Remissdebatt

  • Diskussionen avslutades vid föregående plenum då ärendets behandling avbröts. Enligt 34 § i arbetsordningen kan lagtinget på förslag av talmannen remittera ett meddelande till ett utskott eller till självstyrelsepolitiska nämnden.
    Talmanskonferensen och talmannen föreslår att ärendet ska remitteras till finans- och näringsutskottet. Kan förslaget godkännas? Godkänt. Ärendet kommer att remitteras till finans- och näringsutskottet.