Första behandling

  • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


  • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 18:07

    Talman! Bästa lagting. Lagtinget har under våren behandlat förslag till tilläggsbudgeter och därmed sammanhängande lagförslag föranledda av den pågående COVID-19-pandemin. I den tredje tilläggsbudgeten ingick flera åtgärder för att stärka kommunernas ekonomi. Intäkterna från kommunalbeskattningen av samfund beaktades dock inte i den beräkningsgrund som låg till grund för beslut om landskapslagen (2020:49) om kompensation till kommunerna för minskade skatteintäkter 2020. Detta till följd av att staten hade aviserat men inte tillkännagett omfattningen av en höjning av den kommunala andelen av skatten.

    Av förslaget till tredje tilläggsbudget för år 2020 framgick dock landskapsregeringens beredskap att i snabb ordning temporärt höja kommunernas andel av samfundsskatten så fort det är känt hur stor förändring staten kommer att göra. Riksdagen har den 22 juni godkänt motsvarande lagförslag i Finland.

    Utskottet konstaterar att det nu föreliggande förslaget överensstämmer med landskapsregeringens tidigare utfästelse och den information som legat till grund för lagtingets tidigare beslut om kompensation till kommunerna. Tack, talman.


  • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.