Föredras

 • En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst två anföranden som också kan besvaras. Någon annan diskussion är inte tillåten. För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får överstiga tre minuter. Svaret kommer att ges av minister Annika Hambrudd. Ordet ges först till lagtingsledamoten Ingrid Zetterman.


 • Tack, talman! Med hänvisning till 38 § lagtingsordningen så ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregering följande skriftliga fråga: Anser landskapsregering att det är budgetdirektiv som gick ut till myndigheterna är väl övervägt inom utbildningssektorn?


 • Talman! Landskapsregeringens budgetdirektiv inför tilläggsbudget 2020 var nödvändiga utifrån den ekonomiska verklighet som landskapet befann och befinner sig i. Direktivet var en generell inbesparing på personalkostnader motsvarande två veckors lön under 2020. I direktivet var det upp till respektive avdelning och myndighet att skräddarsy en lösning som ger denna inbesparing, vilket innebar olika lösningar inom landskapet skolor. Tack.


 • Ledamot Ingrid Zetterman (Lib) Tilläggsfråga | 09:43

  Jag uppfattar att landskapsregeringens sysselsättningspolitik inte alls hänger ihop. Å ena sidan gav man tilläggsanslag till AMS och man har fört fram lagstiftningar som genererar sysselsättning. Utbildningen, som de allra flesta experter tycker är en av de viktigaste bitarna i en stärkt sysselsättning för att det höjer humankapitalets kompetens, har man låtit bli att stärka. I stället har utbildningar skjutits fram och ingen beställning av utbildningspaket redan nu till hösten har kommit från landskapsregeringen. Det här är inte väl prioriterat. Kan inte ministern hålla med om det?


 • Minister Annika Hambrudd Tilläggssvar | 09:44

  Tack talman! Utbildnings- och kulturavdelningen har haft en dialog med varje underliggande myndighet hur besparingskrav är möjligt och hur sparåtgärderna påverkar verksamheten. Till exempel gällande Ålands musikinstitut, som ledamot Zetterman lyfte i sin fråga, har landskapsregeringen i dialog med musikinstitutet säkerställt att alla som studerar vid musikinstitutet kan fullfölja sina studier, samt antagit nya elever. Ledamot Zetterman har säkert noterat i tilläggsbudget 4, att både musikinstitutet och Ålands gymnasium inte haft så hög sparåtgärd som enligt budgetdirektivet. Tack.


 • Ledamot Ingrid Zetterman (Lib) Tilläggsfråga | 09:45

  Talman! Problemet är att beställningen från landskapsregeringen borde ha varit klar och tydlig tills att det finns sysselsättande utbildningar med start till hösten 2020. Det är det direktivet utbildningssektorn borde ha fått. Vi vet alla att utbildning är nya idéer, nya infallsvinklar. Det stärker kreativiteten. Det höjer mobiliteten på arbetsmarknaden. Jag förstår inte varför landskapsregeringen helt ärligt inte bara kan säga att det här var en miss. Nog måste utbildningsministern, av alla, tyckt att det vore väl om det hade funnits stärkande utbildningsinsatser redan nu från september månad 2020. Annat kan ju inte utbildningsministern tycka.


 • Minister Annika Hambrudd Tilläggssvar | 09:46

  Tack talman! Ledamot Zetterman och landskapsregeringen har samma syn att utbildning är viktigt. Utifrån den höga arbetslösheten som nu finns i det åländska samhället på grund av pandemin, är det viktigt att satsa på utbildning. Tack.


 • Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.