Föredras

 • En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst två anföranden som också kan besvaras. Någon annan diskussion är inte tillåten. För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får överstiga tre minuter. Svaret kommer att ges av vicelantrådet. Ordet ges först till vicetalman Katrin Sjögren.


 • Talman! Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Av vilken anledning prioriterar inte landskapsregeringen jämställdhetspolitiken utan avskaffar jämställdhetsbonusen som ska främja demokrati och inflytande?


 • Tack, talman! Tack vicetalman Sjögren för möjligheten att förklara bevekelsegrunder för landskapsregeringens beslut om att ändra på systemet och komma med nya regler för hur de politiska pengarna ska användas, de som vi erhåller 1/200 del av Finlands motsvarande anslag.

  När regeringen Thörnroos tillträdde så hanterade vi naturligtvis bonusfrågan på det sätt som både beslutet från 2016 sade, signerat dåvarande kansliminister Nina Fellman, och som också har kommunicerats via budgeten. De pengarna erlades till de politiska partierna utgående från de jämställda eller mindre jämställda listor som hade förekommit i lagtingsvalet i oktober 2019.

  Vi kunde dock konstatera att märkligt nog så uppfattade våra tjänstemän det som så att den här bonusen skulle utfalla varje år under mandatperioden. Det var en överraskning för hela regeringsbasen. Jag har faktiskt fråga alla 30 på ett gemensamt möte: Var det någon som har kunskap om att det här skulle utfalla varje år? Svaret var nej från de samlade. Ingen hade uppfattat det som så. Det är naturligt, en bonus är något som utfaller en gång för en gjord prestation. Det är ganska naturligt, man kan inte belönas för någonting man inte gjort ett visst år.

  Därför, vicetalman, har vi då beslutat att vi kommer att titta på ett nytt system, ett bättre system. Vi kan också konstatera att bonussystemet inte gav den förväntade effekten på jämställdheten i detta parlament. Det gick inte framåt. Det finns positiva undantag som vicetalmannens egen grupp, gratulerar till en jämställdheten! Men i vissa fall så har det inte gett de önskade effekterna. Så det här är inte på det sättet att försämra jämställdhetsarbetet, tvärtom. Vi ska komma med nya insatser.


 • Talman! Enligt utvecklings- och hållbarhetsagendan ska alla ha verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället. Jämställdhet och jämlikhet har uppnåtts i samhället bland annat när kvinnor och män och inflyttade är representerade i beslutande organ. Jämställdhet är hårdvara, det handlar om demokrati, inflytande och rättvis fördelning av makt och resurser.

  Redan 2015 beslöts arbets- och referensgruppen, som hade i uppgift att modernisera vallagstiftning, att föreslå en jämställdhetsbonus om 10 procent av anslaget för politisk information och verksamhet till det partier som hade en jämn representation på sina kandidater.

  Arbetsgruppen som såg över vallagstiftningen är övertygad om att det är de politiska organisationerna som måste bära huvudansvaret för jämställda kandidatlistor. Rapporten och jämställdhetsbonusen skickades på remiss till kommunerna och till lagtingsgrupperna. Det hölls informationstillfällen i lagtinget. Jämställdhetsbonusen fick ett mycket positivt bemötande. Kriterierna för jämställdhetsbonus fastslogs i början av 2017, i god tid före valet. Det fanns en bred enighet om att stärka jämställdheten. Det var en mycket viktig fråga.

  Nu ändrar landskapsregeringens majoritet de politiska förutsättningarna för organisationerna utan förankring, utan beredning. Majoriteten tar ju istället själv de här pengarna, Centern, Moderaterna och Obundna som inte hade jämställda kandidatlistor.

  Jag frågar vicelantrådet, vet vicelantrådet hur mycket Centern själv tjänar på att ta jämställdhetsbonusen?


 • Vicelantråd Harry Jansson Tilläggssvar | 16:31

  Tack, talman! Det är klart att den historiebeskrivningen, av dåvarande lantråd Sjögren som tydligen tyckte att bonus varje år skulle ha varit helt okej, är en helt korrekt beskrivning.

  Men det var en överraskning att det skulle vara varje år. Det vill säga att det skulle räcka med att man hade en jämställd kandidatlista för att man skulle lyfta bonuspengar också de följande tre åren fram till nästa val 2023.

  Nu gäller det att få ett nytt system. Jämställdhetsminister och tillika utbildningsminister Annika Hambrudd kommer här under våren att bjuda in representanter för samtliga politiska grupperingar i lagtinget och få en diskussion. Hur skapar vi ett system som faktiskt leder till förändring och en förbättrad jämställdhet i lagtinget?

  Det visar sig att det inte hjälper att partierna lyckas få en jämställd lista, att de liksom får folk att skriva på, för det saknar betydelse. De prioriterar ändå inte kvinnor till exempel i det här fallet tillräckligt för att de också ska få ta plats i lagtinget. En jämställd lista är säkert bra. Men det gäller ju för partierna att promota särskilt kvinnor, särskilt de grupper som har alltför lite kvinnlig representation. De måste ge dem synlighet, framförallt resurser att synas i partiapparaten och naturligtvis ut mot väljarna.

  Som sagt, när till och med partier frestas att ställa upp personer som inte ens har gett sitt samtycke så då tyder det på någon slags desperation om att uppnå just en bonusfavör. Då förstår alla att det är inget bra system. Det är sammansättningen av lagtinget som ska belönas, inte att man har lyckats samla ihop ett visst antal namn av bägge kön.


 • Talman! Att man skrotar jämställdhetsbonusen innebär i runda slängar 5 300 euro per år för Centern, alltså 16 000 euro för kvarvarande mandatperiod. Om Centern har haft det problemet att människor har skrivit på listor utan att de har blivit tillfrågade så måste man ju allvarligt fundera över hur det står till i centerleden.

  Det var ju faktiskt så att kandidatlistorna med kvinnor i lagtingsvalet år 2015 så var 40 procent. I lagtingsvalet 2019 var det 36 procent kvinnor, så det var en lägre andel. Det kan hända att jämställdhetsbonusen var för svag. Den kanske inte hade behövt vara 10 procent utan kanske 20 procent så att det faktiskt hade funnits reella morötter för partierna att ha jämställda listor.

  Det är ju också så att när Åland nu går in i sitt hundra års firande så har vi 30 procent kvinnor i vårt lagting. I Norden är medeltalet 40 procent. Så jag tycker att det här är en synnerligen viktig demokratifråga. Inte kan det vara så heller att 22 män och 6 kvinnor bestämmer att nu ska jämställdhetsbonusen utraderas och så tar man de pengarna till sina egna partier. Jag blev mycket bekymrad och ledsen när jag såg vad landskapsregeringen hade gjort. För inte är det väl så att landskapsregeringen tänker sig kvotering? Vad ska vi göra nu? Några seminarier eller föreläsningar? Jag skulle vilja veta hur landskapsregeringen nu diskuterar och vad man nu tänker vidta för kraftfullare åtgärder än jämställdhetsbonusen?

  För tanken var att man inte skulle bestraffa väljarna, väljarna har fritt att välja, utan man skulle lägga ansvaret på de politiska partierna och just därför jämställdhetsbonusen. Läser man i underlaget så ser man att jämställdhetsbonusen var tänkt för hela mandatperioden.

  Summa summarum, Centern, Moderaterna, Obunden och Ålands Framtid tar jämställdhetsbonusen till sina egna partier. Nu tänker man sig kraftfullare verktyg för att få ett mera jämställt parlament. Jag frågar mig då, finns det några idéer vad man tänker göra för att vi ska kunna få ett mera jämställt parlament i valet 2023?


 • Vicelantråd Harry Jansson Tilläggssvar | 16:36

  Tack, talman! Jag måste nog faktiskt säga att vicetalman Sjögren överdriver våldsamt. Faktum är att vi skrotar ingenting, men vi konstaterar att en bonus kan enbart utgå för ett år. Nu förstår jag vad partiledare Sjögrens upprördhet beror på, det vill säga att Liberalerna inte årligen belönas med 10 000 euro och sammanlagt 40 000 euro. Det är tydligen det som det handlar om i och med att ledamoten har brytt sig om att räkna exakt vad det innebär för respektive gruppering.

  För Centern och regeringsblocket har fördelningen av pengarna saknat helt betydelse. Faktum är att Hållbart Initiativ förlorar på detta, men ändå tyckte deras parlamentariker att det var självklart att de ska inte gynnas för något som man har uppfattat att inte är politikens avsikt.

  Den enda rätta betygsättningen för det politiska arbetet är sammansättningen av det här parlamentet. När man har en sammansättning som avspeglar just jämställdhet då belönas man, inte över att man har lyckats....

  (Här blir ledamot Harry Jansson avbruten från salen).


 • Rop från salen: ”Dra inte in oss i det här!”


 • Vicelantrådet har ordet!


 • När man har en sammansättning som avspeglar just jämställdhet då belönas man, inte över att man har lyckats har lyckats dra tillräckligt många namn in på sin respektive lista.

  Vicetalmannen vet att det fanns en kandidat som inte hade gett sitt samtycke vid senaste valet och det är olyckligt. Det kanske visar att det måste till en annan betygssättning. Vi ska ju naturligtvis inte här och nu säga att det är de och de kriterierna som ska gälla i övrigt.

  Nu kommer minister Hambrudd att hantera detta och se till att vi har ett bättre förslag att ta ställning till när det gäller vad som ska belönas och hur de pengarna ska fördelas.

  Jag tycker att det är väl en onödig uppståndelse om inte avsikten faktiskt var att ha bonus varje år och då har vi nog missförstått det tilltänkta systemet. Tack.


 • Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom.