Det är klart att det kostar att arrangera en utbildning. Men borde det inte också vara en möjlighet för Åland att kunna arrangera dylika kurser med tanke på att vi kommer att kunna få hit studeranden eller kursdeltagare för att ta del av en svenskspråkig kurs? Borde det inte på det sättet lindra kostnadsbiten?


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Repliksvar | 13:06

  Tack ledamot Holmberg. Utskottet har fördjupat sig i den där biten och konstaterat att arbetsmarknaden i riket kräver att utbildningen sker på finska för att då har du tillgång till ett större område. Jag tror att den här utbildningen som sker enbart på svenska kommer nog i första hand att tillfredsställa de åländska behoven. Men givetvis kan det finnas i vissa områden i Österbotten där det här är gångbart, kan jag tänka mig.


 • Tack, talman! Det var ju inte så vidare bra nyheter i sådana fall. Det begränsar ju Ålands möjlighet att tillgodose Svenskfinland med diverse kurser. Jag får hoppas att landskapsregeringen tar ett avstamp i detta och på det sättet försöker utveckla frågan så att det görs möjligt. I och med att möjligheten att utbilda sig annars är i Sverige så då kommer andra juridiska problem emot, så det här är en ganska stor fråga för Åland.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Repliksvar | 13:07

  Jag håller med. Det är definitivt en stor fråga. Yrkesakademin i Vasa som har hållit i den här typen av utbildningar har tyvärr konstaterat att deras rekryteringsunderlag inte räcker till för att ordna kursen på svenska.

  Vi behöver ha det här ordnat för åländska förhållanden oberoende, så det är viktigt att det kommer det igång.


 • Ledamot Gyrid Högman (C) Anförande | 13:08

  Talman! Jag kommer kanske att säga saker och ting som redan har sagts här.

  Att utföra säkerhetstjänster är en grannlaga uppgift och utförare bör ha goda kunskaper om sitt uppdrag och de lagar och bestämmelser som reglerar verksamheten.

  Precis som lagtingsledamot Juslin sade så har det funnits en svenskspråkig examensgivande utbildning vid Yrkesakademin i Vasa, men denna utbildning har lagts ner. Det har väl sin grund i att det inte finns tillräckligt med personer. Ska du jobba som väktare i Finland så behöver du säkert behärska finska rätt grundligt.

  I det utbildnings- och fortbildningspaket som Ålands yrkesgymnasium kommer att erbjuda under läsåret 2020-21 finns en utbildning för väktare. Denna fyller säkert ett behov, men det kommer också att finnas behov av en utbildning som leder till examen för verksamma inom säkerhetsbranschen.

  Det finns knappast en så stor efterfrågan att en examensgivande utbildning kan ordnas regelbundet, men det är ändå viktigt att man också har tillgång till utbildade personer. Utbildningen behöver ske i enlighet med den lagstiftning som tillämpas här och därför går det inte att använda den som finns på svenskt håll.
  Jag tror, precis som lagtingsledamot Holmberg, att en utbildning på svenska kunde attrahera studerande från svenskspråkiga delar av Finland.

  Ålands gymnasium kan säkert ordna den här utbildningen, men för närvarande har man inte den examensrätten därför att den examensrätt som man har möjlighet att ge utbildningar i regleras av gymnasieförordningen 2011/75. Så det krävs en liten förändring innan man kan ta upp den. Tidigare har man kunnat köpa utbildningar från Svenska Yrkesakademin, men det går inte längre. Däremot så kan man köpa läroavtalsutbildning.

  Att utbilda sig till säkerhetsvakt är säkert en utbildning som måste riktas till vuxna. När man anordnar vuxenutbildning som leder till examen så förutsätts idag att man måste validera tidigare erfarenheter och det livslånga lärandet. Så det finns alltså goda möjligheter för vuxna som är intresserade av området och som kanske också har erfarenhet som väktare att få sin examen inom en inte alltför lång studietid. Det känns bra att vicelantrådet Harry Jansson lovade att det kommer en sådan här utbildning. Jag tycker att Ålands svenskspråkiga status och självstyrelsepolitiska behörighet på utbildningsområdet renderar en skyldighet att ordna svenskspråkig utbildning inom säkerhetsbranschen. Tack.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet. Föreläggs först förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om privata säkerhetstjänster för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av ordningslagen för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om sammankomster för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.