Föredras

 • En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst två anföranden som också kan besvaras. Någon annan diskussion är inte tillåten. För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får överstiga tre minuter. Svaret kommer att ges av minister Christian Wikström. Ordet ges först till lagtingsledamoten Camilla Gunell.


 • Talman! Med hänvisning till lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga. Vilka åtgärder avser landskapsregeringen vidta för att långsiktigt minska driftsutgifterna i skärgårdstrafiken och därmed upprätthålla en stabil trafik, istället för att göra försämringar i turtätheten?


 • Tack, fru talman! Beslut om turlistor för nästa år är ännu inte fattat. Jag kan säga så mycket att nästa års driftbudget för skärgårdstrafiken kommer att vara betydligt mindre än föregående år. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att turtätheten minskar. Skärgårdstrafiken behöver i huvudsak fokuseras till de öar och holmar där det bor människor fast bosatt. Överlag måste också sägas att vi märker här i vår omvärld att intern turismen ökar väldigt mycket. Det finns anledning att när man tittar på turlistorna, tyvärr vi inte fattat beslut om turlistorna redan idag, på grund av en olycklig händelse har vi inte gjort det. Det finns anledning att titta på hur vi kan få flera människor från Finland till Åland. Internturismen ökar och en del av de turisterna kommer att komma via skärgårdstrafiken. På lång sikt eller på lite längre sikt finns det något som heter skärgårdens ringväg som utgår från Åbo, går via Pargas, Nagu, Korpo upp till Iniö och sedan tillbaka till Åbo. Om vi skulle kunna få in Åland som en del av det här, skulle det vara en väldigt lågt hängande frukt att ta del av den här turistströmningen. På den vägen är det. Det är inte bara trafik förstås det är också näringspolitik.


 • Ledamot Camilla Gunell (S) Tilläggsfråga | 10:02

  Tack ministern. Jag hoppas att ministern kan svara på min fråga, i stället för att prata om turism och ringvägar. Min fråga handlar om varför man nu går in istället för nedskärningar i skärgårdstrafiken och vilka åtgärder man tänker vidta för att minska koldioxidutsläppen och på kostnads bilden i skärgårdstrafiken på lite längre sikt. Eftersom Minister Wikström har beslutat att häva kontrakten med entreprenörerna på byggprojektet på Föglö samt på den beställda elhybrid färjan finns det ärligt talat inga utsikter för någon som helst trafikförnyelse under hela den här mandatperioden. Åren går och risken är att skärgården lider stort när inga förändringar sker. Vi vet att varje tur som förändras, som dras in eller försämringar försämrar förutsättningarna för skärgården att överleva, för entreprenörer att verka och så vidare, har ofta katastrofala följder. Varje tur man sedan gör inbesparingar på påverkar negativt. Det är dags att börja komma med besked hur man tänker agera nu, för att man har påtagit sig ett stort ansvar med att häva den här utvecklingen. Jag skulle vilja veta om de skadestånd som nu är på väg in till landskapsregeringen också kommer att belasta skärgårdstrafikens turtäthet och servicenivå.


 • Tack, fru talman! Det är så att det är egentligen ett strukturellt problem som ledamoten lyfter upp här, och det är att vi har inte haft en långsiktighet i skärgårdstrafiken. Man kan förstås hävda att det tidigare projektet, kortruttsprojektet hade god parlamentarisk förankring. Men så är inte fallet. Det ser vi resultatet av. Avsaknad av långsiktighet i just infrastrukturfrågor i skärgården är det systematiska problemet eller utmaningen som behöver lösas för att vi ska komma till bukt med de här problemen. Det är det som har skapat situationen som vi har i dag. Det är inte bara en fråga om tonnage, som ledamoten vill påskina. Det är också så att hamnar, tonnage men också broar är en del av skärgårdstrafiken och allting är föråldrat. Vi håller just nu på att renovera eller bygga nya broar och det är den högsta formen av servicenivå i skärgårdstrafiken, det är fasta förbindelser. Jag skickade ut ett meddelande till samtliga partier inklusive Socialdemokraterna med uppmaning om att utse två medlemmar att delta i en kommitté. Vi får hoppas att Socialdemokraterna ångrar sig och deltar i kommittén i stället för att ställa sig utanför. Det tror jag är skadligt för hela Åland.


 • Ledamot Camilla Gunell (S) Tilläggsfråga | 10:05

  Tack. Tunneln är inte en lösning för hur man når inbesparingar i skärgårdstrafiken och koldioxidutsläppen under den här mandatperioden. Min fråga är en långsiktig fråga, om den någonsin blir verklighet. En del ledamöter har lovat att det ska vara i gång före jul. Det trodde jag inte på. Lika lite som jag tror på julgubben och det här tror jag inte på heller. Christian Wikström är ny i lagtinget och då får man säkert ha fromma förhoppningar och lite av sin barnatro kvar. För oss som har jobbat i många mandatperioder och vet att det har varit ett långsiktigt arbete med en masterplan för hela skärgårdstrafikens utveckling med flera fyra till fem miljoners satsningar i utredningar som sedan inte ledde till någonting. Det är sådant otroligt slöseri med tid och resurser. Vad är det som får den obundna ministern Wikström att tro att han ska lyckas med någonting som är mera parlamentariskt förankrat och långsiktigt än det som lagting efter lagting uthålligt och ihärdigt och seriöst arbetat med i tre mandatperioder?


 • Tack, fru talman! Igår var jag på bärkraftsmöte, ett mycket viktigt möte som hålls en gång i året. I bärkraftsarbetet och i statusrapport 4 pratar man just om det goda samtalets vikt för att komma vidare och hitta, nu med utgångspunkt i krisen, nya lösningar och att vi måste jobba mer tillsammans. Jag hoppas verkligen att de här gamla föreställningarna, som tidigare har varit rådande i lagtinget som ledamot Gunell själv betonar, att vi kan komma bort ifrån dem. Jag tror inte att det är negativt. Om man har den synen att jag var naiv, i princip. Har man den synen att ingenting kan förändras, då kan det inte heller förändras. Jag hoppas verkligen att ni tänker om. Det finns också med i rapporten. Ett utdrag från en av de här idégrupperna där man skriver att större infrastrukturella satsningar som överskrider mandatperiodens längd förankras med bredast möjliga parlamentariska bas, samt medborgarna, för att skapa långsiktighet inom den offentliga planeringen av infrastruktur på Åland. Det är precis det som är avsikten med det här också. Om man har tappat hoppet och inte vill försöka, så jag vet inte. Jag har inte gjort det. Tack!


 • Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.