Andra behandling

Ändring av tobakslagen LF 13/2020-2021

 • Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs det lagförslag som ingår i betänkandet för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:05

  Talman! Bästa lagting. Jag vill ännu kort säga ett antal meningar i detta ärende. HD:s ställningstagande i frågan är glasklart, men jag anser också att resultatet av detta lagförslagsarbete som har gjorts känns aningen snopet och uppgivet. Jag är lite förvånad över att inte fler röster höjs, för detta handlar om konkret bevakning av vår självstyrelse.

  I självstyrelsepolitiska nämnden kan vi läsa: ”På förslag av Högsta domstolen förordnade presidenten att delar av lagen skulle förfalla. Högsta domstolen konstaterade att det av spårbarhetsförordningen framgår att meningen med systemet är att det finns enbart en id-utfärdare för varje medlemsstat och trots att en id-utfärdare inte är en förvaltningsmyndighet utan har offentliga förvaltningsuppgifter ska det utnämnande av en id-utfärdare som avses i spårbarhetsförordningen med beaktande av id-utfärdarens uppgifter samt kravet på dess oberoende och opartiskhet, jämställas i självstyrelselagens systematik med ett sådant utseende av en förvaltningsmyndighet som avses i 59b § 3 mom. självstyrelselagen.”

  Jag påtalade i remissdebatten vikten av att vi bevakar våra särintressen via alla tillgängliga kanaler. EU- direktivens implementering och pålagor riskerar inte bara urholka självstyrelsen, men även bli extremt kostnadsdrivande med tanke på vår litenhet. Vårt reella handlingsutrymme att utveckla det åländska samhället minskar i takt med det.

  Specifikt i detta ärende anser jag att vi på ett mer aktivt sätt bör påvisa och argumentera för vår särställning gentemot EU. Högsta domstolen konstaterade som sagt att det av spårbarhetsförordningen framgår att meningen med systemet är att det finns enbart en id-utfärdare för varje medlemsstat. Det är exakt den argumentationen som vi bör bygga i detta fall, självstyrelsens särställning ur ett EU-perspektiv. Jag anser därför att talman Bert Häggblom ska lyfta frågan som ledamot i regionkommittén. Sedan kanske landskapsregeringen och lagtinget i slutändan anser det rimligt av olika orsaker att sluta avtal med social- och hälsoministeriet. Men det är en helt annan sak och hör inte till grundkärnan som är av mycket hög självstyrelsepolitisk karaktär. Tack, talman


 • Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tobak och relaterade produkter för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.