Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 09:31

  Tack, talman! Landskapsregeringen föreslår ändringar av tjänstemannalagen. Genom ändringarna genomförs arbetsvillkorsdirektivet och direktivet om balans mellan arbete och privatliv. Lagstiftningen anpassas till de ändringar som gjorts i sjukförsäkringslagen för att genomföra familjeledighetsreformen.

  Utskottet konstaterar att förslaget enbart implementerar två EU-direktiv och att det inte medför några stora materiella ändringar eftersom likartade regler redan finns i tjänstekollektivavtalen eller redan tillämpas i praktiken.

  En större revidering av tjänstemannalagen pågår och utskottet emotser den nya lagen. Utskottet ställer sin förhoppning till att bland annat frågan om de visstidsanställningar inom både offentlig och tredje sektor, vilka är beroende av årliga anslag i budgeten, ska få en tillfredsställande lösning i samband med den totala översynen av tjänstemannalagen.

  Talman! Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.