Remissdebatt

Ny blankettlag om fordon LF 22/2020-2021

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. Diskussion.


 • Tack, herr talman! Den här är en ny blankettlag, fordonslag, som handlar om att den gamla finska fordonslagen med tiden har blivit föråldrad och komplex att läsa med anledning av att det har tillkommit nya förordningar, EU- direktiv och EU-förordningar genom åren. Det har lett fram till ett behov att ta fram en tydligare lagstiftning på den finska sidan.

  Den finska lagen kan sägas vara en uppstädning av den gamla fordonslagen och gör den bättre strukturerad och lättare att förstå, samtidigt som nya EU-bestämmelser införlivas i den, som i huvudsak rör marknadskontroll.

  De här förändringarna torde inte innebära någon märkbar skillnad för individen, men dock ett visst ökat kontrollansvar för landskapsregeringen och fordonsmyndigheten. I praktiken är de här förändringarna av en karaktär som kan hanteras inom ordinarie verksamhet.

  Med anledning av att det tillkommer en ny fordonslag så är då vår gamla blankettlag om fordon föråldrad och en ny behöver tillkomma för att Åland också i fortsättningen ska hålla sig uppdaterad på förändringar på EU-nivå som rör fordon. Kort sagt så kan man säga att den äldre fordonslagen pekade på den gamla finska lagen och den nya blankettlagen om fordon pekar på den nya lagen.

  Det kan upplevas olustigt att vi har en blankettlag på fordonsområdet och att lagstiftning per automatik görs gällande på Åland. Men i praktiken så har Åland och även övriga EU-länder inte mycket att säga till på fordonsområdet, utan det mesta regleras centralt från EU via förordningar. De enskilda medlemsländerna har inte så mycket att säga till på det här området. Det är faktiskt en av de mest reglerade områdena, som jag förstår det, när det gäller lagstiftning.

  Fortsättningsvis, de delar som inte gäller på Åland idag är områden som rör besiktning och registrering av fordon där vi fortsättningsvis har egen lagstiftning.

  Avslutningsvis kan sägas att det här är ju också ett exempel på hur självstyrelsen och inte bara självstyrelsen utan alla medlemsländers egna lagstiftningsbehörighet urholkas av EU när mindre och större förändringar successivt genomförs på unionsnivå. I detta fall är det väl en positiv sak att man har gemensamma krav på fordon så att man kan handla lätt mellan varje medlemsland, men jag tänkte nu betona det. Tack!


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet omfattas? Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.