Föredras

Paf:s framtid SF 8/2019-2020

 • En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst två anföranden som också kan besvaras. Någon annan diskussion är inte tillåten. För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får överstiga tre minuter. Svaret kommer att ges av vicelantrådet Harry Jansson. Ordet ges först till vicetalman Katrin Sjögren.


 • Talman! Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: På vilket sätt agerar landskapsregeringen för att säkra Paf:s verksamhetsförutsättningar?


 • Tack, talman! Tack vicetalman Sjögren för en mycket högaktuell fråga. Vi kan väl inledningsvis konstatera att det kanske är tur att det tidsmässigt blev en viss fördröjning mellan frågans ställande i september och nu när vi har möjlighet att ge en kommentar här idag. Det skulle väl då kanske ha varit lite för mycket med tanke på den strategiska hanteringen från åländsk sida.

  Om talmannen tillåter så skulle jag lite vilja backa bandet med tanke på att vi har ganska många nya ledamöter, trots att ett år har gått, som kanske inte är så bekanta med frågeställningarna om PAF. Man måste backa bandet ända till år 2000 för att förstå dagens situation.

  Det var en konflikt mellan Åland och Finland som utmynnade i att president Halonen, uppbackad av en enig Högsta domstol, meddelade riksdagen att det som man höll på med stred mot Ålands självstyrelselag. Det var ett unikt ingripande från presidentens sida. Det resulterade i att riksdagen tvingades backa från planerna på att då blockera Ålands Penningautomatförening. Sedan följde en tid av rättsliga processer där PAF:s centrala aktörer fälldes av Ålands Tingsrätt år 2001, friades av Åbo hovrätt fullständigt år 2003 och fälldes på nytt av Högsta domstolen år 2004. Resultatet blev böter i vissa fall på flera tusentals euro.

  Sedan har vi en period av lite lugn om vi säger så, men samtidigt pågår en kontinuerlig utredning från riksåklagarämbetet som utmynnade i att PAF förklaras ha en laglig verksamhet år 2012. Vid sidan av detta hade då landshövding Peter Lindbäck, på presidentens uttryckliga uppdrag, bedrivit en medlarroll som man kan kalla det. Detta ledde till en borgfred som har vilat på stadig grund sedan dess fram till dess, som vicetalmannen då antydde i sin fråga, att det i Helsingfors pågår en process som syftar till en betalningsblockering av alla spelformer som inte är kopplade till det finländska spelmonopolet Veikkaus.

  Landskapsregeringen har naturligtvis agerat med allt vad vi har kunnat i de här frågorna. Vi har svarat på de höranden som har utförts av den arbetsgrupp som inrikesministeriet har tillsatt. Vi har haft möten både i fysisk form och digitalt möte den 8 oktoberber och i skriftlig form den 13 oktober. Sedan har lantrådet Törnroos och undertecknad med flera centrala tjänstemän haft möten både med statsministern, ålandsministern och inrikesministern om denna fråga. Det har varit en högaktuell fråga vid sidan av Covid-19 hanteringen och budgetprocessen.

  Varför är den så högaktuell? Jag tror att ni alla, bästa ledamöter, förstår att en verksamhet som för Ålands del betyder 50 miljoner euro totalt på års nivå under normala förhållanden, så i ett läge där självstyrelsen har varit underfinansierad från Helsingfors sida alltför länge med tanke på befolkningsökningen, så är det oerhört angeläget att vi lyckas säkerställa PAF:s överlevnad också i ett skede där Finland, som enda land med kvarvarande spelmonopol inom EU, väljer att försöka blockera alla spelbolagsverksamheter i Finland, förutom just Veikkaus.

  Vår förhoppning är nu att vi får svar redan denna vecka på vår begäran om en särskild utredningsperson som ska ta sig an den åländska problematiken. Från åländsk sida har vi lyft en mängd frågeställningar och direkta invändningar huruvida det överhuvudtaget är möjligt för Finland att år 2020 och framåt införa någonting som kallas för betalningsförbud, i ett läge där EU-rätten, grundlagen och inte minst Ålands självstyrelselag kommer att ställa till stora problem i den fortsatta processen, och inte minst när det dags för grundlagsutskottet i riksdagen att ta ställning till ett sådant lagförslag. Tack.


 • Talman! Det är min bestämda uppfattning att det brådskar och motståndet är hårt. Det borde inte vara svårt att förstå på andra sidan vattnet att lika viktigt som Veikkaus är för Finland så är PAF för Åland. Det är ett ödets ironi att PAF har en produkt som är konkurrenskraftig, modern och som kunderna faktiskt vill ha och dessutom kombinerat med ett ansvarsfullt spelande där man faktiskt har erhållit internationell erkänsla. Så det skulle ju kanske finnas utrymme för samarbete i stället för bråk.

  Vicelantrådet sade att man har haft kontakter med med statsministern och ålandsministern och för en vecka sedan med inrikesministern. Vi vet att motståndet är hårt beträffande tjänstemännen. När kan vi få besked om en utredningsman eller utredningsperson? Har landskapsregering fört fram specifika namn? Hur bedömer vicelantrådet brådskan i själva ärendets karaktär?


 • Vicelantråd Harry Jansson Tilläggssvar | 14:05

  Tack, talman! På vicetalmannens direkta fråga så det ju av extrem vikt vad gäller tidtabellen att vi får nämnda utredningsperson på plats. Detta just med tanke på att vi i samband med hörande för några veckor sedan fick besked om att arbetsgruppen egentligen har fått lite förnyat och utvidgat mandat. I stället för att utreda frågan om och bereda en ändring av lotterilagstiftningen i Finland rent allmänt så är det uttryckligen ett politiskt uppdrag att förverkliga just den här betalningsblockeringen. Trots att tidtabellen lite har förskjutits på grund av pandemin så har de även där fått besked om att det ska ske så fort som möjligt. Vår tolkning är att vi talar om att de ska försöka ha ett utkast till regeringsproposition redan före årsskiftet i år. Det betyder ju att om man beaktar remisstid etc. och att få fram en slutregeringsproposition så överlåts nog ett sådant lagförslag till riksdagen i Helsingfors före sommaren eller senast i juni 2021, lagom till Ålands hundra års jubileum.

  Utgår man från de konsekvenser och de övriga utmaningar som vicetalmannen lyfte så har vi varit mycket noga med att lyfta fram den överenskommelse som ingicks i Helsingfors i Ständerhuset maj- juni 2019 om att åländska PAF inte skulle komma att drabbas av eventuella reformer rörande finsk lotterilagstiftning. I och med att vi fortfarande har en socialdemokratisk statsminister, trots att Antti Rinne fick tacka för sig, så har vi från det politiska Ålands del, via landskapsregeringen, utgått ifrån att den här överenskommelsen ska gälla. Det är därför som det är så oerhört centralt att vi får en utredningsperson på plats fortast möjligt. Vi har fått ett antal namn från Helsingfors, mycket goda sådana och vi har också gett klartecken i vissa fall. Lantrådet och jag kommer senare idag att diskutera en ny kontakt till inrikesminister Ohisalo om det slutliga urvalet. Det finns personer, men naturligtvis så tror jag att ni alla förstår vilken insats som kommer att krävas under årets slutliga del, bara de dryga knappt två månad som återstår, för en sådan person. Det kommer att krävas oerhörda insatser för att lyckas få allt det här på det rätt. Det är som vicetalman säger, längtan att förverkliga en betalningsblockad enligt nuvarande modell är ytterst stark i Helsingfors.


 • Talman! Här gäller det att snabbt mota Olle i grind och sätta till alla upptänkliga personella resurser som man har. Frågan är av en sådan dignitet så att den inte heller kan stanna vid att vara en fråga för majoritetspartierna i finska riksdagen utan hela riksdagen behöver involveras. Här uppmanar jag alla åländska partier att ta kontakt med sina systerpartier. Det är ödesdigert om propositionen kommer till riksdagen, då är det min bedömning att det inte går att stoppa. Det behövs också politiska förhandlingar på plats i Helsingfors mellan fyra eller flera ögon. Det är på det viset som Åland har nått framgång t.ex. när det gäller att få upp avräkningsgrunden. Det är det som också gäller med att få självstyrelselagen i hamn och skattegränsen och så vidare. Jag uppmanar också landskapsregeringen att fara till Helsingfors.

  Hur ser vicelantrådet på EU-spåret och det faktum att en eventuell betalningsblockering strider mot EU:s grundtanken om fri rörlighet av varor och tjänster?


 • Vicelantråd Harry Jansson Tilläggssvar | 14:10

  Talman! Om vi börjar med vicetalmannens sista frågeställningen. Det är just den EU-rättsliga biten som landskapsregeringen har lyft och betonat att på det sätt som man hittills har resonerat inom ramen för den arbetsgrupp som nu jobbar med frågan i Helsingfors så kommer man inte riktigt att ha framgång. Det är förbjudet enligt EU-rätten att verka för ökade statliga intäkter på det här sättet när det handlar om att slå vakt om egna och till och med ökade inkomster för att trygga den statliga kassan. Det finns till och med rättsfall som vi har lyft fram. Så den biten är en viktig del, som jag sade, ihop med grundlagsfrågan, dvs. individens rätt att röra sig och inte tvingas vara utsatt för något sorts spårningssystem som liknar nordkoreansk modell. Där utgår jag ifrån att vi också kommer att ha framgång.

  Det är som vicetalmannen säger, det krävs kontakter. Jag tror att vicetalmannen, liksom alla andra, är medvetna om vilken situation vi befinner oss i där öga mot öga diskussioner i praktiken är omöjliga. Vi har haft beredskap varje gång under de här tre nämnda mötena att vara på plats i Helsingfors, men svaret har varje gång varit; "nej vi kommer att ha mötet digitalt". Det här är en försvårande omständighet för oss. Det tror jag att ni alla måste förstå att vi har svårt att förändra det. Det är beklagligt. Jag tror att det skulle vara nödvändigt.

  Men vi har ändå haft framgång på det vis att statsministern, ålandsministern och inrikesministern har förstått vikten av att det kommer en utredningsperson som tar sig an den åländska problematiken. För i annat fall så har vi tyvärr en ny lotterilagskonflikt som kommer att påminna om det som hände för drygt tjugo tjugo år sedan. Bästa vänner, vi har inte råd med det politiska pris som vi skulle få betala i en sådan situation, så därför är den frågeställning som vicetalmannen lyfte av ytterst största vikt. Tack.


 • Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.