Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. Diskussion.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 15:38

  Tack, talman! Bästa lagting och åhörare. Det lämnades som sagt in en skrivelse den 8 oktober 2020 från bilbranschen på Åland till landskapsregeringen. Den tog upp önskemål om konkurrensutsättning och den tog också upp det åländska fordonsregistret. Fordonsregistret är det som denna åtgärdsmotion hanterar och inte heller här har det kommit något svar till bilbranschen. Skrivelsen är mycket intressant och kommer som sagt från personer som dagligen tvingas parera fordonsregistrets baksidor. Skrivelsen går bl.a. ut på hur klumpigt och isolerat det åländska egna fordonsregistret är.

  Landskapsregeringen behöver komma med inriktningsbeslut gällande nationella system när digitaliseringsbehovet nu gör sig allt oftare påmint. Att inte låta självstyrelsemässiga självändamål gå före praktiska, kvalitativa och ekonomiska behov. Fordonsregistret bör därför föregås av ett inriktningsbeslut där Åland blir en del av Traficoms register. Istället ska vi satsa våra begränsade resurser där vi på riktigt kan nyttja självstyrelsen till vår fördel.

  Motivering i motionen är: "Det är varken ekonomiskt, funktionellt eller servicemässigt försvarbart att Åland har ett eget fordonsregister. Problemen med egna register skapar merarbete och förhindrar effektivitet där Åland isoleras från närregioner och omvärld. Åland bör därför bli en del av Traficoms (Transport- och kommunikationsverket) registersystem".

  Det finns exempel på avigsidor med vårt eget register, till exempel:

  -Listning av fordonshistorik. I Traficoms system kan försäkringsbolag enkelt se alla händelser som hänförs till ett registrerat fordon. När ägarbytet skett, om skatten är betald, besiktningar m.m. i en enkel överblicksbild.

  - Modernisering kring mottagandet av uppgifter. I både Sverige och Finland är hela registret digitaliserat och försäkringsbolaget kan direkt i registret anmäla att giltig trafikförsäkring finns på fordonen.

  - Tillgång till uppgifter om fordon samt ägarens kontaktuppgifter. Inom bilbranschen idag sker en enorm mängd återkallningar av bilar. Uteslutande samtliga bilmärken kallar tillbaka bilar för att åtgärda och förebygga fel och brister som kan orsaka faror. Vid återkallning av bilar är det av yttersta vikt att snabbt och enkelt kunna kontakta fordonets innehavare och få bilen in till en auktoriserad verkstad för att åtgärda felet. Normalt sköts detta av varje lands importör av de enskilda bilmärkena och man har då tillgång till fordons- och innehavarregister och kan på så sätt snabbt få ut inkallelser. På Åland fungerar ej detta då vårt register inte är öppet för andra än fordonsmyndigheten själva.

  - Registreringar samt ägarbyten på fordon. Det är säkert något som många ålänningar känner till.
  Det är ohållbart både ur miljö- och kundserviceperspektiv att bilhandlarna fortfarande är tvungna att fysiskt besöka fordonsmyndigheten för att göra registreringar och ägarbyten på fordon. Hos Traficom har ett elektroniskt förfarande redan varit möjligt i många år.

  - Konkurrenssituationen. Bilbranschen på Åland är i ett sämre konkurrensläge än kollegerna i våra närregioner där all ärendehantering med myndigheten sker digitalt. Branschen kan inte ha en enda euro sämre förutsättningar än konkurrenterna utanför Åland. Bilhandeln är global idag och politiken måste skapa konkurrensneutralitet och undanröja kostnadshöjande hinder för såväl företag som enskild ålänning.

  Åland skulle ha allt att vinna på att bli en del av Traficom. I deras system finns redan allt som krävs för att lösa ovan listade problemen. Givetvis ska de åländska bilarna även i fortsättningen registreras med de egna åländska registerskyltarna. Däremot undanröjs många tids- och kostnadsdrivande nackdelar som idag försätter Åland i en sämre situation än närregionerna.

  Med anledning av det ovanstående föreslår jag att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att göra ett inriktningsbeslut och i skyndsam ordning utreda och lagstifta om att fordonsregistret hanteras av Traficom. Tack, talman!


 • Tack, talman! Jag ska fatta mig kort. Jag begär inget anförande den här gången utan jag håller mig till replik.

  Jag vill bara säga att jag håller inte med lagtingsledamot Holmberg här i de slutsatserna att vi ska sluta med ett eget register och förlita oss på Traficom. Varför säger jag så då? Ja, därför att ur en självstyrelsepolitisk fråga så är det väldigt viktigt för mig att vi månar om den behörighet som vi de facto har. Vi håller på med självstyrelselagsrevision, vi vill ha nya områden etcetera. Det här har vi haft väldigt länge, det här har vi hållit på med och nej, nu ska vi "outsourca" det här. Nej, så ska vi inte göra. Däremot ska vi fortsätta det digitala arbetet som har påbörjats på fordonsmyndigheten, till exempel så är påställning och avställning nuförtiden möjligt för fordon via dina bankkoder. Man är fullt medveten om att vi ligger efter i den digitala utvecklingen. Vi behöver förbättra oss (… taltiden slut).


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 15:44

  Tack, talman! Tack ledamot Nordberg. Jag försökte lite lyfta upp att det här är större eller det här är viktigare än att vi ska bedriva självstyrelsepolitik som ett självändamål. Vi ska bedriva självstyrelsepolitik där det gagnar ålänningarna, Åland och utvecklingen. Här bedriver vi någon form av signalpolitik à la självstyrelsen där vi med klor och näbbar ska ha ett eget fordonsregister. Det förstår jag inte, för listningen skulle kunna bli mycket längre på de problem som uppstår med ett eget fordonsregister. Det är givetvis fullständigt naturligt att det är så med tanke på vår litenhet. Nej, vi ska utveckla vår självstyrelse, men att med näbbar och klor bibehålla det här, som ett sätt att bedriva självstyrelsepolitik, det är helt förkastligt. Det kostar pengar, det är klumpigt och det skapar stor irritation bland dem som behöver nyttja det här systemet.


 • Talman! Jag tror att man är inne på en farlig väg med ett sådant resonemang som ledamoten Holmberg här förde. Fortsätter vi på det så skulle vi i princip kunna halvera kanske halva Ålands självstyrelsegård på tjänstemän som jobbar med självstyrelsefrågor. Det skulle vara mycket lättare att vi ansluter oss till suomi.fi och så löser vi de flesta problem. Vi kanske inte skulle behöva något lagting överhuvudtaget. Jag tror att det är en farlig väg att gå, så fort det är ett problem så ska vi liksom skicka bort ansvaret och låta Finland ta över. Nej, är det så att de här sakerna som ledamoten lyfte här är av sådan vikt så då måste vi lägga ännu mera ekonomiska muskler på att se till att vi får våra egna system att fungera. Men de facto så tror jag att de här problemen som lyfts upp, de är trots allt inte så väldigt annorlunda, därför att det är lika för alla ålänningar (… taltiden slut).


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 15:46

  Tack, talman! Ja, fast det är lika för alla ålänningar så gör det väl inte behovet mindre att utveckla och göra saker bättre heller.

  När det gäller inriktningsbeslut kontra självstyrelsen, så visst kan vi lägga ännu mer pengar på att utveckla ett digitalt fordonsregister på Åland. Men var ska vi ta de pengarna ifrån? Till förmån för vad då? Idag kan vi inte ens utveckla självstyrelsen, där vi verkligen skulle kunna göra nytta med den. Vi har Koski, vi har Kanta och vi har Ålarm - system där vi har konstaterat att det lönar sig inte. Det är inte möjligt att vi bygger egna system för det. Vi är för små och det kostar för mycket. Vi ska bedriva självstyrelsepolitik där den gör nytta, inte dumdristigt. Idag bedriver vi en självstyrelsepolitik i det här fallet som begränsar ålänningarnas servicenivåer, som isolerar Åland och vi blir inte en del av någonting större. Att kalla det självstyrelsepolitik är bara befängt enligt mig.


 • Ledamot Robert Mansén (C) Gruppanförande | 15:48

  Tack talman! Ledamot John Holmberg föreslår i åtgärdsmotionen att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att göra ett inriktningsbeslut och i skyndsam ordning utreda och lagstifta om att fordonsregistret hanteras av Traficom i Finland.

  Det är ett förslag bland många underfundiga och tankeväckande förslag från ledamot Holmberg. Det är i sig alltid bra att det kommer initiativ till förändringar som ger upphov till diskussion och debatt huruvida nuvarande system är tillräckliga eller behöver de förändras och förbättras? Kort sagt så väcker det frågor.

  Vad är t.ex. de underliggande orsakerna till att vi har just det system och fordonsregister som vi har idag på Åland? Hur ser relevant lagstiftning ut på Åland och i Finland? Vad är skillnaderna och vad överensstämmer sinsemellan i lagarna? Vad kan en såpass drastisk förändring som att slopa det egna åländska fordonsregistret ha för betydelse och inverkan på självstyrelsens fortsatta utveckling osv. ?
  Då jag läste på och försökte förstå innebörden i åtgärdsmotionen så insåg jag allt tydligare att det här är ingen enkel fråga som kan lösas med en s.k. quick fix där man rakt av genom ett skyndsamt inriktningsbeslut går in aktivt för att ansluta vårt fordonsregister till Traficoms system.

  Det fordonsregister vi har idag har sina fördelar men givetvis också sina utmaningar. Det har organiskt växt fram genom åren och har i lagstiftningen anpassats för vårt åländska samhälle och behov. För att riktigt veta de ekonomiska ramarna med det drastiska förslaget så behöver det först göras en grundlig analys där de olika alternativen och dess konsekvenser framkommer. Det känns dock realistiskt och ärligt att redan nu säga att vi inte ska förvänta oss att man hittar några helt lätta och billiga lösningar som löser alla problem genom att rakt av låta Traficom hantera fordonsregistret för Åland.

  Förslaget i åtgärdsmotionen medför och kräver i praktiken att landskapsregeringen prioriterar att snabbt ha sakkunnigresurser och lagberedningsresurser som analyserar helheten från olika perspektiv. Det kräver att den åländska lagstiftningen måste harmoniseras med den finländska på de punkter som påverkar Traficoms fordonsregister. Till exempel gäller bara delar av den finska fordonslagen på Åland och den kompletteras av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon.

  Det är viktigt att man först på en översiktlig nivå överväger de olika dimensionerna i vad det skulle betyda att lagstifta om att fordonsregistret hanteras av Traficom. Om registerfunktionen överförs till Traficom så behöver det noga övervägas vad och vilken service som ska finnas kvar på Åland. Till exempel, ska medborgarna sköta allt digitalt? Eller ska det också finnas kvar möjlighet till personlig service på plats? Ska någon enhet på Åland ha rollen som ”registerombud”? Kan servicen på svenska garanteras av Traficom? Det är möjligt att Traficom har tvåspråkiga IT-lösningar. Men det är ju inte helt ovanligt att den svenska servicen och materialet släpar lite efter i liknande system, och så vidare.

  Det är viktigt att förstå att det från det nuvarande fordonsregistret finns kreativa kopplingar och speciallösningar till andra enheter på Åland, till exempel till statens ämbetsverk på Åland gällande fordonsbeskattning av åländska bilar. Och till exempel använder Ålandstrafiken systemet för att veta vilken typ av årskort fordonet har rätt till, samt till exempel speciallösningar för försäkringsbolag och så vidare.

  Andra aktuella frågor i kölvattnet blir; vad ska i så fall ske med vårt båtregister? Det känns verkligen inte lockande att riskera den speciallösning för Åland som t. ex. beaktar vilka båtar som behöver registreras i det åländska båtregistret.

  Jag vill med det här gruppanförandet, från Centerns lagtingsgrupp, belysa och konstatera att det finns många olika dimensioner i alternativen som behöver genomgå en noggrannare analys och beaktas innan man är så drastisk att man överväger att genast gå så långt som ledamot John Holmberg föreslår, dvs. att i skyndsam ordning lagstifta om att fordonsregistret hanteras av Traficom. Tack, talman!


 • Tack ledamot Mansén. Jag vill börja med att säga att denna motion bygger inte enbart på mina egna påfund. Den bygger faktiskt till stor del på den skrivelse som har kommit från bilbranschen och den kontakt jag haft med försäkringsbolaget som ju verkligen ser problematiken med hur det fungerar idag. Att säga att dagens fordonsregister är anpassat efter behoven på Åland, så det må kanske vara en teoretisk beskrivning, men i praktiken är det långt därifrån.

  När vi har diskuterat digitalisering denna period så har vi många gånger landat i att vi har inte möjlighet, kompetens eller resurser att bygga egna system. För dagens digitala system kräver så pass mycket att Åland är för litet. Vi ska vara smarta och gå in i system som tryggar vårt svenska språk, men som också ger oss resurser till annat där vi kan göra Åland ännu bättre. Det här är ett sådant exempel där vi verkligen noggrant och snabbt ska undersöka det och göra precis som vi har tagit beslutet kring Ålarm till exempel.


 • Ledamot Robert Mansén (C) Repliksvar | 15:54

  Tack, talman! Tack ledamot Holmberg. Du målar upp en målbild som jag håller med om. Skulle det där genomföras och lyckas så skulle det vara jättebra.

  Men det handlar just om att det behöver tittas på möjligheterna och riskerna med en så drastisk förändring som att direkt gå in och lagstifta om det. Åtgärdsmotionen handlar faktiskt om att lagstifta om att flytta det över till Traficom.


 • Tack, talman! Vi har tagit väldigt många blankettlagar bara denna period, bara de här senaste veckorna så har vi tagit blankettlagar. Så den aspekten torde inte vara något problem för varken lagtinget eller landskapsregeringen, att vi har en lösning lagstiftningsmässig som bygger på blankettlag gällande ett fordonsregister.

  När det gäller skyndsamheten så är jag ganska otålig och det är ingen bra kombination att vara politiker här i lagtinget och vara otålig. Jag kanske var lite onödigt snäv i mitt sätt att beskriva tempotider. Men givetvis, jag tycker det är väldigt positivt det som ledamot Mansén sade, att vi ska titta på det här, vi ska göra det nu och vi ska inte göra det om ett halvår eller till hösten. Vi ska göra det nu, för det här är så pass stort problem som skulle underlätta och ge resurser till annat som vi behöver ha inom viktigare områden. Och, som sagt, motionen bygger på vad bilbranschen och försäkringsbolag (… taltiden slut).


 • Ledamot Robert Mansén (C) Repliksvar | 15:55

  Tack, talman! Det handlar ju om att harmonisera lagstiftningen. Det kräver nog sin tid att titta på vad det finns för följdverkningar och möjligheter i det här. Jag sågar ju definitivt inte initiativet som sådant, men jag försökte i mitt anförande beskriva att det här handlar inte om någon quick fix. Man behöver titta på det och överväga nyttan och konsekvenserna av det innan man går alltför långt.


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.