Enda behandling

 • Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion.


 • Talman! Detta är en typisk städarbudget där vi lägger till väsentliga förändringar som uppstått efter räkenskapsårets slut. Det är inte en budget där framtiden hanteras, vilket inte är så enkelt att begripa för budgeten är ju trots allt en framtidsbedömning över förväntade intäkter och kostnader.

  För tydligheten skull så borde vi kanske hitta ett annat sätt att göra dessa korrigeringar framöver. Kanske man kunde nöja sig med att redovisa förändringarna i bokslutet, som ju trots allt ändå är såsom man gör i många andra fall. Detta har vi från finans- och näringsutskottet lyft tidigare. Det förtjänar kanske att ta sig en funderare på, om det skulle skapa mer tydlighet?

  Just den här gången och det här året så finns det skäl till att man gör så, faktiskt riktigt goda sådana. För i saklig mening så har finans- och näringsutskottet inte så mycket att tillägga när det gäller denna femte tilläggsbudget. Vi redovisar nettointäkter på knappt 5,5 miljoner euro, vilket gör att minuset för hela året landar på 55 miljoner euro när alla tidigare tilläggsbudgetar har beaktats. Det är hemska siffror naturligtvis och bakgrunden till lånebehovet och det understryker nödvändigheten i inbesparingar.

  Pandemin som vi just nu lever i sätter sina tydliga avtryck på många sätt, inte bara när det gäller möjligheten att göra saker. Det lägger också till viss del en våt filt över ambitioner hos folk och det är väldigt, väldigt illa.

  Utskottet ser fram emot att olika åtgärder ska förverkligas i tilläggsbudget nummer 1 i år och påminner om betänkandet över budgeten för hela 2021 som i stort sett ett enigt lagting fastställde strax före jul. Pandemin har skapat ett starkt medvetande om den rådande situationen och behovet av att göra annorlunda än hittills för att upprätthålla sunda finanser.

  Mot den här bakgrunden har utskottet inget mer att anföra. Vi föreslår att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till femte tillägg till budgeten för år 2020, samt att lagtinget beslutar att femte tillägget i budgeten för år 2020 ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har i lagtinget beslut. Tack.


 • Talman! Den här typen av städarbudget är ju en tillbakablick. Dess vara eller icke vara har ju länge diskuterats och lagtinget har haft en ganska tydlig ståndpunkt under många år kring den saken.

  Men på tal om tillbakablick så undrar jag om utskottet har fört ett resonemang kring de här omärkta pengarna som lagtinget har beviljat under pandemins år 2020 och någon slutrapport kring det. Kan man få höra ett resonemang från utskottets ordförande kring hur fullödig informationen har varit till lagtinget vilka slutsatser som utskottsordförande drar och de insatser som gjordes 2020 inför det kommande budgetåret och den kommande tilläggsbudget för 2021?


 • Tack, talman! Jag tror att man ska tänka så här när det gäller insatserna när pandemin började, då sattes alla klutar till för att man skulle ta så hög höjd som möjligt för att reda upp det som hände. Det är ungefär som när det händer haverier till sjöss, det är det bättre att sätta till en massiv räddningsoperation direkt för att senare kunna backa tillbaks. Det är nästan omöjligt att göra tvärtom, att börja i liten skala och sedan gå uppåt.

  När det gäller pandemipengarna så gavs en summa till landskapsregeringens egen disposition. Den har inte använts i särskilt stor utsträckning, den fanns kvar i fall att och de övriga summorna som tillsattes så tror jag inte att någon har utnyttjats fullt ut. Men det har ändå uppfattats som tillräckligt så här långt.


 • Talman! Lite anmärkningsvärt finner jag det att utskottsordförande inte vet hur stor andel av de här pengarna som har använts. Jag hoppas att man i något skede kan gå igenom saken.

  Jag finner det också alldeles nödvändigt att utskottet fördjupar sig i de insatser man gjorde och vilken effekt de har haft. Vi pratade här i måndags om att många av oss uppfattade att sommarjobbsinsatsen var en jättebra insats, men vad hade saker och ting för egentlig effekt? Vad är kostnaderna för de insatser man gör? Vad är alternativkostnaden för att låta bli?

  Som det ser ut nu så vet vi i alla fall att den här våren fortsättningsvis kommer att vara mycket ansträngd särskilt för servicesektorn och rederinäringen. Vi har redan börjat skuldsätta oss. Det finns all anledning att göra väl prioriterade satsningar.


 • Tack, talman! Väl prioriterade satsningar så tror jag att jag vågar säga att är huvudfokus för såväl landskapsregeringen som hela detta lagting. Det är något som har lyfts fram i utskottsarbetet och i alla möjliga olika sammanhang.

  Exakt hur mycket pengar som har använts av det som är tillsatt så ändrar ju allt eftersom. Det är alltså en pågående process som händer. Från utskottets sida så har vi i samtliga, tror jag, höranden i samband med olika tilläggsbudgetar fått en slags uppdatering av hur läget är just nu. Det har än så länge i alla fall inte föranlett till annat än att betraktas som information under det att ärendet fortskrider.


 • Tack, herr ordförande! Jo, det är klart att det här är en städarbudget som tittar bakåt. Det är alltid mycket mera intressant att titta framåt och det gör ju också utskottsordförande i sitt anförande.

  Vi kan idag konstatera att det på kommunfältet råder lite oro och otålighet angående vad som ska ske med pengarna till kommunerna. Nu har man har man fullföljt sitt vallöfte om att stoppa upp kommunreformen, men det finns också en beställning på att återställa landskapsandelarna. Hur ser ordförande på den frågan i skenet av den här tilläggsbudgeten som nu är under vardande i landskapsregeringen?


 • Tack, talman! Den diskussionen ska vi ta vid ett annat tillfälle. Detta handlar om tilläggsbudget 5. Att jag alls valde att blicka lite framåt var för att påminna om hur vi har betraktat olika saker i utskottsbetänkanden tidigare.

  När man kommer till detaljer om landskapsandelar så är det en fråga som först måste bearbetas inom ramen för landskapsregeringen, och de stödpartier som finns med där, innan man tar den vidare och processar den i utskotten. Vi är helt enkelt inte där ännu. Fast så mycket tror jag att alla är varse om, det är kanske ingen enkel nöt att knäcka.


 • Jag kunde väl nästan ana att det skulle komma en sådant typ av besked i det här skedet och det kanske är förståeligt. Jag tror att det ändå är bra om lagtinget skickar med till utskottets ordförande och till majoritetsblocket att det är många i det här samhället som ska försöka planera en ekonomi för 2021. Kommunerna är också allihop sådana enheter. Det är viktigt att kommunerna så fort som möjligt får klara besked av landskapsregeringen hur man ämnar förfara i den här frågan så att folk inte sitter och väntar och otåligheten ökar.


 • Tack, talman! Det är här som vi behöver inse att den formen av långtidsplanering, som vi har vant oss vid, är någonting som inte längre finns, i varje fall inte just nu. Vi har alla tvingats agera väldigt agilt. Fram till mitten av mars i fjol så låg världen öppen, full av möjligheter och vi kunde planera för hur vi ville ha det. Efter det så liknar sig ingenting längre. Detta har vi tvingats ta till oss, alla privatpersoner som har förlorat sina jobb, planer för fritid som vi har tvingats ställa in och ställa om och skattemedel som helt enkelt har försvunnit. Allt som vi tidigare har uppfattat som självklart är inte längre det. Vi har tvingats bli agila på ett sätt som vi inte riktigt hade förväntat oss och detta utgör utmaningar för precis varenda en av oss.


 • Tack, herr talman! Tack till utskottsordförande Pettersson och till utskottet. Ni har gjort ett bra betänkande och lyft upp de punkter som är av speciellt intresse, tycker jag, de som är av vikt. Jag brukar förstås ofta läsa betänkandet från utskottet och det finns mycket gott att ta med sig till det fortsatta arbetet med tilläggsbudget nummer 1 för 2021.

  Sedan kanske jag har en liten annan nyans av tänk vad gäller städarbudget, men det får jag helt enkelt bara konstatera. Jag tycker att det är jättebra och viktigt att man för fram stora förändringar här i stället för att man gör det i bokslutet som kommer mycket senare, helt enkelt som en typ av information. Tack för ett bra jobb!


 • Tack, talman! Det är mycket riktigt precis som finansminister Höglund sade. Den här gången så var det antagligen rätt klokt att ha en städarbudget, för vi kunde verkligen inte förutse en pandemi när den tidigare budgeten gjordes. Finansförvaltningslagen har ju tagit avstånd kanske i något annat, en någon mera normal tillvaro där man möjligen kan kosta på sig att tänka såsom utskottet har gjort.

  Det är nog också likaledes från utskottets sida som vi önskar finansministern och landskapsregeringen lycka till i det fortsatta arbetet. Vi finns där med råd och dåd i den mån det skulle behövas.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:14

  Tack, talman! Bästa lagting och åhörare. Detta anförande ska inte ses varken som gnäll eller skäll men en viss nyfikenhet i frågorna.

  Liberala gruppen såg ingen orsak att lämna in motioner till denna femte tilläggsbudget. Fullt fokus måste nu vara på den omställningsbudget som förhoppningsvis ligger på lagtingets bord i mars då vårsessionen inleds.

  Denna s.k. städarbudget är enligt förra och tidigare finansministrar ett sätt att informera lagtinget, men det finns många dagsaktuella frågor som fortfarande saknar svar och som hänför sig till 2020. Där tycker jag att skulle ha funnits en större information om man vill ha en städarbudget som en informationskanal.

  Låt oss tala klarspråk. Den offentliga ekonomin måste ses som en helhet där kommunerna räknar med underskott kring 15 miljoner euro för 2021 och där landskapsregeringen för några veckor sedan aviserade ett lånebehov om 77 miljoner €. Till detta ska läggas den skuld om cirka 10 miljoner som landskapsregeringen har gentemot fastighetsverket. Det finns en intern hyresskuld som i sig ytterligare ökar landskapsregeringens lånefullmakt, även om fastighetsverket är helägt av landskapsregeringen. Det är ett resonemang som man kan föra.

  Låneupphandlingarna är klara. Landskapsregeringen lyfter i dagarna, eller kanske redan har lyft det första lånet? Hur ska jag som ledamot i oppositionen få uppgifter om likviditetssituationen och lånefullmaktens utnyttjande? Skulle det vara möjligt att sådan information delges samtliga ledamöter? Det är synnerligen viktig information som borde vara värd god kommunikation och transparens. Det är en information som borde ges i nutid och inte alltid i dåtid.

  Kommunerna blev i senaste valkampanj lovade en återställning av landskapsandelarna om 4 miljoner €. Landskapsandelssystemet reviderades under förra mandatperioden där huvudsyftet var att en minskning av landskapsregeringens utgifter skulle kompenseras via ekonomiskt mer robusta nya kommunala enheter.

  Vi vet vad som har hänt. Landskapsregeringen har nu rivit upp den tidigare lagen och istället sjösatt en ny kommunlag. Jag har en stor förståelse över att kommunerna nu med allt högre röst börjar fråga varför deras utlovade pengar dröjer. Här har, enligt mig, landskapsregeringen satt sig i en mycket knivig situation med beaktande av den totala offentliga ekonomin. Det är en relevant fråga som kanske hade varit värd ett visst svar i en städarbudget.

  I remissdebatten lyfte jag möjligheten att landskapsregeringen, via självstyrelselagens 51 §, gör ett rejält och ordentligt försök att erhålla ytterligare ersättningar för pandemins följdverkningar, mer än de 6 miljoner € som finns med i denna budget. Finns det en intention hos landskapsregeringen att utröna denna möjlighet? Det skulle vara mycket viktigt att få svar på detta, gärna idag. Det torde vara mödan värt att undersöka det ordentligt, det är ersättningspengar som i sin tur kunde sättas i arbete för att påskynda Ålands återhämtning.

  Nu är årets första månad till ända och det skulle vara intressant att veta hur finansministern avser att lägga upp arbetet med att reformera den åländska ekonomin, vilket även involverar nödvändiga åtgärder för att främja tillväxten. I december var intentionen att arbetet skulle inledas omedelbart efter årsskiftet. Jag vet inte var bollen ligger idag?

  Liberalerna lämnade under våren 2020 in flera motioner, bl.a. en om behovet av ett ekonomiskt råd. Denna motion var inget som landskapsregeringen tog någon större notis om då. Är ett ekonomiskt råd något som finansministern ämnar förverkliga?

  Knappast ingen behöver bli upplyst om att läget är svårt och osäkert. Jag vill veta hur landskapsregeringen ämnar hantera de kommande veckornas arbete fram till omställningsbudgeten. Jag har sagt det tidigare och säger det igen. Ska vi uppnå en offentlig ekonomi i balans krävs breda politiska uppgörelser som inte riskerar falla p.g.a. populistiska valutspel eller via en form av inbesparingskvittningssystem där ingen behöver tumma på sina hjärteområden.

  Med tanke på att det endast var tre ledamöter från regeringsblocket som röstade för den kläm kring medborgarinstitutet som skulle ha förkortat dess utredningstid från två till ett år, så är jag försiktigt skeptisk till hur majoriteten ska kunna hitta gemensamma ekonomiska linjer kring hur och var effektivitetsarbetet ska ske. För det finns betydligt tyngre områden som behöver belysas för att uppnå en ekonomi i balans.

  Utskottet begärde i september att landskapsregeringen skulle lämna ett IT-meddelande till lagtinget. Detta önskemål om ett IT-meddelande inom januari lämnades även i december. Är detta meddelande något som lagtinget kan förvänta sig i mars? Det är relevant.

  Hur går lagstiftningsarbetet gällande utmanarrätter som finns med i regeringsprogrammet? Finns förberedelser gällande konkurrensutsättningar? Det är två åtgärder som skulle skicka rätt signaler ut i samhället och som på riktigt skulle göra skillnad när det gäller tillväxt. Finns det idag tankar kring nivåer på budgetramar? Jag hoppas att finansministern mycket snart börjar peka med hela handen, för tiden går fort. Jag hoppas även att finansministern köpt en ny osthyvel för den åländska ekonomin behöver kraftiga, framåtsträvande, utvecklande åtgärder. Den omställningen kräver många redskap, inte bara osthyvel. Tack, talman!


 • Tack, herr talman! Tack till ledamot Holmberg. Det var många frågor. Vissa av frågorna var riktigt bra och vissa av frågorna kanske kräver mer eftertanke än vad jag kan svara på här och nu.

  Vad gäller 51 § att ansöka mera pengar, ja diskussioner har förts, vi har tagit upp det och möjligheten lär finnas. Vi kommer att titta vidare på det. Absolut, det ju väldigt enkelt, har vi möjligheter att söka pengar så gör vi ju det förstås. Det är ingen dramatik i det.

  Landskapsandelssystemet har varit upp här från flera håll idag. Det är en mycket angelägen fråga. Här hänvisar jag till tilläggsbudget nr 1. Det jobbet har påbörjats och kommer att fortsätta enligt den plan man har.

  Sedan var det ytterligare en bra fråga om likviditeten som är A och O förstås för hur vi kan verka framåt. Lån är inte taget upptaget ännu, men det närmar sig. (… taltiden slut).


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 13:22

  Tack, talman! Tack finansministern. Med vem har landskapsregeringen fört diskussioner kring 51 §? Har man då gjort det med näringslivet denna gång? På vilket sätt får man in information om de ekonomiska skadeverkningar som pandemin har åsamkat Åland som egentligen är globalt unika med tanke på Ålands situation?

  Finansministern sade att landskapsandelssystemet ska tas med i den kommande omställningsbudgeten. På vilket sätt ämnar landskapsregeringen återinföra dessa 4 miljoner? Eller kommer man på något annat sätt att reformera landskapsandelssystemet, till gagn för kommunerna, nu när man har valt en annan väg när det gäller kommunreformen? När ungefär, i tid, ämnar finansministern lämna en omställningsbudget?


 • Angående landskapsandelssystemet så som kommer det att diskuteras i regeringen i samband med tilläggsbudget 1. Vad det innebär i praktiken, om det knuffas in mera pengar och om systemet laddas eller inte, så det är alldeles för tidigt att säga.

  Däremot så kommer vi nu att tillsätta en arbetsgrupp som tittar på lagstiftningen gentemot kommunerna. Den gruppen tillsätts den här veckan, troligtvis på fredag och man måste se det hela som en paketlösning. Hur blir det offentliga Ålands ekonomi? Jag förstod att ledamot Holberg pratade om det offentliga Ålands ekonomi och det tycker jag att vi ska göra allt mera, för det är viktigt. Vi har ett stort underskott både i landskapet och i kommunerna och vi måste på något sätt se på helheten här. Att bara flytta pengar från den ena fickan till den andra är inte alltid lösningen på problemet.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 13:24

  Tack, talman! Innan jag glömmer bort det, men det är försent, men det skulle vara fint med besked kring omställningsbudgeten. Vi inleder, vad jag förstår, vårsessionen den 8 mars. Är det då under första veckan som omställningsbudgeten kommer, blir det i april eller får vi vänta till sommaren? Det skulle vara ett bra besked med tanke på att vi vill ju alla förbereda och komma med input.

  Det hade också varit bra om finansministern kunde ta ett kort anförande i frågan. Vi vill väl ändå att hela lagtinget ska vara involverade i den här processen. Det har ju aldrig varit så betydande för Ålands ekonomi som just nu att hitta de här långsiktiga lösningarna som kan vara partiöverskridande.

  När det gäller landskapsandelssystemet så förstår jag att man har överhuvudtaget ännu ingen bild över om man kommer att ladda systemet med miljoner, vilket man lovade vid valet för drygt ett år sedan, eller om man kommer att dra ner på lagstiftningen för att minska det ekonomiska trycka på kommunerna. (… taltiden slut).


 • Tack, herr talman. Det är nog lite förvånande, ledamoten Holmberg har ju just lämnat rummet där finansutskottet har sammanträdet kring den här städarbudgeten och ändå är frågorna så många. Om vi som sitter här i bänken skulle ställa dessa frågor så vore det kanske skäligt. Men varför har man inte diskuterat dessa väldigt viktiga frågor? Det är frågor både om hur stödpengarna har används under 2020 - vi har beviljat fem tilläggsbudgeter här under året - och hur den här planen kommer att se ut framöver med kommande omställningsbudget och inbesparingar? Här finns frågor om kommunerna och om lagarna kommer att prutas på till förmån för kommunernas uppfyllelse och så vidare. Varför alla dessa frågor?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 13:26

  Tack, talman! Tack ledamot Gunell. Dessa frågor har inte uppkommit nu. De här frågorna har vi haft snart i ett års tid; budgetramar, omställningsbudget, kommunernas ekonomi och kommunstrukturens berättigande. Det ställdes frågor i utskottet, men vi var också överens om att denna behandling skulle vara ganska kort för att vi skulle få igenom budgeten under denna session. Det stora arbetet skulle fokusera på omställningsbudgeten. Jag kan tycka att visst borde jag själv ha ställt flera frågor. Jag ställde nog en hel del frågor. Innan vi gör avslut på 2020 så borde vissa av de här frågorna ha besvarats, t.ex. IT-meddelandet som utskottet har efterfrågat i två omgångar och också det ekonomiska arbetet och hur det går vidare. Men jag håller med ledamot Gunell, vi hade kunnat ställa flera frågor. Men vi vill ju alla också var delaktiga (… taltiden slut).


 • Jag kan mycket väl förstå att om man ställer många frågor och inte får något svar så är det ju till slut inte någon vits med att ställa frågor. Jag tror säkert att ledamoten Holmberg har ställt många relevanta frågor i utskottet.

  Men det är ju faktiskt nog ett litet bekymmer att det finns så få svar i det här skedet. Finansutskottet borde ju, som specialutskott gällande ekonomin, ha full insyn i det här. Är det ledamoten Holmbergs bild att omställningsbudgeten är på gång? Har arbetet påbörjats? Hur ser tidsplanen ut? Vilken information har man kunnat utröna i utskottet?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 13:28

  Tack, talman! Min bild över omställningsbudgeten är nog ett blankt papper egentligen, både när det gäller tidsrymden, när den ska komma till lagtinget, och innehållet i den. Det förvånar.

  Visst försvar finns, under denna behandling så var finansminister Höglund väldigt ny på posten, ansvarig tjänsteman på finansavdelningen var sjukskriven. Det fanns också omständigheter som gjorde att processen kanske inte kunde breddas såsom den borde.

  Faktum är att det skulle vara fint, innan vi lämnar detta ärende, om landskapsregeringen skulle kunna meddela när omställningsbudgeten kommer. På vilket sätt kommer lagtinget att vara involverade i den processen? Det var ändå ett löfte som kom i samband med budgetdebatten i december.


 • Herr talman! Bästa lagting. Då har vi igen en ekonomifråga på vårt bord, tilläggsbudget 5. Det är viktiga saker i dessa svåra ekonomiska tider.

  Det är endast en så kallad städarbudget så jag har väl inte riktigt ännu kunnat känna finansministern på pulsen. Jag har inte riktigt fått en tydlig bild av hur han kommer att bli. Kommer han att bli som Petrus med nycklarna till himmelriket? Eller kommer han, mot bakgrund av det ekonomiska läget, att bli likt färjkarlen Karon, någon som transporterar människorna till Hades?

  Herr talman! Kanske lite visare, kanske lite klokare så har jag valt att ännu inte slå fast vilken roll han kan tänkas få. Jag låter istället bilden skapas i betraktarens öga. Den som erhåller pengar, i enlighet med sina äskanden, kanske ser ministern som en Petrus. Den som inte erhåller sina pengar kanske önskar att han tar en åktur med färja. Vi får hoppas att det inte blir så många att landskapsregeringen måste bygga en tunnel.

  Herr talman! Budgetbetänkandet är kort och enhälligt. Jag vill kort lyfta några frågor som jag också nämnde i remissdebatten. Att man i budgetförslagen försöker tänka på pedagogiken, att säga det självklara, det som är självklart för en själv. Att man från framställningar, tabeller och annat har det i en sådan form - kanske inte ”mannen eller kvinnan på gatan” kan förstå allt - att åtminstone vi alla i lagtinget har den information som vi behöver och också vi från oppositionen. Så att vi inte behöver läsa igenom alla moment för att få uppgifterna, t.ex. stödet från staten i den här mycket tunna budgeten men i alla fall.

  Sedan tog jag upp att stödet från staten gavs ju under punkten "försäljningsintäkt". Som det framgår lite från betänkandet så var ju förklaringen att tre moment tillsammans utgör ”försäljningsintäkter” och ett av dem var just ”Övriga överföringar av staten”. Jag förstår att denna kanske engångspost inte har den bästa placeringen, men för tydlighetens skull så kunde finansministern öka antalet moment för att visa att det här är från staten och inte försäljningsintäkter.

  En annan sak som jag tog upp i remissdebatten var den märkliga avskrivningen av Marsundsbron som har stått 20 år oanvänd. Jag hoppas att finansministern, med sin bakgrund, kunde titta igenom kontoplanen, som jag faktiskt fick kopia av en del. Nu ser den ju ibland lite ut som ett lapptäcke, beroende på att det är flera enheter som ska använda samma kontoplan. När ÅHS har intäkter för försäljning av virke så känns det kanske lite märkligt, men man behöver ju inte öppna kontot så det är inget problem. Sedan kunde man fundera på om rivningen överhuvudtaget ska läggas i en balansräkning.

  Jag hoppas bästa finansminister när det gäller budgeten, som vi egentligen diskuterar och inte framtiden, att vi i den kan ha lite liknande åsikter.

  Sedan skulle jag nog också, likt andra här, gärna få en liten bild av den här omställningsbudgeten, även om jag har ett minne av att under förra perioden så fick vi nog aldrig veta någonting heller. Men det kunde ju vara bättre att göra det bättre än senast. Tack för ordet, herr talman.


 • Tack, herr talman! Tack ledamot Toivonen. Vad gäller tydligheten i ett budgetdokument så kan man väl kanske aldrig bli för tydlig. Det finns alldeles säkert orsak att göra saker bättre, tydligare och mer transparenta osv. En liten förändring kom nu med tilläggsbudgeten 5, i bilagan hittar vi resultaträkningen och där ser man grundbudgeten och man ser tilläggsbudgeterna för året. Man ser tilläggsbudget 5 skilt och man ser den totala budgeten som en summering där, så att små förbättringar lär komma allteftersom.


 • Talman! Jo, jag noterar den där förbättringen, men när man håller ett anförande så tar man ju upp de saker som man tycker att kunde förbättras ytterligare.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets klämmar och efter det motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Föreläggs betänkandets första kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
  Föreläggs betänkandets andra kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
  Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd.
  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.