Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Talman! Lagtinget har den 14 december 2020 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet som gäller landskapslagen av blankettnatur som förlänger giltighetstiden för en rikslag om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete.

  Eftersom ärendet hade en snäv tidtabell så har utskottet behandlat det här ärendet i rask takt. Utskottet förslår att lagförslaget antas utan ändringar. Tack, talman.


 • Ledamot Wille Valve (M) Anförande | 16:51

  Talman! Det tål att påminna om att det är en bra sak att främja sjukpensionärers återgång till arbete. Någonting som vi rent av är bra på här på våra holmar och skär.

  I remissdebatten önskade Moderat Samling ett förtydligande kring frågan om varför 5 § i rikslagen fortsättningsvis föreslås att inte vara tillämplig på Åland, vilket vid en första anblick förefaller något märkligt med tanke på att 5 § innehållsmässigt är en ganska bärande del av hela lagförslaget.

  Under ärendets behandling har dock framkommit att 5 § undantas tillämpning på Åland eftersom paragrafen redan är gällande genom den behörighetsfördelning vi har i stöd av dagens självstyrelselag. Saken är för vår del klargjord. Tack för ordet.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.