Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Talman! Jag ska inte uppehålla mig länge vid detta betänkande, även om det på sitt sätt är ganska intressant. Det handlar om hur vi ska göra när det finns ett behov av brådskande lagstiftning.

  Denna hälso- och sjukvårdens vårdgaranti inlemmades i tilläggsbudget nr 1 för att man uppfattar att vi behöver se över lagstiftningen i händelse av att pandemin skulle förvärras och man måste tumma på sådant som vi hittills har tagit för självklart.

  Det verktyget finns inte riktigt när det gäller att göra en sådan lagstiftning rätt upp och ner. Man väljer då i stället att betrakta det som en så kallad budgetlag, enligt stöd av 20 § 3 momentet, som man kan göra om någonting brådskar och det är något som man inser att behöva göras rätt snabbt. Det här används nog ganska ofta egentligen men det handlar om just den formen av ingrepp som vi ska hantera senare i samband med tilläggsbudgeten där det handlar om små summor och det behöver gå snabbt.

  I det här fallet så kunde ingen förutse pandemin så man ville agera snabbt och man ville göra det möjligt för sjukvården att hantera alla frågor.

  I saklig mening har finans- och näringsutskottet inget att invända mot själva målet med lagen. Men trots det så är det ändå intressant att se hur man har valt att gå tillväga. Man sätter in 10 000 euro i budgeten för att därmed kunna kalla det för en budgetlag. Detta hade vi inte riktigt möjlighet att gå in på i detalj så vi tog nödutgången och bad självstyrelsepolitiska nämnden att granska det hela lite mera ur en djupare juridisk synvinkel. Vi fick tillbaka ett utlåtande som vi förenar oss i. Självstyrelsepolitiska nämnden konstaterade att det här lagförslaget belyser behovet av en mer flexibel lagstiftningskontroll så att bestämmelsen i 20 § i självstyrelselagen, den om budgetlagar, vidgas till att gälla även temporär lagstiftning av brådskande natur.

  Så med de orden så tillstyrker finans- och näringsutskottet förslaget och föreslår också att lagtinget antar lagförslaget i den lydelse som framkommer i betänkandet. Tack, talman.


 • Ledamot Gyrid Högman (C) Anförande | 13:14

  Herr talman! I det lagförslag som nu ligger på lagtingets bord föreslås att landskapslagen om hälso- och sjukvård kompletteras med bestämmelser om hur den åländska vårdgarantin ska kunna hanteras under exceptionella förhållanden.

  Den rådande pandemin, som tycks hålla oss alla i ett järnhårt grepp under som jag tror alla är överens om alltför lång tid, har lett till att nya lagar måste stiftas i en brådska som aldrig tidigare har skådats. Här finns en risk. Brådska, noggrannhet och brett övervägande hör inte ihop. Men eftersom smittan sprider sig så måste de styrande och myndigheter för landets och människornas bästa ta till åtgärder som ingriper på människors frihet och rättigheter. Och då krävs lagstöd! Och därmed finns inte tid att vända och vrida på saker och ting. Därav har vi nu fått en lagstiftningsbrådska.

  På rikshåll har man infört en lagstiftning som beskriver hur vårdgarantin ska kunna hanteras under exceptionella förhållanden. Åland har behörighet inom hälso- och sjukvård och i landskapslagen om hälso- och sjukvård finns bestämmelser om vårdgarantin. Någon möjlighet att under exceptionella förhållanden avvika från bestämmelserna finns inte i nuvarande lagstiftning.

  Den nu föreslagna ändringen ger möjlighet att avvika från tidsfristerna för icke brådskande sjukvård, men inte till den grad att den enskildes och vårdbehövandes hälsa äventyras. Att denna ändring behöver göras just nu och i framtiden, inför nya pandemier på kommande, står utom allt tvivel. Det är också viktigt för sjukvårdens utövare att veta att deras agerande står på laglig grund.

  Den åländska lagstiftningsproceduren är inte särskilt snabb och den enda vägen till snabba lagändringar går via budgetlagar. I självstyrelsepolitiska nämnden konstaterades att denna lag mycket väl belyser behovet av en mer flexibel lagstiftningskontroll så att den också kan gälla, utom budgetlagar, även andra lagar som är av temporär och brådskande natur.

  När den här lagen skrevs i 20 § självstyrelselagen så fanns inte sådana här hot som vi har idag vid horisonten. Men eftersom vi då är hänvisade att tillämpa gällande självstyrelselagstiftning så är den här vägen via budgetlag den enda möjliga och framkomliga och kan omfattas. Tack.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.