Remissdebatt

  • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. Diskussion.


  • Tack, fru talman! De här tilläggsavtalen har man tidigare haft upp flera gånger under de gångna åren. Även om inte jag har föredragit allihopa men där en europeisk överenskommelse från 1957 om transport av farligt gods på väg. Grundfördragen uppdateras med ett par års mellanrum med tilläggsavtal som i regel är i kraft några år i sänder. Det här är ytterligare ett tilläggsavtal till ADR där det lagtingets godkännande behöver inhämtas. Lagtinget har gett bifall på eget initiativ ikraftträdande förordningen den 20 april 2020, till de delar som ligger inom landskapets behörighet. Just det här tilläggsavtalet handlar om att förlänga giltighetstider för körtillstånd av transport av farliga ämnen samt säkerhetsrådgivares intyg med anledning av Covid-19 pandemin. Tilläggsavtalets giltighetstid har dock gått ut, det gällde mellan första mars 2020 och första februari 2021. Som sagt, vanligtvis håller de här tilläggsavtalen längre men det här tilläggsavtalet har kort giltighetstid på grund av det tilläggsavtal som man tagit till följd av Covid-19 pandemin. Landskapsregeringen föreslår således att lagtinget inte behandlar ärendet i sak utan endast svarar presidenten att lagtinget inte hunnit behandla den inkomna begäran i tid. Vidare vill landskapsregeringen uppmärksamma att lagtinget har behörighet att enligt 59§ 3 mom att bemyndiga landskapsregeringen att ge bifall till internationella förpliktelser gällande ikraftträdande på Åland. Det finns inga hinder för lagtinget att bemyndiga landskapsregeringen att ge bifall till tillfälliga tilläggsavtal till ADR för att snabba upp processen med att ta i kraft de här tilläggsavtal. Tack.


  • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet omfattas? Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.