Enda behandling

Dokument:
 • Diskussionen förklarades avslutad vid plenum den 17 december 2020. Detaljbehandlingen börjar.
  I detaljbehandlingen föreläggs först avsnittet Verksamhet, därefter avsnitten Överföringar, SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER samt slutligen INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR. Avsnitten föreläggs enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar. Där ändringsförslag inte aviserats föreläggs dock avsnitten eller avdelningarna i deras helhet. Sedan föreläggs betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
  Först föreläggs avsnittet VERKSAMHET i sin helhet. Godkänt.
  Föreläggs avsnittet ÖVERFÖRINGAR enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar.
  Föreläggs Avdelning 1 Lagtinget i sin helhet. Godkänt.
  Föreläggs Avdelning 2 LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET i sin helhet. Godkänt.
  Föreläggs Avdelning 3 FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i sin helhet. Godkänt.
  Föreläggs Avdelning 4 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i sin helhet. Godkänt.
  Föreläggs Avdelning 5 UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE i sin helhet. Godkänt.
  Föreläggs Avdelning 6 NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel för kapitel
  Kap 610 Näringslivets främjande. Godkänt.
  Kap. 615 Främjande av livsmedelsproduktion. Begärs ordet?


 • Herr talman! Jag föreslår att momentmotiveringen till 61500 om främjande av livsmedelsproduktion ersätts av avsnittet om kostnadsstöd till exporterande livsmedelsföretag med följande text: "Av anslaget föreslås 500 000 euro för kostnadsersättningsstöd. I landskapsregeringens regeringsprogram konstateras att den åländska exporterande industrin utmanas av ett högt kostnadsläge gällande el, vatten och avlopp samt höga transportkostnader. Landskapsregeringens målsättning är att stimulera exporten vilket skapar incitament till nya satsningar och investeringar som leder till nya sysselsättningsmöjligheter. Föreslås därför ett anslag för att finansiera ett kostnadsersättningsstöd till exporterande företag. Stödet beviljas i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpning av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse." Tack.


 • Begärs ordet? Eftersom förslaget inte vunnit understöd tas det inte upp till omröstning. Lagtinget har alltså godkänt kap 615, Främjande av livsmedelsproduktion.
  Föreläggs Kap. 621 EUROPEISKA UNIONEN - ERUF OCH ESF, 2014 - 2020. Godkänt.
  623 EUROPEISKA UNIONEN - Program för landsbygdens utveckling, EJFLU, 2014 - 2020. Godkänt.
  625 EUROPEISKA UNIONEN - Europeiska havs- och fiskerifonden, EHFF, 2014 - 2020. Godkänt.
  640 Främjande av skogsbruket. Godkänt.
  650 Jakt- och viltvård. Godkänt.
  670 Främjande av fiskerinäringen. Godkänt.
  Föreläggs avdelning 7 INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel för kapitel.
  Kap 715 Bostäder och byggande. Godkänt.
  Kap 720 Elsäkerhet och energi. Begärs ordet?


 • Ledamot Toivonen Anförande | 16:39

  Herr talman! Jag föreslår att anslaget under överföringar, moment 72010, Främjande av hållbar energiomställning ökas med 750 000 euro samt att till momentmotiveringen fogas följande tillägg: ”Ökningen av detta moment skall användas till en subventionering av konvertering av bensin- och dieselfordon till gasfordon.” Tack.


 • Begärs ordet? Eftersom förslaget inte vunnit understöd tas det inte upp till omröstning. Lagtinget har alltså godkänt Kap 720, Elsäkerhet och energi.
  Kap 747 Övrig trafik. Godkänt.
  751 Kostnader för sjötrafik. Godkänt.
  Föreläggs MYNDIGHETER i sin helhet. Godkänt.
  Därmed är avsnittet Överföringar behandlat.
  Föreläggs avsnittet SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER i sin helhet. Godkänt.
  Föreläggs avsnittet Investeringar, Lån och Övriga finansinvesteringar i sin helhet. Godkänt.
  Föreläggs MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER i sin helhet. Godkänt.
  Då är hela sifferstaten behandlad och godkänd i enlighet med finans- och näringsutskottets betänkande.
  Föreläggs nu de till betänkandet fogade klämförslagen var för sig.
  Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt.
  Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt.
  Föreläggs det tredje klämförslaget. Godkänt.
  Föreläggs det fjärde klämförslaget. Godkänt.
  Föreläggs det femte klämförslaget. Godkänt.
  Klämmarna är därmed behandlade.
  Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering.
  Talmannen föreslår att den allmänna motiveringen föredras enligt mellanrubrikerna i betänkandet och att ändringsförslagen framläggs under respektive rubrik. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.
  Föredras rubriken Ekonomisk översikt. Godkänd.
  Föredras rubriken Ekonomisk politik och styrning. Godkänd.
  Föredras rubriken Akut behov av reformarbete. Godkänd.
  Föredras rubriken Lånefullmakten. Godkänd.
  Föredras rubriken Hållbar utveckling. Begärs ordet?


 • Ledamot Nina Fellman (S) Anförande | 16:41

  Talman! Jag föreslår i enlighet med min reservation att stycket om en volymökning av fiskodlingen stryks.


 • Jag ber att få understöda ledamot Fellmans ändringsförslag.


 • Lagtingsledamoten Fellman, understödd av lagtingsledamoten Gunell, har i enlighet med sin reservation till betänkandet föreslagit att texten efter sista styckets första mening stryks. Är redogörelsen riktig? Riktig.
  Omröstning kommer därför att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att de som omfattar utskottets betänkande, röstar ja; de som omfattar lagtingsledamoten Fellmans ändringsförslag, röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. Jag ber lagtingsledamöterna Ingrid Zetterman och Robert Mansén att biträda vid omröstningen. Omröstning. Upprop.
  Talman Bert Häggblom: Ja
  Ledamöterna:
  Jesper Josefsson: Ja
  Roger Höglund: Ja
  Gyrid Högman: Ja
  Anders Eriksson: Ja
  Jessy Eckerman: Nej
  Camilla Gunell: Nej
  Nina Fellman: Nej
  Rainer Juslin: Ja
  Vicetalman Katrin Sjögren: Ja
  John Holmberg: Ja
  Stephan Toivonen: Ja
  Lars Häggblom: Ja
  Marcus Måtar: Ja
  Stellan Egeland: Ja
  Vicetalman Roger Nordlund: Ja
  Robert Mansén: Ja
  Mikael Lindholm: Ja
  Jörgen Pettersson: Ja
  Jan Salmén: Ja
  Liz Mattsson: Ja
  Jörgen Strand: Ja
  Tage Silander: Ja
  Mika Nordberg: Ja
  Wille Valve: Ja
  Simon Holmström: Avstår
  Annette Bergbo: Avstår
  Simon Påvals: Ja
  Ingrid Zetterman: Ja
  Pernilla Söderlund: Deltar digitalt och därmed ingen röst.
  Omröstningen utföll 24 ja-röster, 3 nej-röster, 2 avstod och 1 var frånvarande (digital närvaro).
  Lagtinget har alltså godkänt rubriken Hållbar utveckling.
  Föredras rubriken Barn, ungdomar och skola. Godkänd.
  Föredras rubriken Social- och äldreomsorg. Begärs ordet?


 • Ledamot Toivonen Anförande | 16:43

  Herr talman! Jag föreslår att till betänkandets avsnitt om social- och äldreomsorg fogas följande tillägg: ”Utskottet uppmanar landskapsregeringen att i samband med nästa tilläggsbudget införa ett ”coronatillägg” om sammanlagt 1 300 000 till de grupper som lyfter folkpension eller sjukpension samt till dem som på grund av långvarig sjukdom eller långvarig arbetslöshet inte längre lyfter inkomstrelaterad ersättning och till dem som erhåller utkomststöd för ensamförsörjare. Detta tillägg skulle dels hjälpa de ekonomiskt utsatta i samhället och neutralisera den expansiva skillnaden mellan avskaffandet av arbets- och pensionsavdraget och höjningen av grundavdraget.” Tack.


 • Begärs ordet? Eftersom förslaget inte vunnit understöd tas det inte upp till omröstning.
  Lagtinget har alltså godkänt rubriken Social- och äldreomsorg.
  Föredras rubriken Utveckling- och attraktionskraft. Godkänd.
  Föredras rubriken Digitalisering. Godkänd.
  Föredras rubriken Public service. Begärs ordet?


 • Ledamot Nina Fellman (S) Anförande | 16:44

  Jag föreslår i enlighet med min reservation att i betänkandets avsnitt om public service ersätts det sista stycket med följande text: "Övergången från licenssystemet till en media-avgift i kombination med coronasituationen påverkar finansieringen för public service-verksamheten negativt. Landskapsregeringen söker inför tilläggsbudgeten ett sätt att trygga en tillräcklig finansiering till Ålands radio och tv, exempelvis genom att särskilt finansiera beredskapen kring nödmeddelanden".


 • Tack, herr talman! Jag ber att få understöda ledamot Fellmans förslag.


 • Lagtingsledamoten Fellman, understödd av lagtingsledamoten Gunell, har föreslagit att texten i motiveringen får den lydelse den har i ledamotens reservation till betänkandet. Är redogörelsen riktig? Riktig. Omröstning kommer därför att verkställas.
  Omröstningspropositionen ställs så att de som omfattar utskottets betänkande, röstar ja; de som omfattar lagtingsledamoten Fellmans ändringsförslag, röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.
  Jag ber lagtingsledamöterna Ingrid Zetterman och Robert Mansén att biträda vid omröstningen. Omröstning. Upprop.
  Talman Bert Häggblom: Ja
  Ledamöterna:
  Jesper Josefsson: Ja
  Roger Höglund: Ja
  Gyrid Högman: Ja
  Anders Eriksson: Ja
  Jessy Eckerman: Nej
  Camilla Gunell: Nej
  Nina Fellman: Nej
  Rainer Juslin: Ja
  Vicetalman Katrin Sjögren: Ja
  John Holmberg: Ja
  Stephan Toivonen: Ja
  Lars Häggblom: Ja
  Marcus Måtar: Ja
  Stellan Egeland: Ja
  Vicetalman Roger Nordlund: Ja
  Robert Mansén: Ja
  Mikael Lindholm: Ja
  Jörgen Pettersson: Ja
  Jan Salmén: Ja
  Liz Mattsson: Ja
  Jörgen Strand: Ja
  Tage Silander: Ja
  Mika Nordberg: Ja
  Wille Valve: Ja
  Simon Holmström: Ja
  Annette Bergbo: Ja
  Simon Påvals: Ja
  Ingrid Zetterman: Ja
  Pernilla Söderlund: Deltar digitalt och därmed ingen röst.
  Omröstningen utföll 26 ja-röster, 3 nej-röster och 1 var frånvarande (digital närvaro).
  Lagtinget har alltså godkänt utskottets betänkande.
  Föredras rubriken Infrastruktur och transportpolitik. Begärs ordet?


 • Ledamot Nina Fellman (S) Anförande | 16:44

  Talman! Jag föreslår i enlighet med min reservation att till betänkandets avsnitt om infrastruktur och transportpolitik fogas följande tillägg: "Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att återkomma till lagtinget med en redogörelse över med vilka fullmakter man sagt upp avtalet med konsortiet Ansgar-Finlands Färjetrafik, samt en redogörelse för vilka försök till omförhandling av avtalen som genomförts. Lagtinget uppmanar därtill landskapsregeringen att på allvar inleda förhandlingar med konsortiet i syfte att uppnå en gemensam lösning, framom utdragna processer i domstol mot seriösa entreprenörer inom sjöfarten."


 • Talman! Jag ber att få understöda ledamot Fellmans ändringsförslag.


 • Lagtingsledamoten Fellman, understödd av vicetalman Sjögren, har föreslagit att texten i motiveringen får ett tillägg i enlighet med ledamotens reservation till betänkandet. Är redogörelsen riktig? Riktig.
  Omröstning kommer därför att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att de som omfattar utskottets betänkande, röstar ja; de som omfattar lagtingsledamoten Fellmans ändringsförslag, röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. Jag ber lagtingsledamöterna Ingrid Zetterman och Robert Mansén att biträda vid omröstningen. Omröstning. Upprop.
  Talman Bert Häggblom: Ja
  Ledamöterna:
  Jesper Josefsson: Ja
  Roger Höglund: Ja
  Gyrid Högman: Ja
  Anders Eriksson: Ja
  Jessy Eckerman: Nej
  Camilla Gunell: Nej
  Nina Fellman: Nej
  Rainer Juslin: Ja
  Vicetalman Katrin Sjögren: Nej
  John Holmberg: Ja
  Stephan Toivonen: Ja
  Lars Häggblom: Ja
  Marcus Måtar: Ja
  Stellan Egeland: Ja
  Vicetalman Roger Nordlund: Ja
  Robert Mansén: Ja
  Mikael Lindholm: Ja
  Jörgen Pettersson: Ja
  Jan Salmén: Ja
  Liz Mattsson: Ja
  Jörgen Strand: Ja
  Tage Silander: Ja
  Mika Nordberg: Avstår
  Wille Valve: Ja
  Simon Holmström: Ja
  Annette Bergbo: Ja
  Simon Påvals: Nej
  Ingrid Zetterman: Nej
  Pernilla Söderlund: Deltar digitalt och därmed ingen röst.
  Omröstningen utföll 22 ja-röster, 6 nej-röster, 1 avstod och 1 var frånvarande (digital närvaro).
  Lagtinget har godkänt rubriken Infrastruktur och transportpolitik.
  Den allmänna motiveringen är därmed behandlad. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.