Andra behandling

  • Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Diskussion.

    Eftersom inga ändringsförslag aviseras föreläggs de lagförslag som ingår i betänkandet tillsammans för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

    Föreläggs samtliga 52 lagförslag för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslagen. Lagförslagens andra behandling är avslutad.

    Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.