Andra behandling

  • I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts i första behandlingen eller förkasta det. Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs det lagförslag som ingår i betänkandet i sin helhet för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion? Ingen diskussion. Detaljbehandlingen börjar. Diskussionen är avslutad.

    Föreläggs förslaget till landskapslag om tillfälligt likviditetsstöd till kommuner för antagande i andra
    behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

    Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.