Första behandling

Ändring av tobakslagen LF 13/2020-2021

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Talman!

  Social- och miljöutskottet fick i januari ett förslag om en ändring i ”landskapslagen om tobak och relaterade produkter”, med ändringsförslag på grund av att republikens president, i lagstiftningskontrollen, med hänvisning till Högsta domstolens utlåtande i ärendet, till vissa delar förordnat att den lag om tobak och tobaksrelaterade produkter som lagtinget tog den 27 maj skulle förfalla.

  Orsaken, enligt högsta domstolen, är en behörighetsöverskridning eftersom det i en medlemsstat endast kan finnas en behörighetsutfärdare av dessa tobaksprodukter. Frågan blev alltså mera självstyrelsepolitisk än en fråga relaterad till tobak och tobaksfrågan. Därför bad social- och miljöutskottet om självstyrelsepolitiska nämndens utlåtande i ärendet, och de har noggrant analyserat denna fråga, stort tack till dem för detta.

  Nämnden konstaterar i sitt utlåtande att utgångspunkten är, att vårt medlemskap i Europeiska Unionen inte ska påverka behörighetsfördelningen mellan landskapet och riket, och att i situationer där det endast är möjligt med en förvaltningsmyndighet, ska beslutet fattas i enlighet med landskapsregeringens ståndpunkt, där det är möjligt. Vidare konstaterar nämnden i sitt utlåtande bl.a. att man här utvidgar begreppet förvaltningsmyndighet till att även gälla ett företag med offentliga förvaltningsuppgifter.

  Men slutligen talman, blir slutsatsen att vi kan konstatera att lagtinget inte har någon annan valmöjlighet än att anta lagförslaget, varför social- och miljöutskottet föreslår att lagförslaget antas. Tack, talman!


 • Ledamot Gyrid Högman (C) Anförande | 15:00

  Fru talman!

  För ungefär tio månader sedan stod jag här i talarstolen och presenterade ett lagförslag om ändring av tobakslagen, den behandlades sedan på vederbörligt sätt i social- och miljöutskottet, och godkändes och antogs av lagtinget 27.5.20. Denna lag höll emellertid inte för lagkontrollen. Republikens president inlade på basis av HD:s utlåtande sitt veto och lagen förföll. Precis som lagtingsledamot Söderlund presenterade.

  I stort sett höll lagen måttet, men det som orsakade vetot var bestämmelserna om vem som ska ta beslut om id-utfärdare. Ålands lagstiftning kontrolleras alltsedan den första självstyrelselagen av HD som ger utlåtande till republikens president som sedan kan använda sitt veto. I princip kan vetot användas om lagtinget överskrider sin behörighet vid lagstiftningen, eller äventyrar rikets inre och yttre säkerhet. Efter EU-inträdet och den nya grundlagens tillkomst har också dessa använts som grund för att fälla delar i den åländska lagstiftningen. Lagstiftningskontrollen sker i efter hand (post legem) och lagarna kan inte tillämpas innan republikens president gett sitt godkännande. HD har alltså tolkningsföreträde.

  Det finns en intressant undersökning om laggranskningens procedur och konsekvenser utförd av doktorand Ida Jansson, ”Att sätta självstyrelsens gränser” som utkom 2020. Det är en diger lunta som i ord och statistik beskriver laggranskningens orsaker och HD:s ställningstaganden. Det ursprungliga lagförslaget fastställde landskapsregeringen som id-utfärdare medan nu liggande förslag använder begreppet ”behörig id-utfärdare”. Enligt EU:s spårbarhetsförordning, som utgör grund för denna lag, ska varje medlemsstat utnämna en id-utfärdare. HD anser således att lagtinget gått utöver sina lagstiftningsbehörigheter genom att fastställa att landskapsregeringen skulle utnämna id-utfärdare och inte överlåta denna uppgift till staten i enlighet med EU:s direktiv. För mannen på gatan kanske distinktionen är lite svår att förstå, efter landskapsregeringen utpekade samma företag som fått uppgift av staten att sköta id-utfärdandet. Som Ida Jansson beskriver i sin forskning, så sker laggranskningen ofta grammatologisk, dvs. man tittar på hur lagen är skriven.

  Självstyrelsepolitiska nämnden har i sitt utlåtande framfört att självstyrelsen ska tolkas utifrån dess syfte att ge den åländska befolkningen rätt att ordna sin tillvaro inom statsrättsliga gränserna. Självstyrelsepolitiska nämnden delar därför inte Högsta Domstolens uppfattning att ett företag ska anses som i självstyrelselagens 59b § 3 mom. avsedd myndighet. Det finns ingen laglig möjlighet att ifrågasätta eller överpröva Presidenten eller HD:s beslut utan lagtinget måste följa beslutet.

  Landskapsregeringen har nu i det nya lagförslaget infört den ändring som ger riket rätt att utse id-utfärdare och förhoppningen är att lagen nu ska klara lagkontrollens argusöga. Detta för att de bestämmelser som EU:s spårbarhetsförordning fastställer kan vinna laga kraft på Åland. Bestämmelser som till syvende och sist är avsedd att förhindra olaglig handel med tobaksprodukter och i förlängningen gynna folkhälsan. Centerns lagtingsgrupp omfattar lagförslaget.

  Vid förra presentationen av lagen använde jag senator Catos devis ”för övrigt anser jag att Karthago bör förstöras” och omsatte den till ”för övrigt anser jag att rökning borde förbjudas”. Den gången trodde jag inte att jag skulle få min önskan uppfylld. Catos önskan uppfylldes för övrigt efter hans död, men min kommer nog knappast uppfyllas.

  Tack!


 • Tack, talman! Stort tack ledamot Högman, det var ett väldigt intressant anförande. Det som också är intressant som jag lyfte i samband med remissen av denna tobakslag är just det att det är självstyrelsepolitik på hög nivå, fast det är en liten detalj som är försumbar egentligen men den är intressant och jag tycker att vi måste bli bättre på att ifrågasätta implementeringen av EU direktiv och dagar annars försvinner det. Det blir både dyrt och vi tappar kontrollen av vår självstyrelse och över Åland. I dagar när vi vet att landskapsregeringen inte tycker att varken JO eller JK är någonting som kan gå över självstyrelselagen så är den här frågan super intressant. Jag tycker att här borde man ha grävt ännu lite till och inte gjort det så lätt för sig. Jag hoppas att landskapsregeringen i fortsättningen verkligen kan stå upp, precis som man gjort med sjöfågeljakten som är ett praktexempel på hur vi ska strida för att verkligen få lilla Ålands röst (… taltiden slut).


 • Ledamot Gyrid Högman (C) Repliksvar | 15:06

  Jag håller med lagtingsledamot Holmberg att vi ska försöka göra vår röst hörd. Hur vi sen ska bete oss för att göra det, det tror jag vi båda och alla vi som sitter här i lagtingsförsamlingen får kämpa om.


 • Tack, talman! Ett sätt är att kanske att inte alltid bara svälja allt som kommer utan att faktiskt visa att det finns alternativ. Vi har vissa rättigheter som man inte bara kan köra över. Jag tycker att det blir både dyrt och det blir ett sämre samhälle att leva i. Det här är som sagt en liten bagatell i det stora hela men på något sätt så borde vi ha en kultur där vi har en strategi, parlamentariskt och i landskapsregeringen hur vi bemöter sådana här saker.


 • Ledamot Gyrid Högman (C) Repliksvar | 15:07

  Självstyrelsepolitiska nämnden tog en ganska tydlig ställning i den här frågan. Som självstyrelsepolitiska nämnden också konstaterade, HD har tolkningsföreträde. Deras ord är vår lag.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. Föreläggs
  förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tobak och relaterade produkter för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.