Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussion.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 13:01

  Tack, talman! Bästa kollegium.Vi har nu på vårt bord igen ärenden som gott och väl rent tekniskt kunde ha delegerats till landskapsregeringen för avgörande. I sina utlåtanden påminner landskapsregeringen lagtinget om möjligheten att enligt 59 § 3 mom. självstyrelselagen för Åland bemyndiga landskapsregeringen att ge bifall till internationella förpliktelsers ikraftträdande på Åland och ser inget hinder mot att lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att ge bifall till tillfälliga tilläggsavtal till ADR.

  Utskottet konstaterar att frågan för närvarande behandlas i en arbetsgrupp som tillsatts av talmanskonferensen för översyn av lagtingets regelverk varför utskottet har anledning att senare återkomma till frågan.

  Till sak, talman. Utskottet delar de av landskapsregeringen framförda synpunkterna och föreslår att lagtinget ger de begärda bifallen till ikraftträdandet av avtalen M333 och M334 medan bifall inte lämnas till ikraftträdandet av det multilaterala avtalet RID 1/2021 till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods.

  Slutligen vill jag passa på att tacka utskottet för rask behandling av framställningarna och särskilt utskottssekreteraren, lagtingsdirektör Susanne Eriksson, som vid sidan av andra beordrade arbetsuppgifter ändå kunnat bistå utskottet i att i snabb takt utföra sitt uppdrag. Tack, talman.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar.

  Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad.