För kännedom

  • Talmannen påminner om att en budgetmotion med anledning av ett förslag till en tilläggsbudget ska lämnas in senast klockan 12.00 den fjärde dagen efter det att förslaget upptagits för kännedom på föredragningslistan. Motionstiden utgår således måndagen den 25 januari kl 12.00.

    Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 25 januari 2021. Antecknas.