Föredras

 • En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst två anföranden som också kan besvaras. Någon annan diskussion är inte tillåten. För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får överstiga tre minuter. Svaret kommer att ges av vicelantrådet Harry Jansson. Ordet ges först till lagtingsledamoten John Holmberg.


 • Bäste vicelantråd! Med hänvisning till 38 § 1 mom. i lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Är landskapsregeringen beredd att öka det politiska tempot i denna för Åland viktiga fråga och att inleda ett parlamentariskt samarbete för att uppnå ett snabbare slutresultat?

  Så lyder frågan som jag lämnade in för exakt en månad sedan och jag vet att en parlamentarisk grupp nu tillsatts och har sitt första möte nästa vecka. Det jag också vet är att det finns stora politiska skiljelinjer inom landskapsregeringen kring näringsrättsfrågan överlag, vilket är synnerligen oroväckande då näringsrätten är lite av en ödesfråga för vårt välmående näringsliv. Hur står det till inom landskapsregeringen med samsyn kring näringsrätten?


 • Tack talman! Tack ledamot Holmberg för en angelägen frågeställning. Vad gäller önskemålet att skynda på denna för Åland som helhet viktiga fråga, kan jag enbart på landskapsregeringens vägnar säga att vi arbetar med den här frågan i den utsträckning som våra resurser räcker till. En skyndsamhet i den här processen är inte önskvärd i och med att vi vet alla förutsättningarna för under vilka vi jobbar med när det gäller den här typen av frågeställning som är en del av vårt EU medlemskap. I och med att allt som gäller näringsrätten också faller tillbaka på Ålandsprotokollet som en del av vårt anslutningsfördrag, Ålandsprotokoll nummer två. Därför krävs det här ständiga noggranna avvägningar. Vi jobbar på och ledamoten nämnde redan följande skede att en referensgrupp, vill betona den referensgrupp, som landskapsregering har tillsatt på förslag av lagtingsgrupperna, kommer att ha sitt första möte på onsdag. Då kommer vi att presentera både de principiella utgångspunkterna för det fortsatta arbete och även förslag till konkreta lösningar på den problematik som vi står inför. Jag känner inte igen ledamotens beskrivning att den här frågan skulle ha lett till oenighet inom regeringsblocket. Jag upplever precis som faktiskt hela lagtinget, den diskussion som har varit präglas av ett samförstånd att vi ska modernisera. Om det sedan finns enskilda ledamöter som kommer ha en annan åsikt, det må så vara. Inom landskapsregering har vi inte märkt av någon oenighet i den här frågan.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Tilläggsfråga | 09:50

  I det betänkande som den parlamentariska kommittén kom fram till 2009, mastodontarbetet som är väldigt grundligt och genomarbetat, står att en övergripande planering för att kunna lösa knäckfrågan gällande jordförvärvsrättens koppling till näringsrätten. Kommittén anser att det bör införas klara och enhetliga grunder från planering av markområden förutsätts för beviljade av jordförvärvstillstånd. Det är en klar koppling till en modernisering av näringsrätten. Jag ställer mig frågande till och många andra speciellt inom näringslivet. Det har utretts in absurdum. Läser vi regeringsprogrammet står att en arbetsgrupp tillsätts bla bla bla bla och en referensgrupp, men ingen målsättning att det ska vara klart denna mandatperiod. Idag kan vi i åländsk media läsa om den stora frustration som finns bland våra stora globala företag. Våra stora arbetsplatser som har och haft problem med detta i många år. Var finns den politiska viljan? Nu gömmer man sig bakom ännu en utredning. Ännu flera arbetsgrupper. Det här börjar påminna om tunneln. Man lovar en tunnel, det blir ingenting. Man lovar en moderniserad näringsrätt. Men när kommer den? Var finns den politiska viljan? Jag efterfrågar den. Att starta grupper och utredningar är sin sak men brännfrågan är helt klart tydlig. Det fanns ingen politisk överenskommelse kring frågan förra perioden, finns den nu? Landskapsregeringen måste veta vart man vill. Vet man det?


 • Vicelantråd Harry Jansson Tilläggssvar | 09:51

  Tack talman! Jag förstår ledamotens frustration på ett sätt, i och med att ledamoten länge talat om behovet av den här moderniseringen av nationalitetsskyddet. Jag vill upplysa ledamoten om, vad jag även sagt tidigare, att det som har gjorts hittills i utredningsväg vad gäller bland annat näringsrättens förändring, jordförvärvsrättens förändring är av kartläggande natur. Man har problematiserat frågeställningarna. Hur kommer det här att stå sig i förhållande EU:s stand-still princip, det vill säga att vi kan inte försvåra jämfört med EU inträdet första januari 95. Hur klarar vi av att införa någon form av sanktion i språkfrågan som är den centrala för näringsrätt med mera. Så att jag måste göra ledamoten besviken. Under förra mandatperioden där liberalerna var regeringsparti och lantrådsparti hände ingenting i sak vad gällde själva lösningarna på det här. Däremot under kansliministern Nina Fellmans ledning, utarbetades material som ger grund för vilka frågeställningar som ska hanteras. Jag vill varna för att säga att det här är någonting som ska göras snabbt och effektivt. Det vi gör, kommer att vara för evigt, i alla fall så länge Europeiska unionen existerar. Det viktiga är att jag upplever inom hela regeringsblocket att man vill modernisera näringsrätten. Det finns ingen oenighet. Alla inser behovet. Vi får utgå från att den arbetsgrupp som jag leder kommer att fullfölja sitt uppdrag inom utsatt tid och kommer att leverera ett förslag till ny lagstiftning. En helt ny moderniserad näringsrättslag med de kopplingar till jordförvärvslagstiftningen som blir nödvändiga. För samtidigt, ärade ledamot Holmberg, så måste vi också modernisera jordförvärvssidan. Faktum är att vi idag, sedan 2003 har ett system där vi tillämpar en förordning som inte får tillämpas egentligen. Det finns många synder här inom det här segmentet av åländsk lagstiftning, men de är oerhört centrala frågeställningar. Det ska bli intressant, det första mötet med referensgruppen. Redan på onsdag tror jag att vi kommer få ett besked. Finns det en tillräckligt bred enighet för att faktiskt gå fram med de förslag som arbetsgruppen funderar på i det här skedet?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Tilläggsfråga | 09:54

  Tack, talman! Det är väl precis den konservativa synen som vicelantråd Jansson tar upp, som är problemet. Utredningar och utredningar, den här gedigna utredningen blev klar i april 2009. Alltså drygt 11 år sedan. Sedan dess har det hänt väldigt mycket på utredningssidan. Frågan är enkel egentligen, den handlar inte om juridik eller något. Den handlar om vill vi öppna upp på Åland. Liberalerna vill det. Vi har haft med vårt regeringsprogram i många val. Det fanns ingen politisk samsyn förra perioden för att kunna göra någonting. Jag ställer frågan ännu en gång. Finns det en politisk samsyn att öppna upp Åland för nya företagsetableringar, för att kunna utveckla våra befintliga företag på Åland? Finns den viljan hos sittande landskapsregering i dag? Jag är tveksam med de svar vicelantrådet har gett hittills. Vi kan inte, precis som vicelantrådet avslutade med, men vi får hoppas att referensgruppen kommer med den input som vi i arbetsgruppen sedan februari har jobbat med. Redan där har vi ett stort problem. Referensgruppen är utformad som jag kan konstatera redan nu. Nej det kommer att finnas en samsyn kring absolut inte. Det slutar med att ingenting händer. Vi ser det kring högskolans bolagisering, kring tunnel och kring näringsrätten. Läser man en av dagens Ålandstidningar, blir man mörkrädd. Det svar som vicelantrådet ger i den intervjun gagnar inte framtiden. Vi måste öppna upp Åland. Det har landskapsregeringens egna utvecklingsgrupper kommit fram till. Det har Liberalernas beställning på tillväxt arbete visat. Det har vårt näringsliv gång på gång efterfrågat. Ändå ska vi nu gömma oss bakom en arbetsgrupp. Frågan är alltför viktig för att kunna göra så. Det finns ingen enligt mig viktigare fråga än att modernisera näringsämnen. Vi behöver få in nya företagsetableringar. Vi behöver skapa nya arbetsplatser och befintliga företag måste kunna växa. Ska ett av våra stora företag, som det står om i dagens tidning, leva i någon sorts vakuum och laglöshet innan landskapsregeringen nu kommer till en politisk samsyn. Det är den samsynen som jag frågar efter. Nu struntar jag i juridik, EU och tidigare utredningar. Finns det en politisk samsyn inom landskapsregeringen för att modernisera näringsrätten? Finns inte den, då spelar det ingen roll hur många arbetsgrupper vicelantråd Jansson skapar. Det är bara bortkastad tid och pengar.


 • Vicelantråd Harry Jansson Tilläggssvar | 09:57

  Tack, talman! Jag kan lugna ledamot Holmberg. Det finns ingen anledning för ledamoten att hetsa upp sig. Det finns, inom regeringsblocket, en tydlig vilja att modernisera näringsrätten. Annars skulle det inte stå i regeringsprogrammet. Det fördes en mycket noggrann diskussion under blivande lantrådet Thörnroos ledning också om den här delen. Det vill säga vad kunde regeringsgrupperna tänka sig, och man var eniga om att vi måste modernisera näringsrätten. Det går exakt i den riktning som ledamoten önskar. Jag beklagar att ledamoten under förra mandatperioden ingick i ett regeringsblock som hade möjlighet att lägga fram ett förslag till lagtinget. Varför hände inte det, ledamot Holmberg? I och med att Liberalerna har prioriterat den frågan, så det förvånar mig lite med tanke på de ord vi nu hör från ledamot Holmberg med frågans vikt. I motsats till ledamot Holmberg, kan sittande landskapsregering inte strunta i att göra detta. Vi kan inte strunta i den problematiseringsbild som finns så fort vi rubbar vårt nationalitetsskydd. Jag kan försäkra ledamoten om att den sittande landskapsregeringen kommer att leverera ett lagförslag till detta parlament. Vi kommer att göra det i så god tid, att det hinner träda i kraft under den här mandatperioden. Jag hoppas att lagtinget kommer att dela min personliga syn om att det är en lagstiftning vad gäller näringsrättsidan sedan kommer att antas med kvalificerad majoritet av detta parlament. Det är dags att näringsrätten lyfts upp, det som var tanken en gång i tiden. Tack ledamoten!


 • Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.