Remissdebatt

Beslut inom kulturbudgeten LF 41/2019-2020

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. Diskussion.


 • Talman! Bildningsförbund som tillhandahåller ett fritt och frivilligt bildningsarbete har idag rätt att ansöka om landskapsbidrag som prövas av landskapsregeringen. Landskapsregeringen kan med stöd av landskapslagen om landskapsbidrag till bildningsförbund ge stöd till bildningsförbunds administration, studiecirklar och kurser, särskilda bildningsverksamhetsprojekt samt för allmännyttiga öppna föreläsningar och seminarier.

  Landskapsregeringen föreslår nu att beslutanderätten gällande bildningsförbundens verksamhet förs till Ålands kulturdelegation med stöd av lagen om landskapsbidrag till bildningsförbund. Ålands kulturdelegation fördelar en del av den kulturbudget som lagtinget fastställer.

  Talman! Förslaget rör formalia i syfte att förenkla ärendenas beredning utan att ändra stödförutsättningarna. Tack.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 13:04

  Tack, talman! Jag vill hålla ett anförande på gruppens vägnar i och med att replikskiftena ändå är begränsade.

  Från vår sida så ser vi inga utmaningar med det här förslaget till lagstiftning. Jag vill ändå föra ett resonemang med ministern hur man har tänkt sig här för att få lite mer kött på benen, dels då det gäller definitionen. Ålands kulturdelegation fördelar ju medel och det är ju helt riktigt, det är ett sakkunnigorgan som är parlamentariskt tillsatt och de har säkert den sakkunskapen. Det betvivlar jag inte alls.

  Sedan tänker jag mig; hur ser landskapsregeringen på bildningsförbunden i det här fallet? Ser man på dem som
  utbildningsinstitutioner, bildning, det handlar om att definiera begreppet bildning? Eller är det kulturförmedling? Bildningsförbundet utför ett mycket viktigt arbete. Det ska absolut inte förminskas. Det är mycket värdefullt komplement komplement. Sedan har vi ytterligare en egen lagstiftning kring medborgarinstituten. Jag vill till en början vill höra ministerns syn på definitionen av bildningsförbund. Tack.


 • Tack, talman! Bildningsförbund är ju ett fritt och frivilligt bildningsförbund som är en annan form av det fria bildandet kan man väl säga. Bildningsförbund är ju ingen kulturorganisation, precis som ledamot Juslin säger, utan uppdraget och formen är en helt annan. Bildningsförbundets verksamhet har ju sin grund i landskapslagen om landskapsbidrag för bildningsförbund. Men redan i dag beviljas ju bildningsförbund medel via kulturbudgeten. Det handlar, som sagt, om att förenkla beredningen, det vill säga hur man löser det förvaltningsmässigt.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Repliksvar | 13:06

  Tack, talman! Tack minister Hambrudd. Min följdfråga blir: Hur har man tänkt ordna eller har man överhuvudtaget tänkt ordna någon tillsyn? Vi känner ju till historiken bakom bildningsförbunden som har figurerat i media bägge två i olika sammanhang där det har rått vissa oklarheter. Hur har landskapsregeringen tänkt genom kulturdelegationen utöva någon form av tillsyn då det gäller bruket av dessa samhällsmedel som de blir tilldelade?


 • Talman! Angående själva tillsynen så kulturdelegationen sköter ju redan idag en form av tillsyn. När man ansöker om bidrag så måste man ju lämna in verksamhetsberättelse, budget med mera och det är också uppföljning. Så via det så sker ju en form av tillsyn. Sedan är det ju helt möjligt att kulturdelegationen gör olika stickprov och fördjupningar i olika verksamheter.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Repliksvar | 13:08

  Tack, talman! Tack minister Hambrudd. Jag tänker mera att kulturdelegationen har ju en rätt liten personal. Jag tror att landskapsregeringen behöver fundera över den här tillsynsbiten och hur man organiserar upp den med den övriga förvaltningen.


 • Ledamot Wille Valve (M) Replik | 13:08

  Talman! Ledamot Juslin betonade i sitt anförande starkt den formella sidan av detta ärende. Kunde man inte se detta som en del av en bredare trend också, en renodling av landskapsregeringens verksamheter och uppgifter i syfte att regeringen helst ska ägna sig åt övergripande konstitutionella frågor, budgetmakt och ha lite mera begränsat beslutsfattande i enskilda ärenden än vad fallet är idag?


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Repliksvar | 13:08

  Tack. Jag delar ledamot Valves syn på det här. Jag välkomnar gärna att vi skulle få flera organisationer som kunde jämföras med bildningsförbunden för att dels höja bildningsnivån i landskapet och erbjuda ett bredare utbud än vad vi har idag. Det är ju ändå rätt begränsat i ett litet landskap.


 • Ledamot Camilla Gunell (S) Anförande | 13:09

  Herr talman! Förr när bildningsförbunden diskuterades här i salen så var det en mycket het debatt och diskussion. Till skillnad från förr så bedömer jag att den här framställningen kanske är mindre politiskt laddad. Jag tror att det var en stor kamp och strid när det blev en lag om bildningsförbunden och också tilldelningen av medel till den verksamheten.

  Det här betraktar vi från Socialdemokraternas sida som en ändring som till och med kanske kan vara positiv för renodling av sektorerna. Den fria bildningen får också en bedömning av en bredare delegation, i det här fallet kulturdelegationen. Tidigare har det ju egentligen beretts av en tjänsteman och fattats beslut av en minister och det är ju en lagstadgad verksamhet.

  Man kan ju förstås diskutera PAF-medlens användning i samband med en lagstadgad verksamhet, men den principen har man nog hanterat ganska fritt under årens lopp. Idag så kan man säga att många, också lagstadgade, kulturverksamheter försörjs via PAF-medel.

  Det är ändå viktigt tycker jag att fler, och i det här fallet av kulturdelegationen, bekantar sig med bildningsförbundens verksamhet. Det är en viktig verksamhet i den här svåra tiden vi nu genomgår. Det är viktigt hela tiden men kanske allra viktigast just när människor upplever oro och otrygghet. Behovet av utbildning i alla dess former kan vara samhället till tjänst i en svår situation.

  Vi hoppas att den här förändringen kan vara till fördel för bildningsförbundens verksamhet och hoppas att kulturdelegationen ägnar sig åt att bilda sig kring bildningsfrågorna och att det fortfarande är någonting som är vitalt och starkt i det åländska samhället. Tack.


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet omfattas? Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.