Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. Diskussion.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Gruppanförande | 15:00

  Tack, talman! Bästa lagting. Det brukar alltid vara högt i tak med idérika och färgsprakande åsikter kring turismen. Ska se om det också blir fallet idag. Ledamot Mikael Lindholm frågade i budgetdebatten i december om det finns en plan B för att lyfta besöksnäringen ur krisen. Svaret han fick var nej. Nu behöver vi verkligen rita upp en plan B, och kanske en plan Centern till och med. Mycket av problemen står givetvis utanför vår makt, men det finns garanterat saker vi kan göra. Det finns säkert saker som landskapsregeringen redan har i röret.

  2019 var hotellövernattningarna på Åland 209 000 st. 2020 var de 91 000, en minskning med 56 %. Allt beroende på pandemin och dess restriktioner. Denna minskning av hotellövernattningar är säkert applicerbar på allt övrigt som finns inom den åländska besöksnäringen där alla drabbats hårt, vissa ännu hårdare. Läget är akut och vår besöksnäring är viktigare för gemene ålänning än vad många tror. Det är besöksnäringen som sätter guldkant på mycket av vad vi ålänningar lärt oss ta för givet i form av restaurangutbud, transporter och anläggningar. För att inte tala om den mångfald av jobb som besöksnäringen skapar. För många är det första sommarjobbet ett jobb inom besöksnäringen. Besöksnäringen är en av våra basnäringar, den genererar exportintäkter, är personalintensiv och den ger stora ringeffekter till övriga branscher.

  Liberalerna lämnade in denna åtgärdsmotion i hopp om en så snabb behandling som möjligt där resultatet skulle vara en lista till landskapsregeringen med åtgärdsförslag och tankegångar om vägen framåt för vår besöksnäring. Ett litet tillsammans. Här följer motionen "Den åländska besöksnäringens överlevnad": Pandemin slår hårt mot många åländska branscher. Besöksnäringen är en av de mest drabbade sektorerna vilket ger stora negativa effekter för hela samhället. 2020 blev ett förlorat intäktsår och nu kan vi konstatera att även vårsäsongen 2021 går förlorad för majoriteten av våra turistföretag. Redan under pandemins inledningsfas stod det klart att situationen för företag inom besöksnäringen blir akut om pandemins påverkan omöjliggör normala verksamhetsförutsättningar från och med 2021. Nu står destinationen Åland inför ett läge där en stor del av våra turistföretagare saknar andra alternativ än avveckling eller konkurs av sina företag. Turistdestinationen Åland har definitivt goda tillväxtförutsättningar att efter pandemin bli ett populärt resmål för den växande närturismen. Det förutsätter givetvis att våra turistföretag ekonomisk överlever pandemin och att en plan B förverkligas. Med tanke på besöksnäringens betydelse för bl.a. den åländska arbetsmarknaden och attraktionskraften bör i lagtinget hållas en allmän debatt kring besöksnäringens överlevnadsvillkor. Det ger samtliga lagtingspartier möjligheter att på konstruktivt sätt komma med input och åtgärdsförslag till hur turismen ges möjligheter till att hantera pandemins påverkan på efterfrågan och ekonomin. Finans- och näringsutskottet bör sedan i skyndsam ordning analysera debattens åtgärdsförslag och via ett betänkande leverera en bred politisk åtgärdsplan till landskapsregeringen.

  Med anledning av det ovanstående föreslår vi att lagtinget uppmanar talmanskonferensen att i skyndsam ordning anordna en debatt enligt lagtingsordningens 38 § gällande den åländska besöksnäringens överlevnad. Nu har tyvärr tiden rusat iväg efter att denna motion blivit inlämnad och grundtanken med denna motion har till viss del gått förlorad, men jag hoppas istället att dagens debatt istället kan generera åsikter och insikter som landskapsregeringen tar med sig.

  Talman! Jag vill fortsätta en liten stund till. Riskerar Åland försvinna i bruset då våra företagare inte har pengar att marknadsföra Åland som tidigare? När resandet drar ånyo igång finns alla möjligheter för destinationen Åland att bli ett starkt hemesterresmål, ett tryggt och relativt trängselfritt turistmål. Då gäller det att vår turistiska infrastruktur fortfarande finns kvar. Nej, det är inte politikerna som ska knäcka idéerna, vi ska driva en politik som skapar förutsättningar och möjligheter. Fullt förståeligt om fokuset hos våra turistföretagare ligger på att överleva ekonomiskt, då kanske energin till att fokusera på möjligheterna som kan uppstå efter pandemin är begränsade. Vi politiker behöver bidra med den framtidstron. För att Åland ska ha en besöksnäring att tala om när pandemin är förbi krävs det omedelbara åtgärder. Vi behöver, precis som ledamot Mikael Lindholm frågade efter i december, en plan B. Visit Finland kommer i år att vända sig mot svenska marknaden och vill att Åland är med i den satsningen. Vilket givetvis är ett ypperligt tillfälle, men kräver resurser.

  Nu börjar vi få in alltmer siffror på hur pandemin slagit mot besöksnäringen. Skulle det inte vara värt att motivera ytterligare coronastöd från riket via självstyrelselagens 51 §? Vi pratar ändå om en ekonomisk naturkatastrof som inte vi kunnat råda över eller påverka omfattningen av. Finns det något handlingsutrymme för att främja besöksnäringen via de tidigare budgeterade coronaåtgärderna? En fungerande besöksnäring är A och O för en åländsk låg arbetslöshet. Skulle det vara pragmatiskt möjligt att Visit Åland, trots att det är en förening och inte ett företag, anställde en person via det 75% stöd som landskapsregeringen förtjänstfullt sjösatte i höstas för att t.ex. utbilda intresserade medlemsföretag i olika marknadsföringsverktyg?

  Lyckas den åländska besöksnäringen överleva pandemin finns goda förutsättningar till att komma upp på marknaden starkare än tidigare. Alla har varit tvungna att genomlysa sina verksamheter vilket säkert på sitt sätt skapat nya insikter och tankar om vad som kan prioriteras bort och vad som behöver förstärkning. Vi måste vara medvetna om att marknadsföringen av resmålet Åland inte finns där i år. Inte hos rederierna och heller inte hos turistföretagen, ekonomin medger inte detta. Åland riskerar bli rätt osynligt i en tid då det gäller att sticka ut som det naturliga resmålet. Sätter vi detta i ett sammanhang med vad en livlig färjetrafik innebär för Åland, arbetslöshet, sommarjobb och skatteintäkter blir insatserna för att rädda besöksnäringen relativt ringa men ack så betydelsefulla. Det skulle också vara intressant att höra vad landskapsregeringen har i röret gällande en eventuell plan B.

  Jag hoppas och tror att denna motion är något som kommer att förena mer än splittra lagtinget. Det brukar vara så när vi pratar turism. Tack, talman


 • Tack, talman! Här visar ledamot Holmberg äkta engagemang för en drabbad bransch. Det är bra och där kan vi alla förena oss i oron som nu finns. Sedan är frågan vad man ska göra annat än att stödja med pengar, bidrag och dylikt. Därför är det angeläget att ställa de frågor som ledamot Holmberg ställer här, men en lätt ordningsfråga ändå i det här sammanhanget. Ska vi debattera turismen på Åland i dag, eller ska vi göra såsom förslagsställaren vill? Vi ska ta ställning till om vi ska ge talmanskonferensen i uppdrag att ta upp den här frågan.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 15:09

  Tack, talman! Tack ledamot Silander, det var en förnuftig replik. Precis som jag sade i mitt anförande så har tiden lite runnit iväg för den här motionen. Den här skrevs dagarna före julafton och jag hoppades att det skulle finnas ett utrymme för den här motionen att behandlas ganska direkt när vi kom tillbaka här i januari. För att vi också skulle hinna göra behandlingen i utskottet, för att vi också skulle hinna leverera ett betänkande till landskapsregeringen i god tid till deras, kan jag tänka mig, ganska intensiva arbete med en omställningsbudget om inte annat här under tidig vår. Jag inser att det här är sista veckan som vi sitter här i plenum för den här omgången. Då kanske den här dagen, eller eftermiddagen, får bli det som det var tänkt att bli en debatt kring. Jag ser att det finns många som har satt upp sig på listan och förhoppningsvis kan landskapsregeringen ta till sig det goda som kommer.


 • Tack, talman! Man kan säkert debattera det idag fast det inte var meningen, det blir antagligen på det sättet. Jag har själv ingenting emot att det förs en debatt, snarare är det väldigt nyttigt. Samtidigt när vi diskuterar ärenden här skulle man på något sätt föreställa sig att det skulle finnas ett underlag, ett material, som landskapsregeringen skulle ha presenterat. Det här är problemställningen, det är så här långt vi har kommit nu. Då kunde man ha en debatt utgående från det. Nu blir det att skjuta lite fritt förstås, vilket också kan ha viss nytta. För egen del så skulle det vara bättre att få höra vad man har tänkt sig i landskapsregeringen och hur man ser problematiken.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 15:11

  Tack, talman! När pandemin slog till under senvintern, i början på våren så blev vi alla tagna på sängen och landskapsregeringen visade verklig handlingskraft. Då hade väl många av oss, kanske de flesta, ändå en tro om att när hösten kommer så är det värsta förbi. När hösten kom så tänkte vi att när våren kommer då det värsta förbi, men vi är fortfarande i den där smeten. I samband med budgetbetänkande arbetet i december så blev vi nog väldigt tagna, jag tror jag vågar tala för hela finans- och näringsutskottet, när vi hörde just från turistbranschen hur läget är. Det är väldigt prekärt. Jag håller med ledamot Silander, det skulle varit bra att ha haft ett material att hålla fast sig vid. Min uppfattning är att det är väldigt, väldigt svårt därute idag. Alltså det är hysteriskt svårt så att allt som görs är åt rätt håll. Det oroar mig att det inte finns pengar att marknadsföra Åland rent generellt. Det kommer att drabba varenda en av oss. Jag (… taltiden slut).


 • Tack, talman! Jag håller helt med ledamot Holmberg. Kanske man borde söka sig framåt i den här frågan gällande turismen, men håller inte ledamot Holmberg med om att det är inte så lätt nu så länge den här coronapandemin pågår?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 15:13

  Tack, talman! Jag håller med ledamoten. Det blir lite hönan och ägget även här. Vi såg den lilla säsong som blev av under fjolårssommaren 2020, hur väldigt snabbt ändå många företag och hur många besökare som ändå tog sig till Åland. Då var Åland ett väldigt enkelt resmål. Jag tror också att bara det här släpper och alla börjar bli vaccinerade kommer det att gå väldigt snabbt. Det finns ett uppdämt behov av att få röra på sig, att få resa och uppleva. Det som oroar mig är att det alltid funnits en stor ekonomi i våra rederier att marknadsföra destinationen Åland, det finns inte idag.


 • Talman! Jag tänkte höra, har ledamot Holmberg några konkreta förslag på hur man kan komma vidare?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 15:14

  Tack, talman! Jag räknade upp några konkreta förslag. Det ena är att undersöka om inte 51 § i självstyrelselagen skulle kunna dämpa vissa av de inkomstbortfall som pandemin har åsamkat Åland.

  Sedan tror jag, tyvärr, att det här är ingen quick fix när det gäller att dra upp turiststrategier eller på det sättet visionära kring nya satsningar. Jag tror att det handlar om att Visit Åland, turistbranschen, rederierna behöver få ett ekonomiskt stöd för att kunna marknadsföra Åland. Plan B måste ändå bygga på att det kommer igång någorlunda säsong under sommaren som stundar. Det handlar om att vi politiker ska se nyttan av att Åland marknadsförs och att rederierna speciellt får det stöd som de verkligen behöver ha idag.


 • Jag tycker att det är en bra motion som ledamot Holmberg har lagt och det är bra förslag, men jag tycker att det blir att halta lite. Problembeskrivningen är mycket bra på alla sätt och vis, så här är det, men svaret på frågan vad ska vi göra åt det saknas. Jag hade förväntat mig att man från ledamot Holmbergs sida skulle ha kommit med förslag. Nu nämndes 51 § i självstyrelselagen, men garantier, evenemangskoordinator, uppgradering av befintliga anläggningar och så vidare?

  Jag tycker att det här anförande visar hur viktigt det är att man har ett seriöst och väl genomarbetat underlag innan man för den här debatten. Annars blir det mest att man står och beskriver problemen i stället för att jobba med lösningarna. Min förhoppning är att man från landskapsregeringens sida så snabbt som möjligt kommer med ett underlag så vi kan ha en riktigt bra och välgenomtänkt debatt.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 15:15

  Tack, talman! Jag håller med. Precis som jag försökte förklara här tidigare, tiden rann iväg för den här motionen och tappade väl delvis sin funktion. Jag tror att alla partier i lagtinget har blivit uppvaktade, eller på det sättet fått en beskrivning av hur läget är för vår besöksnäring. Där det knappast inte bara finns en, två, tre, fyra olika saker att göra, och det är både stort och smått.

  Det som jag tror att verkligen är högaktuellt är, som jag har sagt här i dag redan, att marknadsföringen av destinationen Åland ser ut att bli på tok för lite. Våra rederier har alltid dragit ett stort lass där. Där finns det inte de resurserna att göra det i år, och de övriga turistföretagen på Åland har heller inte den ekonomin att bedriva kampanjer för att marknadsföra Åland. Det ser jag som ett stort problem. Visst kan vi ha plan C och D där man tittar längre fram i form av olika åtgärder.


 • Tack, talman! Jag tycker att ska en sådan här debatt tillföra någonting så det är upp till oss att leverera förslag, typ de tre exempel jag nämnde. Ledamot Holmberg skriver i sin motion att man ska hålla en allmän debatt kring besöksnäringens överlevnadsvillkor och komma med input. Nu förstår jag att det är någonting som ska ske framåt, men jag tror inte att vi har riktigt tid att vänta så långt framåt utan det är nu vi måste börja leverera förslagen.

  Oavsett, det är bra att ledamot Holmberg har lyft den här frågan. Den måste lyftas. Vilken väg man kommer att gå i utskottet säger inte jag någonting om i det här skedet, men det jag ser är att vi behöver ha ett ordentligt underlag som är väl genomarbetat med branschen. Det är inte vi politiker som ska lösa det här, men vi ska skapa förutsättningar och framtidstro. Det är det absolut viktigaste vi kan göra för en blödande näring.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 15:17

  Tack, talman! Precis så är det, ledamot Eriksson, helt rätt. I en perfekt värld så skulle vi ha hunnit haft den tänkta stora debatten, vi skulle ha hunnit utskottsbehandla motionen, vi skulle ha kunnat haft höranden och vi hade kunnat fått en helt annan bild av det. Nu står vi här. Den här motionen kan visst bordläggas till onsdagen också så att alla som inte är förberedda tills i dag hinner förbereda sig till onsdagen och komma med input. Det blev lite rumphugget med tanke på att tiden sprang iväg för den här motionen. Jag håller med, det borde ha funnits ett bakgrundsmaterial, men det hade jag hoppats på att också skulle komma i samband med utskottsbehandlingen.


 • Tack, talman! Tack ledamot Holmberg för en förnämlig motion som visar att man bryr sig om det som händer där ute i samhället. Jag tycker att det är bra att vi pratar om de här sakerna. Jag kan tänka att en debatt är fin för att formulera problemen. Det är inte säkert att en debatt utgående från ingenting kan formulera lösningarna, och det är lösningar vi är ute efter. Det här nämnde vi i finans- och näringsutskottet i höstas att vi borde särskilt utveckla natur- och idrottsturism professionella och profilbärande evenemang utanför högsäsong. Vi behöver göra allt för att öka mängden besökare till Åland.

  Jag tror debatten är bra. Jag är rädd för att en behandling i ett utskott bara förlänger de nödvändiga åtgärderna. Jag hoppas att denna debatt kan leda till att Ålands landskapsregering tar med sig det som sägs och snarast kommer tillbaka med ett bättre underlag för en fortsatt (… taltiden slut).


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 15:19

  Tack, talman! Tack ledamot Pettersson, väl talat. Vi hade under hösten vid några tillfällen tilläggsbudget 4, men speciellt också i årsbudgetbetänkandearbetet i december, där vi fick ganska allvarliga insikter i besöksnäringens framtidstro. Det är framtidstron som verkar börja tyna bort hos många, av naturliga skäl. Det som också oroar och som gäller hela vårt näringsliv är färjesjöfarten. Antalet avgångar är många färre idag än vad de har varit. Kommer vi någon gång att ha samma antal avgångar som vi hade för ett år sedan? Exporten riskerar bli dyrare, importen riskerar bli dyrare och konsumentpriserna på Åland riskerar att höjas i takt med det. Det finns många aspekter i det här ämnet som är ganska tungarbetat egentligen om man verkligen börjar sätta sig in i det.


 • Tack, talman! Jag hoppas att denna debatt skulle kunna koncentrera sig på lösningar istället för problemformuleringar. Vi vet problemen, vi vet att vi är under en pandemi som gör allt vårt normala liv omöjligt. Det behöver vi egentligen inte koncentrera oss på så mycket mer. Jag hoppas vi kunde se framåt och vilka möjligheter som finns när pandemin är under kontroll, vilket måste ske förr eller senare.

  Nu råkar jag känna till att inom Ålands landskapsregering är det här en fråga som ligger högt, högt, högt på agendan och också kommer att resultera i en form av mer konkret verkstad redan i mars i år. Då blir det en mer framtidsinriktad diskussion som jag sedan hoppas blir ett underlag för något konkret i Ålands lagting. Denna eftermiddag hoppas jag att vi kan diskutera besöksnäringens överlevnad med fokus på förslag snarare än problemformulering.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 15:21

  Tack, talman! Det är en god förhoppning och jag tror att den förhoppningen kommer att införlivas. Det som jag vill poängtera är också, som jag inledde mitt anförande med, att vi brukar ha en väldig samsyn här i salen när vi diskuterar turism. Turismen i stort är någonting positivt som alla har positiva erfarenheter av, av olika orsaker. Jag tror också, jag talar iallafall för den liberala gruppen, att landskapsregeringen behöver inte vara oroliga för att i alla fall den liberala gruppen och oppositionen kommer att kritisera åtgärder som görs för besöksnäringen. Vi i Liberalerna inser betydelsen av sommarjobb och arbetsmarknad. Där är den åländska besöksnäringen väldigt viktig. Jag hoppas också att den här eftermiddagen kan gå i den riktningen.


 • Tack, talman! Jag tror att man redan i det här skedet kan säga att vi behöver kanske inte prata så mycket, utan vad det som handlar om är att agera nu för att rädda säsongen 2021. Nu har till och med ledamoten Holmberg sagt att han kommer inte att kritisera landskapsregeringen om man finansierar det som nu behövs. Jag tror att man vet att det som behövs är att våga få finländarna att tro och inse att färjorna till Åland är ett tryggt sätt att resa på när det gäller Covid-19. Där behövs det nu direkta marknadsföringsinsatser, vi har till och med en prislapp på det på 300 000 euro. Låt oss härifrån salen säga till minister Karlström och regeringen att gå vidare. Vi kommer inte att kritisera er för att ni finansierar det här, det är jätteviktigt.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 15:23

  Tack, talman! Exakt så. Vi kan säga att i princip hela salen är för en satsning på besöksnäringen och oppositionen kommer definitivt inte att göra politik av det här. Det finns, som jag nämnde i mitt anförande, konkreta möjligheter för turist Åland att vara med i diverse kampanjer. Visit Finlands kampanj mot svenska sidan är rätt så unik faktiskt. Det är precis det som Åland behöver i dag, närturism. Visit Finland har insett att är det någon som vi ska ha med på tåget så är det Åland. Det är en väldigt konkret och positiv sak, men som kräver vissa ekonomiska resurser för att kunna göra så. Det brinner i knutarna och därför har vi inte tid att vänta till mars-april med precis allting.


 • Då tycker jag att vi redan nått det som är pudelns kärna. Här är två frågor på agendan som är jätteviktiga att Ålands lagting säger "Kör!". Det ena är det här genombrottet om att Åland nu kan medverka till att Visit Finland medger Sverige som sin första marknad. Det är en fantastisk sak, vi får en enorm mittenposition i det här arbetet. Vi kan inte missa en sådan chans, det är alldeles för värdefullt. Det andra är att ge de här pengarna så att Visit Åland och rederierna nu kan marknadsföra resor på färjorna. 50 % av finländarna är fortfarande rädda för att resa med färjor. Gör dem trygga i att ta klivet ombord och att det där faktiskt finns en coronasäkrad resa så att man bygger den här tryggheten. Börja nu direkt, det är mitt förslag.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 15:25

  Tack, talman! Väldigt konstruktivt och rakt förslag ledamot Gunnel, jag understöder det fullt ut. Besöksnäringen är den basnäring på Åland som ska snabbast reda upp den väldigt tråkiga arbetslöshetsstatistik vi står och har idag. Det är den som också reder upp att våra ungdomar får sitt första sommarjobb. Besöksnäringens överlevnad och framtidstro spiller över i väldigt mycket annat. De pengar som behövs resurseras nu för att kunna bidra till att Åland finns med på kartan till sommaren, de behövs och ska inte ifrågasättas från oppositionen.


 • Tack, talman! Det kan inte nog understrykas besöksnäringens roll för det åländska samhället, och speciellt när det handlar om de indirekta effekterna. Om vi pratar om Åland som ett hus så kan man säga att besöksnäringen är entrén. Det är framporten, den välkomnande farstun till Åland. Om vi nu marknadsför besöksnäringen på Åland nog så kommer besöksnäringen att marknadsföra det åländska samhället. Många har flyttat hit tack vare att de har varit hit som turister.

  Alla regioner i vår närhet står i startgroparna, mer eller mindre, inför post corona och den säsongen som förhoppningsvis kommer. Där får vi förhoppningsvis igång de flöden som nu står stilla. Den som har berett sig bäst inför det startskottet ligger i täten en lång tid framöver. Åland har en bra position här. Det handlar om mer än bara insatser till turistnäringen i sig, det handlar om att bereda samhället i allmänhet för att kunna göra så bra grund som möjligt för våra turistföretagare.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 15:27

  Tack, talman! Det kan alltid förefalla att man inte komma med idéer och i den motion som jag just har talat om så handlar det rätt och slätt om ekonomiskt stöd för att marknadsföra Åland. Det är det absolut första och viktigaste som behövs nu. Vi har fortfarande turistföretag som ser fram emot en säsong 2021. Många har gett upp vårsäsongen men många tror ännu på en sommarsäsong 2021. Det skulle på något sätt också ge kraften att fortsätta med sina företag. Det som saknas är marknadsföringen, den centrala marknadsföringen av destinationen Åland, det är det elementära.


 • Tack, talman! Det är just det att vi behöver lita på att Åland faktiskt i sig är en attraktiv destination och att vi får folk att verkligen ta sig hit.

  Det handlar i mångt och mycket egentligen den här motionen att den grundar sig lite grann i en frustration kanske att det här ärendet inte har kommit upp tidigare. Vi är nu i slutet på en pleniperiod och det här ärendet kommer inte att kanske hinna göras färdigt i närheten av innan säsongen har börjat eller ens är slut. Förhoppningsvis tar landskapsregeringen till sig så mycket det bara går och de detaljer som behövs både för att gynna besöksnäringen i sig, men också för att bereda det åländska samhället inför en kommande konkurrens med våra närregioner. Man läser i varenda lokaltidning i både Sverige och Finland så pratas det om den kommande närturismen och behovet av att gynna samhället inför turismen. För folk kommer inte att fara till Gran Canaria på många (… taltiden slut).


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 15:29

  Tack, talman! Det är fantastiska möjligheter, vi har under många år på Åland byggt upp en turistisk infrastruktur. Det finns fortfarande kvar att jobba med, men som bara de senaste åren har vuxit väldigt mycket i form av fotbollsplaner, golfbanan. Har ni sett reportagen som har varit i golftidningar om nya golfbanan till exempel? Det är helt fantastiskt. Gästhamnsprojekt, matprojekt och vi har också ett besökscenter som snart sätter spaden i marken. Det finns alla möjligheter för Åland att komma igen efter det här.


 • Talman! Jag har många gånger i de här coronatiderna sagt att man borde satsa på två typer av företag, dels de som ökar produktiviteten, och därmed ökar BNP, och sedan de som sysselsätter. Turistbranschen sysselsätter sannerligen. Då är det de delar som har diskuterats här, stöd marknadsföringen, stärk den. Vi såg vilken enorm effekt det hade förra året när Åland var i princip ensam på den finländska marknaden, i år kommer vi troligtvis inte att vara det.

  Också tycker jag att vi borde våga diskutera frågan om man ska ha något liknande system som de sommarjobbs anställningar som var i fjol. Företagen har tömt sina kassor. Kommer man att våga anställa om man har för lite personal? Vad gör det på kvalitén på turismen? Vad gör det för exportmognaden? Sedan skulle det kanske behövas lite stöd till företagarna att ställa om, anpassa sina paket så att folk kan känna sig trygga och resa så som man vill.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 15:31

  Tack, talman! Det ska beröm ges när det är behov. Just sommarjobbsinsatsen som landskapsregeringen, minister Karlström, sjösatte under fjolåret var suveränt på alla sätt och vis.

  Besöksnäringen, turismen är kanske den bransch, eller har i alla fall varit, som har varit mest personalintensiv, som skapar integrationsjobb, som skapar det första sommarjobbet och som även har arbete för den som vill ha en högskole- eller universitetsutbildning i botten. Den är väldigt bred. Åland står lite och faller med besöksnäringen i dag. Ska vi ha en regionalpolitik, ett Åland, där det finns arbetsplatser även ute i periferin är det just besöksnäringen som är den naturliga. Det här är självklarheter som har sagts många gånger men jag tycker ledamot Zetterman tog upp de två grundläggande sakerna. Det är att stödja marknadsföringen och (… taltiden slut).


 • Talman! Jag har också varit mycket tydlig med att jag tyckte om det här sommarlovsanställningarna som var förra året. Det fanns kanske vissa barnsjukdomar, de har man haft tid att konstatera och det finns tid att putsa till det till kommande säsong.

  Med handen på hjärtat så vet vi att bidrag kommer att behövas. Vi ser redan idag att vi har fattat beslut om att höja studiestödet med anledning av den situation som de åländska familjerna befinner sig i. Kan då åländska ungdomar och ålänningarna överlag jobba med ett litet stöd av det offentliga så är det bättre än att man går på arbetslöshetskassa helt utan jobb. Arbete är ändå den bästa socialpolitiken och dessutom skulle det höja exportmognaden och stärka varumärket Åland och hela attraktionskraften.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 15:33

  Tack, talman! Turism är export, så det är pengar in till Åland. De effekter som Åland riskerar att hamna inför om arbetsmarknaden inte tar kliv framåt så kostar mycket mer i andra åtgärder än att nu införa en plan B med de åtgärder som landskapsregeringen ämnar vidta. Jag säger det för sista gången när jag är här uppe, marknadsföringen av Åland står och faller med att Visit Åland och rederierna får ett stöd för att marknadsföra destinationen.


 • Andra vicetalman Roger Nordlund (C) Gruppanförande | 15:34

  Herr talman! Det kanske är lite märklig början på ett gruppanförande från ett regeringsparti att tacka ledamot Holmberg, som kommer från ett oppositionsparti. Det är kanske det viktigaste som ledamot Holmberg har gjort hittills under sin karriär i lagtinget, att väcka den här frågan genom den här åtgärdsmotionen. Jag har själv, eftersom jag har vissa kopplingar till turistbranschen, varit väldigt förvånad över hur tyst det är i det åländska samhället, i offentligheten. Trots den mycket svåra situation som vi har i besöksnäringen, rederinäringen och därmed också många som är indirekt beroende av de här näringarna. Därför är jag glad att äntligen kommer den här debatten och det känns befriande att vi står här i dag

  Det är väldigt många företag som i dag kämpar, turistföretag och även de stora rederierna kämpar de facto för sin överlevnad och att finnas kvar. Det är en situation som jag inte upplevt under moderna Ålands historia som vi nu befinner oss i. Det är nog svårt för oss alla enskilda människor att ta till oss hur svårt det kanske är sist och slutligen. Det är stora krafter på gång ute på Östersjön. Alla de krafterna vill nog inte Åland väl, det ska vi också vara medvetna om. Det ligger i vårt ansvar att se till att vi skapar de bästa möjliga förutsättningarna för de företag, både rederier och andra turistföretag, som de facto vill att Åland ska vara ett blomstrande samhälle också i framtiden. Då måste vi vara beredda att vidta åtgärder.

  Min generation, och vi som sitter här, är vana vid att vi ska ha goda kommunikationer både öster- och västerut. Vi har kunnat i princip vilken tid på dygnet som helst åka till Sverige eller Finland, och gäster och turister har kunnat komma hit. Idag lever vi i de facto en sådan situation att den allra nödvändigaste bastrafiken upprätthålls med statligt stöd, det är Traficom som betalar rederierna. Annars skulle vi knappt ha några turer till och från Åland alls idag. Det är en ganska skrämmande tanke. Har vi aldrig insett att vi är ett ö-samhälle så måste vi göra det nu.

  Många har sett fram emot att det här vaccinationsprogrammet ska komma igång och att vi ska komma in i en ny fas, en återhämtningsfas. Verkligheten verkar tyvärr vara svårare och tar längre tid än vad man hade hoppats på. Det som har sagts här tidigare att den här våren börjar se svår ut för de åländska, landbaserade turistföretagen iallafall och samtidigt antagligen också för våra rederier, som de facto är de stora sysselsättningarna av ålänningar. När rederierna går igång får vi också upp sysselsättningen. Då får vi också igång den landbaserade turistnäringen och antalet arbetsplatser ökar. Det är det som vi måste inse, att allt det här hänger ihop. Utan rederier, ingen landbaserad turism. Utan en landbaserad turism, inte de kommunikationer som vi har till och från Åland, och inte det samhället, det antalet restauranger, det antalet butiker. Hälften av skärgårdsbutikernas omsättning, har jag lärt mig någon gång, kommer från sommarmånaderna, det är turister. Det är tack vare att vi är 60 000 människor ungefär som vistas på Åland under sommarmånaderna som vi kan upprätthålla den service vi har på Åland. Vi kan ha Rock off, Sjödagar, Föglödagar, gud vet allt vad vi kan ordna. Skulle det vara vi 30 000 som bara bor här året runt så skulle Åland se väldigt mycket annorlunda ut. Vi fick antagligen en försmak av det under senaste sommaren hur det skulle kunna vara, men så ska det inte bli i framtiden. Utan vi ska återgå till så som det har varit tidigare, och hoppeligen en ännu bättre situation.

  När jag förberedde det här anförandet så hade jag tänkt föreslå istället för den här debatten att vi skulle ha ett öppet hörande i finans- och näringsutskottet. Nu har jag dragit tillbaka det efter en diskussion i min egen lagtingsgrupp och i stället fått till min kännedom att landskapsregeringen med turismminister Karlström i spetsen kommer här i Mars att ordna ett seminarium kring turismen. Där kommer alla parter att komma in i debatten och i diskussionen. Från den landbaserade näringen, rederierna, finansiärerna och från underleverantörerna hoppas jag att det kommer att vara, för jag tror det finns ett behov av att alla får komma fram och visa hur situationen de facto är just nu. Hur svår den är. Och att vi också från det offentliga Åland, landskapsregeringen och lagtinget, visar vårt stöd. Att vi tror på de här näringarna och det ska fortsättningsvis vara en basnäring för oss här på Åland. Det är jag väldigt glad, att landskapsregeringen har tagit den här bollen, tar tag i det och kommer med ett sådant seminarium och sedan utgående från det åtgärder. Vi får alla möjlighet att diskutera det här i samband med kommande tilläggsbudgeten här i lagtinget sedan när det gäller ekonomiska åtgärder som behövs, bland annat när det gäller Visit Ålands marknadsföring som har nämnts så jag ska inte upprepa det. Det är viktigt.

  Motionen avslutas med att man önskar att en bred, politisk åtgärdsplan ska tas fram. Det är klokt, men jag skulle vilja utvidga det. Det ska inte gälla bara det som är besöksnäringen. Jag ser att vi i dag är i behov av något som är större, som gäller hela det åländska näringslivet och samhällsutvecklingen. En del av er kanske minns tillbaka på 70-talet när grunden lades och Åland tog ett språng in i framtiden som vi som sitter här i salen och har levt under 80-90-talet och fram till i dag. Det är ett fantastiskt välfärdssamhälle med alla möjligheter och full sysselsättning. Det kunde göras tack vare att färjenäringen kom igång och turismen utvecklades, handel och en del andra saker. Det fanns också en samling på Åland som var väldigt viktig, både mellan politiker och mellan näringsliv. Det var det ekonomiska rådet, där de här olika intressenterna samlades och diskuterade. Man kunde skapa förståelse för sin egen verklighet man levde och vad det fanns för behov och man drog upp en gemensam strategi för hur det åländska näringslivet skulle kunna utvecklas på bästa möjliga sätt. Min önskan är att landskapsregeringen överväger att skapa ett sådant ekonomiskt råd som tar ett helhetsgrepp om den åländska ekonomin och försöker skapa och forma en vision för det framtida Åland. Speciellt med tyngdpunkt på hur man kan förbättra förutsättningarna för det åländska näringslivet. Ett naturligt första steg, eftersom vi lever i en akut kris just nu när det gäller besöksnäringen och färjenäringen, är att man börjar med den delen att arbeta.

  Vi behöver ta ett nytt språng in i framtiden här på Åland. Just nu är vi nere i en svacka som har förstärkts otroligt mycket av den här pandemin som vi lever i, men vi vet också att redan före det hade vi minskande ekonomiska siffror och BNP siffror på Åland. Så det är dags att vi tar nya tag.


 • Tack, talman! Kloka ord som vanligt. Våra färjerederier hör till besöksnäringen i allra högsta grad, men på något sätt hör de till allting. Vi har knappast det näringsliv vi är värda om vi inte har de färjerederier som vi har idag. För mig blev det en väldig aha-upplevelse i samband med Orkla krisen för några år sedan, när det verkligen blev klart hur beroende Åland är av transporter. Då kom det verkligen under lupp hur många långtradare som behöver komma till och från Åland per dygn för att upprätthålla just den fabriken. Visst får man fjärilar i magen som ålänning och veta att kommer vi någon gång att hamna dit där vi var för ett år sedan med de färjturer som vi egentligen tog för givet då. Nu känns det kanske lite pessimistiskt, men jag tror nog att vi gör det ändå (… taltiden slut).


 • Herr talman! Jag tror att vi har möjlighet att komma dit till den statusen som var redan tidigare, men vi kommer inte dit automatiskt. Det kommer att kräva ett jättehårt arbete från rederiernas sida, från organisationernas sida och från det landbaserade näringslivet. Och att vi också politiskt är beredda att ställa upp och visa med hela handen att det är dit vi vill komma. Jag är övertygad om att om vi klarar oss igenom den här värsta fasen nu så finns det någonting som är bättre på andra sidan. Därför att närturismen, naturturismen och många goda saker har vuxit fram, som faktiskt Åland har goda möjligheter att erbjuda gästerna som kommer, både västerifrån, österifrån och från hela världen egentligen. Åland som destination och besöksort har egentligen vuxit i konkurrenskraft, men vi måste se till att vi har de här grundläggande förutsättningarna i ordning.


 • Tack, talman! Det är nog läge att verkligen göra det här tillsammans. Ska vi lyckas med det här så krävs det nog att en bred majoritet i lagtinget jobbar åt samma håll. Jag tycker att de skrivningar som fanns med i budgetbetänkandet nu senast och de idéer som finns med i budget 2021 när det gäller attraktionskraft och innovationscenter. Liberala gruppen har fört fram ett Business Åland och även ekonomiskt råd som vicetalman Nordlund också lyfter här. Kan vi konkretisera det i närtid? Att det inte bara blir en pratklubb utan att vi verkligen konkretiserar det så kan vi faktiskt få ut någonting som inte bara gynnar besöksnäringen utan hela näringslivet i sig. Vi är så pass små på Åland att vi inte bara kan titta klustervis, utan det som är bra för någonting är bra för allt det andra också.


 • Fru talman! Allt det som ledamot Holmberg säger stämmer. Jag upplever själv, eftersom jag på ganska nära håll ser och känner ganska många turistföretagare, jag beundrar hur uthållig och seg man är och hur mycket man är beredd att offra för att kunna vara kvar. Men det finns samtidigt, måste man veta, en gräns för alla människor. Hur långt är man beredd att skuldsätta sig och hur länge är man beredd att suga på ramarna när man istället kanske skulle kunna satsa på någonting annat. Det är det som jag hoppas den här debatten idag och kommande diskussioner kan visa att vi från det politiska hållet tror på turistbranschen och är beredda att börja satsa på den. Att det kan ge hopp att folk orkar kämpa ett litet tag till.


 • Ledamot Camilla Gunell (S) Gruppanförande | 15:46

  Tack, fru talman! Tack också till ledamoten Holmberg för det här initiativet, tiden har som sagt gått. Jag skulle också gärna vilja att vi kunde ha den här diskussionen i dag mer som en direkt input till landskapsregeringen och ett direkt försök att stöda saker och ting som man kanske går och funderar på. Det kan nu hända att vi slår upp öppna dörrar om saker och ting som redan är på banan. Näringsministern har begärt ordet och kanske kan i så fall klarlägga hur läget är.

  Det som jag vill ge som färdkost i det här läget är att jag tycker det finns en ganska gemensam analys över att vi har en turistnäring som ligger och kippar efter andan, som verkligen nu kämpar hårt. Vi har en diagnos på patienten, den mår inte bra. Faktum är det att en sommar till som den som gick, kommer att knäcka många turistföretagare därute och även faktiskt många ungdomar som inte har möjlighet att få sommarjobba såsom de tidigare har kunnat. Vi vet problemet, vilka är då åtgärderna?

  Jag tycker att det är jättefint att vi just nu har kunnat få ett besked om att man från finländsk sida börjar se på Sverige som en huvudmarknad. Det här är en fantastisk möjlighet. Vicetalman Sjögren brukar tala om Åland som ett smöröga i Östersjön, och det här är faktiskt ett smöröga läge här. Där vi kan utnyttja vår roll mitt i Östersjön om Finland börjar satsa mera på Sverige. Fler svenskar ska åka till Finland. Det betyder en ny marknad och en ny attraktionskraft för färjerederierna. Här har vi också väldigt mycket kunskap. Åland har länge arbetat med både den finländska och den svenska marknaden. Vi har en central roll, en nyckelroll, och det här kan vara ett drag som man nu gör som verkligen kommer att gynna. Jag hoppas att landskapsregeringen här stöder Visit Åland i ambitionerna och att man ger grönt ljus för att delta i det här arbetet fullt ut. Vi har inte mera råd, när vi pratar om den här tillväxtkurvan som har varit på nedgång, att förlora en sådan här viktig chans.

  Det är andra som jag tycker är akut är det här initiativet kring att stöda rederierna med att marknadsföra färjorna som ett tryggt sätt att resa. Redan under juni 2020 så gjorde man från Stena Line en undersökning där man konstaterade att 78 % av resenärerna vill fortsätta att resa trots Covid-19. Man vill då hellre välja färja och bil än att åka flyg, buss eller tåg där människor måste vara tätare tillsammans. Färja plus bil är faktiskt ett väldigt tryggt alternativ. Nu i januari gjorde Visit Åland en egen undersökning gällande den finska marknadens resenärer och deras vilja att resa. Där kan man konstatera att 54 % har svarat att man kommer att undvika färjorna på grund av pandemin, det är mycket. 15 % kan tänka sig att resa men att stanna i hytten och 20 % är villiga att resa, trots pandemin, på färjorna. Här finns det ett jättesegment att jobba med. Om man kan använda alla tänkbara marknadsföringskanaler för att nå publiken och skapa en trygghet i att man kan resa till Åland på färjorna och att välja färjan som ett tryggt alternativ. Med det kan vi kanske rädda säsongen 2021. Skärgårdsfärjorna tar en del passagerare, men det är väldigt få volymmässigt än vad rederierna gör. Jag skulle gärna se att landskapsregeringen så fort som möjligt säger kör på det här, gå vidare med det här, och agera så fort som möjligt eftersom säsongen är nära. Vi är i februari redan och tiden går fort.

  Sedan den här tanken om att turismen är en basnäring behöver man ännu utveckla kring vad betyder det facto. Jag tycker att den här krisen har visat på att man saknar koner, båset är tomt. Kanske vi aldrig har insett turismens värde så tydligt och klart som man gör nu när det inte fungerar. När de här människorna inte kommer, när restaurangerna inte har gäster och när hotellen gapar tomma. Då har vi insett hur otroligt viktig turismen är. Förutom dessa två akuta insatser så tycker jag också att man ska fortsätta att jobba med alla turistaktörers digitaliseringsarbete. Få dem ut på nätet och kunna börja sälja direkt där. Logistödet är kanske värdefullt, men de här åtgärderna skulle jag prioritera om jag satt i landskapsregeringen nu. Jag undrar också om man har känt till de här frågorna, varför man inte kunde ha lyft upp det till exempel i den tilläggsbudget som nu ligger på bordet här i lagtinget? Det här kunde ha varit om pengarna saknas. Annars så beviljade landskapsregeringen under fjolåret fem tilläggsbudgetar med olika moment med ganska stora pengar, där det inte var helt identifierat hur de här resurserna ska användas. Vi har ännu inte här i lagtinget fått någon redovisning över hur de här pengarna, vart de har gått. De har säkert gått till värdefulla insatser, men är det helt slut på de här kontona? Fanns det ingenting att ta till för att göra de här väldigt relevanta åtgärderna för Åland? Här kanske näringsministern kan svara på lite frågor och berätta hur man tänker gå till väga. Tack, fru talman.


 • Tack, talman! Tack ledamot Gunell, väldigt bra anförande och mycket relevanta frågor och slutsatser. Det som jag är rädd för att kommer vara faktum är det att det bara är den inhemska marknaden som vi är säkra på att kommer att vara öppen den här säsongen. Därför måste så mycket pengar som möjligt som finnas tillgängliga satsas dit i år. Det här som Visit Finland gör mot Sverige är fantastiskt och det är klart att vi ska vara med på tåget, men det är mera senare. Det är inte nu. För vi vet inte om vi kommer att kunna ha en svensk marknad för sommaren 2021. Eller har ledamoten någon annan åsikt?


 • Ledamot Camilla Gunell (S) Repliksvar | 15:54

  Jag är enig till den delen att jag tror att de bästa insatserna för att rädda sommarsäsongen 2021 är att rikta full kraft på den finländska marknaden. Att komma till Åland är fortfarande att resa inom landet och det är inte några karantänsbestämmelser förknippade med det. Däremot så tycker jag den här satsningen på Sverige är en jättebra sak och det arbetet formuleras nu, så man ska nog inte tveka där heller. Gå med i det, men det är i likhet med det ledamot Lindholm säger, effekterna kommer säkert längre fram.


 • Tack, talman! Det är precis det jag menar. Det är jättebra att vi får det här stödet i ryggen. Att vi kan lite åka snålskjuts på Visit Finland och kanske inte behöva satsa lika stora medel själva för att få synlighet. Men om vi ser just den här vårsäsongen, i den mån det blir en vårsäsong, så är det med inhemska turister. Ser vi sedan på sommaren så får vi verkligen hoppas. Jag brukar försöka vara optimistisk lagd men jag är rädd för att den sommaren som var 2019 kommer vi inte se i sommar heller, dessvärre.


 • Ledamot Camilla Gunell (S) Repliksvar | 15:55

  Tack för det. Jag tycker det låter som ledamoten Lindholm och jag är helt på samma linje här. Åland har inte annat kunnat egentligen hjälpa rederierna, utan det är finska regeringen som har gått in med sjöfartsstöd. Här har vi faktiskt ett sätt att direkt hjälpa rederierna också. Det hjälper Åland, för utan resenärer är det ingen som nyttjar våra landbaserade tjänster.


 • Tack, fru talman! Först gällande tilläggsbudgeten, den gällde för 2020. Det var en städarbudget så därför fanns inte de här tankegångarna med, men jag vet att regeringen jobbar på det.

  Jag ville framför allt begära ordet för att konstatera att det känns ungefär som 2008 nu, när vi hade den stora finanskrisen. Helt plötsligt samlades alla och ville göra samma sak. Precis den känslan får jag här i dag. Alla anföranden som har varit hittills talar samma språk. Vi vet problemen och vi vill alla hjälpas åt för att se till att vi löser dem så snabbt som möjligt.


 • Ledamot Camilla Gunell (S) Repliksvar | 15:57

  Det är jättebra om man kan samlas och vara stark i de åtgärder som ska göras. Jag tror att man ska dra den parallellen till 2008 att väldigt många länder, på grund av kraftiga inbesparingsåtgärder, också fördröjde finanskrisen. När landskapsregeringen nu börjar fundera över våren och budgeten så lägg inte in bara sådant som är inbesparingar, utan lägg också in tillväxtfrämjande satsningar. Så resonerar åtminstone regeringen Marin, att man måste få tillväxten igång innan man kan börja dra in på det som samhället nu har upprätthållit.


 • Tack, fru talman! Det är precis så som regeringen har gjort den här gången också. Budgeten för 2021 innehåller inte några drastiska neddragningar, utan det gäller att hålla allt i liv. Sedan får vi se vad som händer i budgeten 2022, där det säkert kan komma andra typer av åtgärder.


 • Ledamot Camilla Gunell (S) Repliksvar | 15:58

  Det tror jag är väldigt viktigt i det arbetet som jag vet att landskapsregeringen nu håller på att gå in i. Att konstatera att vi fortfarande befinner oss i epicentrum av det som är pandemin och att krisåtgärder kommer att vara nödvändiga ännu ett tag. Om man kombinerar samhällets sparåtgärder med en pågående kris så blir utfallet en mer utdragen, låg tillväxtkurva än om man är beredd att upprätthålla samhällsservice så gott man kan, plus göra satsningar som gör att samhället snabbare kommer upp tillbaka. Sedan när man har en mera normal ekonomisk tillväxt kan man börja titta på de här anpassningarna.


 • Ledamot Stephan Toivonen (ÅD) Gruppanförande | 15:59

  Tack, fru talman! Bästa lagting. Jag får stryka en hel del eftersom ganska mycket har sagts redan här. Vi har en åtgärdsmotion som berör den åländska besöksnäringens överlevnad, som det står i rubriken. Det är en ganska dramatisk rubrik. För att inte spä på den oron så vill jag ifrågasätta rubriken, även om jag inser allvaret i den.

  Som motionsställaren skriver att vi kunde ha den här allmänna debatten till exempel. Det kunde vara ett sätt, om det sedan är det bästa. Det som har framförts här att det finns andra alternativ, speciellt det att ha ett underlag. Vi hade en debatt kring tillväxt i förra perioden som kanske inte var så bra heller. Det fanns ingenting som regeringen hade sagt, nu har vi hört att det kanske finns någonting på gång där.

  Det här med tillväxt i nationalekonomi är nog ett väldigt svårt ämne, område, säger jag som faktiskt har det som biämne. I förra debatten redan så ifrågasattes om 70 % ens skulle kunna få delta i den här. Det är klart att alla får delta i alla debatter, så är det. Det som jag noterar här är att i den förra motionen så gällde det en kostnadsökning, även om kanske inte kostnaderna var så stora, här är det faktiskt att försöka få kakan att växa. Det vill säga att komma tillbaka. Vi har väl tappat 23 % och borde öka med 32 % för att ha en lika stor kaka. Det är en oerhört mycket viktigare sak men talarlistan är faktiskt kortare än den förra, men det har varit iallafall intressanta anföranden.

  Tyvärr, de här motionerna brukar väl inte alltid hanteras på det bästa sättet. Förra perioden hade jag en liknande kring turismen och då hände det inte så mycket, nu låter det som att det finns lite andra tankegångar. Jag tycker att nuvarande ordföranden, kanske det här med tillsammans också är en del och läget som någon sade också, 2008 jämfört med det här.

  Som ledamot Holmberg sade, den här har legat. 18 januari är den daterad, kanske den var skriven kring julen men den har ju inte blivit mindre aktuell. Speciell när, läget i Europa kanske vi inte ens prata om, också Sverige börjar tala om obligatoriska tester så börjar läget bli väldigt knepigt. Det som ledamot Lindholm talade om plan B, kanske vi inte ska tala om plan B men åtminstone plan A version 2.

  Det har talats lite om olika alternativ. Det som jag funderar på är att vi har faktiskt den här veckan ännu en, vad det är för färg på veckan vet jag inte. Den är väl röd? På tal om ingenting. Vi har faktiskt möjlighet att i finans- och näringsutskottet ta hand om den, imorgon eller på torsdag. Få lite mer av det som ordförande Pettersson talade om att han hade hört i korridoren. Kanske vi kunde höra lite mera om vad som är på gång och se lite hur strategin är. Med tanke på om det är debatt, eller om landskapsregeringen har något papper och så vidare.

  Den här berör turistnäringen, besöksnäringen, den som har drabbats hårdast och det är helt naturligt. Vi ska absolut inte glömma bort att det finns områden som har gått bra och som till och med har vuxit. I ett sådant här läge så måste vi faktiskt titta på dem och inte bara fokusera på de områden där det går dåligt. Det skulle också vara intressant att höra hur landskapsregeringen ser på den sidan. Om vi bara tittar på det som har gått dåligt så blir det sämre. Antingen borde den här breddas till både de som det har gått dåligt för och de som det faktiskt inte har gått så dåligt för. Som helhet så vet vi att Åland, om det blir minus 16 % så. Jag har inte sett något område någonstans och då tittar jag på Portugal, Spanien och så vidare där Portugal har i princip fullständig lockdown för tillfället, inte ens de talar om sådana nivåer. Så illa är det. Kanske vi kan, nu är inte ordföranden här, men om vi kunde träffas i utskottet redan imorgon eller på torsdag. Det är mitt förslag. Tack, fru talman.


 • Ledamot Marcus Måtar (Obs) Gruppanförande | 16:04

  Fru talman! Bästa lag och övriga åhörare. För Obunden Samlings del så ställer vi oss väl lite frågande till den här åtgärdsmotionen. Alltså en åtgärdsmotion som föreslår att man från lagtingets sida ska fatta beslut om att ordna en särskild debatt om turismsektorns överlevnad på Åland.

  De bakomliggande motiven, duktig politiker som ledamot Holmberg så är det helt förståeligt att han vill lyfta den här frågan. Det är säkert goda intentioner, men jag tillåter mig ändå här att vara lite skeptisk. På det sättet att vi i lagtinget, om vi börjar ordna en debatt om den här saken så är det inte det som kommer att fälla avgörandet för den här sektorn, för den här branschen. Vår uppfattning är att vi ska låta landskapsregeringen och då i synnerhet näringsministern Karlström när vi nu kanske, jag säger vi men ni övriga från oppositionen främst, låter karln vara ifred och får sköta sitt jobb som man gör utmärkt när han får koncentrera sig på det. Jag tror att minister Karlström har goda idéer och även den samlade landskapsregeringen har goda idéer. En debatt i lagtinget som sist och slutligen handlar om hur mycket stöd, hur mycket pengar, hur mycket olika ansvarsförbindelser som ska ut för att rädda en sektor som drabbats av en pandemi där det kan vara helt motiverat att samhället ska hjälpa till, men en sådan här debatt ser inte vi att för saken framåt.

  Trots att jag ändå vill betona att vi från Obunden Samlings sida vurmar för turismbranschen, vi vurmar för företagarna. Vi anser att småföretagen är väldigt viktiga för Åland, och även de stora företagen är viktiga för Åland. Vi måste se vår egen begränsning i det här lagtinget och fundera på alla de här olika debatterna hit och dit. Vad vi ska diskutera som inte kommer att föra världen framåt eller den åländska turismbranschen närmare en lösning, som sist och slutligen handlar om en pandemi som vi inte kan kontrollera. Tack, fru talman.


 • Tack, talman! Nej, absolut. Det är inte mycket av det som vi gör på Åland som egentligen sist och slutligen för världen framåt så mycket, men det kanske inte är det som lagtinget alla gånger är till för. Det finns ett, ska vi säga någon form av diskussionsunderskott här i parlamentet. Det har funnits i många år, det är inte någonting nytt. Där även oppositionen kan sitta på tankar och idéer som kanske landskapsregeringen inte lyckats kläcka ännu. Många gånger har landskapsregeringen väldigt goda idéer, men det kan aldrig bli för många goda idéer. Bara det att landskapsregeringen och minister Karlström har fått den snälla ryggdunkningen och vet att besöksnäringen är väldigt viktig för oppositionen. Vi kommer inte att göra politik av eventuella stödformer som måste till för att främja och rädda besöksnäringen. För det handlar också om att rädda besöksnäringen, det handlar om att rädda (… taltiden slut).


 • Ledamot Marcus Måtar (Obs) Repliksvar | 16:08

  Tack, talman! Ledamot Holmberg, ni och jag har olika uppfattningar om vilken nytta en diskussion i lagtinget gör. Min uppfattning är att lagtinget som sätter sig ner och ska börja ta någon allmän debatt med 30 människor där nog några kanske vet någonting om turismen i detalj. Vi börjar röra oss mot det området där vi gör lagtinget till någon form av, vi blandar ihop den verkställande och den lagstiftande makten. Lagtinget är lagstiftare, vi har budgetmakt, vi sköter de sakerna. Vi behöver inte sitta och fundera på hur turismnäringen ska överleva, för det gör turismföretagarna bäst själva. Däremot så ska vi upprätthålla sådana stödordningar och sådana hjälpinsatser när det sker sådana här extraordinära saker. Det ska vi göra, men det behöver vi inte ha en debatt för.


 • Tack, talman! Allting är subjektivt. Jag finner det ganska nyttigt att sitta i opposition, må jag säga. Jag kanske hellre skulle ha suttit i opposition min första period i lagtinget. För man uppfattar nog saker och ting på ett helt annat sätt. Den här oförmågan att kunna få ta del av beslut och oförmågan att kunna få vara med och påverka. Det handlar inte om någon form av maktfullkomlighet utan det handlar bara om en frustration. Det är de facto så, ledamot Måtar, att det finns väldigt många från besöksnäringen som har kontaktat Liberala gruppen under en längre tid och är väldigt oroliga. Den här åtgärdsmotionen var inte till för att krångla till någonting, tvärtom. Precis som det står i motionen och som jag sade i mitt anförande, det handlar om att vidga vyerna och få landskapsregeringen att känna att här är lagtinget faktiskt enigt. Det är ganska viktigt i dessa tider. Bara det är ju värt det.


 • Ledamot Marcus Måtar (Obs) Repliksvar | 16:10

  Tack, fru talman! Att vi skulle få ett enigt lagting om de här frågorna. Det är klart att man kan alltid fundera och hoppas, jag tror inte att det är särskilt realistiskt. Så som jag uppfattar det, att lagtingsledamoten Holmberg önskar, att vi ska ha någon form av debatt här där vi ska hitta på något, komma med några revolutionerande idéer. Ska vi berätta för turismföretagarna hur de ska sköta sin business? Det vet de själva hundra gånger bättre än vad vi vet. Det är inte det vi ska hålla på med. Vi ska skapa förutsättningar, vi ska upprätthålla förutsättningar. Det handlar sist och slutligen om att vi ska hålla i pengar och fördela dem på ett vettigt sätt till de branscher som behöver det i den här krisen. Det är vårt uppdrag. Att debattera vad de ska syssla med, det ser jag inte att för den åländska turismbranschen framåt. Det ska bli intressant att höra vad minister Karlström säger. Jag tror att han kanske kan säga några kloka ord om det här.


 • Ledamot Mikael Lindholm (C) Anförande | 16:11

  Talman! Jag tror jag ska börja som ledamot Toivonen brukar börja, när man kommer så här långt ner på talarlistan så är det mesta som man hade tänkt säga redan sagt. Mycket kloka ord har satt i den här talarstolen redan vad gäller det här, men sedan är jag lite dålig på att tala utan manus. Jag ber om överseende om att det blir en hel del upprepningar mot vad tidigare talare har sagt.

  Besöksnäringen står inför en ytterst svår situation. 2020 blev ett år utan normala turistströmmar och för de allra flesta innebar det en rejäl ekonomisk smäll. Eftersom intäkterna uteblev är nu läget tuffare än någonsin, dessutom med en uppenbar risk att även årets säsong mer eller mindre uteblir. Jag frågade i budgetdebatten efter en plan B för att inte riskera att allt för många företag går under, men fick då svaret att den inte fanns. Det är därför bra att ärendet kan lyftas via denna motion. Så jag tackar motionärerna.

  Talman! Jag tror att vi måste tillföra medel för att lägga om och utöka marknadsföringen till den finska marknaden. Då risken finns att det kommer att finnas stora gränshinder för den internationella turismen hela denna säsong. Att dessutom branschen inte har samma ekonomiska styrka att själva satsa på marknadsföring säger sig självt, då många fått koncentrera sig på att övervintra. Troligen kommer närturismen och ”hemestrandet” inom Finlands gränser att vara den viktigaste källan för överlevnad fram tills att vi fått bukt med pandemin. Vilket, det här låter säkert pessimistiskt, förhoppningsvis kan vara till vårsäsongen 2022. Visit Finlands satsning på Sverige är som sagt en mycket intressant möjlighet för oss på Åland som vi ska ta vara på. Marknadsföringsåtgärder mot digitala för dem som inte haft tillräckligt med motivation, kunskap eller medel för detta är viktigt, det behövs troligen inga jättesummor för just den delen, men däremot skulle en personell resurs som hjälper dem som har störst behov göra skillnad.

  Talman! Jag vill samtidigt passa på att understöda ledamot Nordlunds resonemang kring ett helhetsgrepp för att ta Åland genom denna svåra tid. Vi kommer troligen inte att kunna hjälpa alla men vi måste försöka hjälpa så många som möjligt genom krisen så att vi står rustade att ta emot våra besökare när de vill och får återvända till Åland. Det är viktigt att vi lyssnar på branschen och tar till oss deras insikter och att vi hjälps åt att skapa framtidstro för Ålands besöksnäring. Tack, talman.


 • Tack, fru talman! Det var mycket ett mycket bra och viktigt anförande ledamoten Lindholm höll. Just den biten kring de finska turisternas vikt för den åländska turismen tror jag är väldigt viktigt att tänka på. Med tanke på att det faktiskt, enligt många turistföretagare, var de finska turisterna som räddade sommaren som var, någorlunda. Många finländska turister var också här första gången, det var intressant. Det fanns inga möjligheter att fara längre så då fick man tips om att komma till Åland och testa vara på Åland första gången. Där finns också möjlighet till den här sommaren till och med att det ordet har gått vidare. Det är flera som har varit här kanske första gången och pratar vidare. Vad ser ledamoten Lindholm för möjligheter där? Finns det möjligheter att ytterligare, kanske i framtiden, ha en ännu bättre satsning mot Finland än vad man har haft tidigare, före coronan?


 • Ledamot Mikael Lindholm (C) Repliksvar | 16:15

  Tack, talman! Tack för frågan. Absolut finns det möjlighet. Jag tror att nu branschen börjar redan nu fundera på hur man ska nå så pass många som möjligt för den här säsongen som kommer. Det var ju ingen som trodde när vi fick den här nedstängningen i mars, alla tänkte mars-april sedan när vi kommer till maj eller åtminstone när vi kommer till juni är det förbi. Då tuffar vi igång. Nu är folk redan så pass luttrade att de vet att vi måste söka nya vägar och inom Finlands gränser blir det inga karantäner. Om det inte blir en våldsam ökning igen utav spridningen i Finland så kommer det att kännas tryggt. Så länge vi kan hålla nivån som vi har nu så är Åland ett tryggt ställe att komma till. Jag tror att många kommer att paketera mot finska marknaden mycket mera till den här sommaren.


 • Tack, talman! Det var slutklämmen som ledamot Lindholm hade som min andra replik handlar om. Den förra sommaren blev ett svårt sår i den åländska besöksnäringen. Finns det möjlighet att ärr har bildats där? Man har lärt sig hur man hanterar besöksnäringen under den perioden, den svårigheten som var där, och tar de erfarenheterna med sig till den här sommaren nu och paketerar på ett sätt, just som nämnts tidigare, kring säkra besöksmål. Vi har ändå en ganska mångfacetterad besöksnäringen på Åland. Det är fisketurism, cykelturism, olika sorter. Förra året pratades det om nördturism av olika slag, som är väldigt enkelt att satsa på just på Åland för att vi har ett naturnära besöksmål på mångt och mycket. Att besöksnäringen och företagarna redan nu har känt av hur det känns att driva turistföretag under de förutsättningar som var förra sommaren, och det kan till och med vara en bra erfarenhet (… taltiden slut).


 • Ledamot Mikael Lindholm (C) Repliksvar | 16:17

  Tack, talman! Absolut ska vi tro att med så här pass mycket längre förberedelser att det ska lyckas bättre och att det ska komma mer folk från Finland till Åland, och att de som kommer ska kunna få en ännu bättre upplevelse än vad de kunde få ifjol. Dessvärre så kan det inte täppa till det hål som den svenska marknaden lämnar efter sig, om man säger som så, om inte svenskarna får komma. Vi får väl hoppas att de kan få komma, men nog tror jag att det kan vara att det är först när vi börjar prata om skördefest och sådant som vi i bästa fall har det på banan. Det är nog dessvärre så, i min värld. Som sagt, jag hoppas jag har fel men ju längre det lider desto mera orolig blir jag för att det blir bara Finland som kommer hit i sommar.


 • Ledamot Liz Mattsson (C) Anförande | 16:18

  Fru talman! Månaderna går fort nu och snart är det sommar igen. Det är precis just nu planeringen inför årets säsong egentligen skall vara i full gång. Bokning av grupper, renovering av ventilationssystem, smörjning av cyklar, tillverkningar av skyltar mm. Från tidigare erfarenhet vet jag att många bussbolag planerar sina bussresor långt i förväg och ska man kunna arrangera riktigt högkvalitativt evenemang som lockar turister till Åland behövs en god framförhållning. Nu är läget inte detsamma och flertalet turistföretagare har lidit oroväckande hårt av pandemins följdverkningar. Coronapandemin har också gjort det mycket mer utmanande att hitta alla typer extern finansiering för att planera kontinuerligt återkommande evenemang. Jag är en av de sista på listan och frågan har berörts tidigare i debatten. Vänjer vi oss sakta med säkert att det här är det nya normala? När vågar gäster åter boka och återvända till Åland och hur kan vi hjälpa besöksnäringen att hålla ut?

  Jag tycker det är väldigt intressant med besöksnäringen och läser mycket rapporter, både från finska och svenska sidan. Enligt en rapport rörande måltidsturism framtagen av Visit Sweden under 2020 menar de på att hållbart resande kommer att öka och att intresset för det lokala är stort. I sviterna av pandemin kommer mycket människor att prioritera destinationer som uppfattas som hållbara. Jag ser verkligen att Åland har potential och kan vara med och konkurrera men vi har en stor utmaning framför oss, det är att näringen måste överleva. Ser man till lite siffror så 2018 uppgick den inhemska och utländska turismkonsumtionen av utemåltider och livsmedel till 79 miljarder kronor. Där har vi också en kundgrupp som jag tror att vi kan fånga upp bara vi är på banan igen. Det är nu oerhört viktigt att den del av besöksnäringen som med öppna gränser kommer att förbli livskraftig, men just nu har de sina verksamhetsförutsättningar helt undanknuffade och måste få hjälp att överleva pandemin. De måste känna sig hörda.

  Landskapsregeringen lanserade i slutet av förra veckan ett tilläggsstöd utöver det tillfälliga likviditetsstödet med syfte att hjälpa företagen hitta nya kunder genom marknadsföring och affärsutveckling. Det tycker jag är jättebra. Positivt är också, det som har nämnts här flera gånger, att Visit Finland tar tillbaka Sverige som huvudmarknad. Här ser jag också att Åland har en god chans att hänga med på tåget, så här ska vi vara på alerten. Just precis nu är det viktigt att ta vara på tiden och hjälpa de åländska turistföretagen att fortsätta stärka sin närvaro hos de finska återförsäljarna. Precis som ledamot Gunell också påtalade här tidigare. Finland, liksom under fjolåret är och kommer att vara en mycket viktigt målmarknad för Åland under nästa säsong. 94 % av alla turister som reser till Åland kommer med de stora färjorna. En utmaning som jag också ser, och som redan nämnts i salen, är hur ska vi få dessa människor att åter prioritera Åland och känna sig trygga när de färdas över havet på våra båtar. Här kommer krävas extra kommunikationsinsatser och marknadsföring.

  Kan vi på något sätt samarbeta med andra regioner som drabbas på liknande sätt för att hjälpa och stötta har jag också funderat på. Så sent som förra veckan tog en representant för den gotländska besöksnäringen kontakt. Det var faktiskt en före detta lärare till mig vid Sveriges Lantbruksuniversitet och ville ha ett samarbete mellan Gotland, Ösel och Åland post corona. Det finns mycket att diskutera kring det här ämnet och jag tycker den här frågan är så oerhört viktig, som vi alla har nämnt. Jag tror de flesta är överens om det. Mycket är på gång och jag tror att minister Karlström kommer i sitt anförande att redogöra för bl.a. det seminariet som planeras här i Mars. Med de orden vill jag tacka för anförandet.


 • Tack, herr talman! Det har varit en intressant tid det senaste året, de senaste veckorna, på många sätt och vis. Att diskutera lite turism på riktigt, det är väl härligt att få göra det. Åland är en turistisk destination, det vet vi alla och någonting vi är stolta över och lyfter fram i alla sammanhang. Om jag skulle säga nånting av de senaste ungefär elva månaderna som vi har levt i den här coronapandemin som, precis som ledamot Gunell sade, vi lever mitt i den och den är fortfarande brinnande. Ibland verkar det som att kanske vissa inte tror det.

  Det som är den största utmaningen mot hela den åländska turismen är de stängda gränserna. Det är det som är den enskilt viktigaste åtgärden att komma förbi, så att säga. Jag tycker att, jag ska komma tillbaka till det här, det är ganska intressant. Vi säger nu att Finland är den marknad som kanske räddar oss i sommaren igen, kan så vara. Vi vet ju faktiskt inte riktigt ännu hur det kommer att se ut den här kommande sommaren. Förra sommaren så blev det väldigt olika beroende på vilken del av Åland man bedrev sin turistiska verksamhet på. Östra skärgården var betydligt mycket bättre än västra Åland, även om de erbjöd ganska mycket liknande turistiska upplevelser. Det var förstås för att svenska medborgare inte hade möjlighet att resa in om man inte var släkt, ägde ett hus eller så.

  Jag säger det igen, det största och enskilt viktigaste hindret för den åländska turismen är att vi får igång resandet igen. Jag tyckte det var ganska intressant det landskapsläkaren sade på presskonferensen förra måndagen, när man gjorde en liten statistik över de hundra första bekräftade fallen på Åland. 62 000 personer hade kommit in från Sverige till Åland med de första 100 fallen. Av de första 100 fallen var det 22 stycken som var från Sverige, 62 000 resande och 22 hade med sig smittan från Sverige. Många gånger så uttalas det i den här salen och i den offentliga debatten att Sverige är pesten, håll er borta allt vad ni kan, men när man tittar på fakta på Åland så var det 22 fall som kom av de första hundra under de första nio månaderna av resande från Sverige. Det här tror jag är en viktig sak. Jag vill säga bara lite om attityder också. Vem ska stå upp för öppna gränser? Vem ska stå upp för att man ska kunna komma resande på ett säkert sätt till den här fantastiska ön? Jag tycker att vi har ett sådant ansvar att göra det.

  Herr talman! Något jag också vill säga gällande turismen. Om vi tittar på vad som har hänt de senaste månaderna så har det faktiskt varit ett av de tyngsta turist åren någonsin, men vi har inte hittills, ta i trä, haft en enda konkurs. Det tycker jag är ett ganska imponerande resultat av resiliensen i den åländska turistnäringen. Det är också ett imponerande resultat av vad den här församlingen har åstadkommit i form av stöd, och vad vi i landskapsregeringen har gjort de senaste året. Inte ett enda företag, fast de här enorma begränsningarna i verksamhetsförutsättningar som den här pandemin har medfört, har gått i konkurs.

  Vad har vi gjort då? Ni vet att vi har likviditetsstödet, vi har tagit del av kostnadsstöd 1 och 2 fullt ut och vi har restaurangstödet från Finland. Något stöd som har varit oerhört viktigt är det här arbetsmarknadsstödet till turismföretagare bland annat, också andra företagare. Att man har kunnat varit inskriven på AMS och fortsättningsvis bedriva sin verksamhet. Förra veckan, precis som ledamot Liz Mattsson sade, så lanserade vi ett nytt likviditetsstöd nummer två, som riktar sig framförallt till den bransch som är näst hårdast drabbad. Rederibranschen är hårdast, logibranschen är näst hårdast drabbad av alla företag på Åland. Om det här stödet kommer att utnyttjas fullt ut så är det drygt 1 miljon euro som kommer att kanaliseras ut från den här församlingen, via de redan budgeterade medlen, till de 50-60 stycken företag ungefär det handlar om som drabbats hårdast hittills. Det här är bra. Det har gjort, som sagt, att hittills har vi inte sett ett enda företag gå i konkurs.

  Vad gör vi mera då? Den här församlingen sade i budgeten för 2021 att Visit Åland är en viktig organisation. Visit Åland behöver mer pengar det här året för att täcka upp den branschfinansiering som annars brukar vara med och stöda turistsatsningarna på Åland. I förra veckan togs beslutet om ungefär 1,7 miljoner euro till Visit Åland. Vilket är den största summan, som jag kommer på när jag tänker tillbaka, att ha kanaliserats ett år. Förutom att vi också förra året tog extra tilläggsbudgetar för att stärka upp marknadsföringen bland annat mot Finland. Hur är då planen för Visit Åland att kanalisera medlen som de har från den här byggnaden? Just nu är det ungefär 70/30 har man tänkt, 70 på Finland och 30 på Sverige. Det där kan ändras precis beroende på hur de stängda gränserna kommer att antingen öppna eller begränsas. Eller om det kommer ännu mer restriktioner som vi inte har någon kontroll över från finska sidan, då kan det hända att man kommer måste göra ganska snabba åtgärder ganska fort. Det här är någonting som ändrar varje dag och Visit Åland som branschorganisation tycker jag sköter det här väldigt bra. Att väga olika alternativ mot varandra och försöka få ut så mycket effekt som möjligt av de pengar som de har att röra sig med.

  Visit Finland, det är väldigt fantastiskt. Jag håller med om att det är väldigt positivt att Visit Finland har valt att plocka bort sina pengar från de asiatiska marknaderna, det är vad det handlar om. Man kommer inte fokusera på kineser och andra som annars flyger med Finnair till Finland, utan man har sagt att det här året så är det Sverige som är marknaden. Det här tycker jag är jätteviktigt. För det är också en viktig nordisk signal. Man visar att "Hej våra systrar och bröder i landet i väster. Vi vill se er snart igen. Vi såg er inte förra året, men vi vill se er nu." Det här är en jätteviktig signal och det är också en viktig attitydfråga. Att vi tar bort den här "vi och dom känslan" som har faktiskt tagit ett ganska stort fäste över det nordiska samhällsdebattklimatet. Där vi som är innanför den här gränsen är rena och fina, och ni som är på andra sidan gränsen är smutsiga. Det här är något som jag tar väldigt avstånd ifrån. Attityder är viktigt, hur vi pratar, hur vi säger, vad vi tror på och hur vi vill se vårt samhällsklimat och samhällsdebattklimat framöver.

  Sedan finns det otroligt stor potential i turismen på Åland. Egentligen så kommer den här pandemin att faktiskt förstärka den trend, precis som ledamot Liz Mattsson också var inne, med närturismen och nördturismen. Vi såg satsningen på 100 000 euro som vi gjorde förra året på discgolfen, som jag kan garantera er att redan den här sommaren kommer förmodligen ha finansierat sig själv många gånger om. I form av övernattningar och inresande som kommer från när och fjärran för att vara med och spela discgolf. Att det blev så stort på en sådan kort tid. Det är mycket annat som är på gång. Ingen här har nämnt Åland 100. Det är ett mastodont projekt som jag själv är väldigt stolt över. Att få leva i en tid att vi får fira Ålands hundra års självstyrelse jubileum, som börjar i juni i år och kommer att pågå ett helt år. Och som avslutas, kan man säga, på absolut häftigaste sätt 2022 med eventuellt, som jag läste i tidningen, en europeisk dam Golf Tour på högsta nivå. Det tror jag är väldig häftig avslutning 2022.

  2021 tror jag inte är en förlorad sommar. Som ledamot Lindholm säger, jag tror inte att den kommer vara lika bra kanske som 2019. Jag hoppas att den är betydligt mycket bättre än 2020. Det finns mycket som talar för just det. Bland annat kryssningsresenärerna som kom hit i somras. Väldigt många, från mestadels öster och sydost, landsteg på Åland och fick en otroligt uppskattad upplevelse. När man har gjort intervjuer med dem så visar det sig att Åland är ett attraktivt destinationsresmål. Redan idag lanserar bland annat vårat eget rederi Viking Line att de kommer att köra med kryssningar med Gabriella från både Helsingfors och Riga och kommer att gå via Åland nästa sommar. Vi hoppas givetvis också att de andra större rederierna kommer att göra det och se potentialen i den åländska destinationen.

  Det finns också andra saker vi jobbar med som är på gång och i planering skede, som jag tror själv kan vara en potential för framtiden och där landskapsregeringen har en roll. Det är den åländska skärgårdens ringväg, som är en både digital och infrastrukturell satsning som lyfter upp och möjliggör för turistföretagare och eventskapare. Att få en enkel synlig väg att transportera sig vandrande, cyklande, motorcykel, husbil, bil eller vad man sedan väljer att förflytta sig på. Det här kommer vi att återkomma längre till framöver också.

  Sedan till den här frågan om tryggheten att resa på färjorna. Det är jätteviktigt aspekt som har lyfts upp av Visit Åland, som vi hade diskussioner om förra veckan. Jag har redan meddelat att det här är oerhört viktigt och landskapsregeringen kommer att vara med på tåget, men det förutsätter också att alla rederier är med på den båten. Det är en dialog som Visit Åland för med de olika rederierna. Att man inte har ett specifikt rederi kanske som marknadsförs, utan att det är möjligheten att resa tryggt och säkert till havs, till Åland. Där vill landskapsregeringen givetvis vara med. Det är också sedan jätteviktigt att den röda tråden, med tanke på färgen på det rederiet, att man fortsätter den säkra destinationsresan hela vägen. Att det fungerar när man kommer till terminalen, om man åker landskapets bussar, om man besöker något hotell eller ett evenemang så måste det vara en hygienfaktor hela vägen. Att Åland ska kännas tryggt och säkert. Det här är jätteviktigt. Så det handlar inte bara om att vara ombord på rederierna. 62 000 resande från Sverige och vad vi vet så är det ingen av dem som blivit smittad på en färja utan förmodligen någon annanstans. Så rederierna har gjort ett bra jobb med att skapa en trygg resväg till den här destinationen.

  Herr talman! Jag vet att jag alltid pratar över min tid så jag ska ta och avrunda det lite. Jag tycker det är bra att den här debatten kom upp. Jag tyckte att det var lite konstigt med själva motiveringen, att man ska ha en debatt för att skapa en diskussion för att behandlas i utskottet, men jag förstår att det kan bli så ibland. Därför också är det här egentligen en fråga som jag har tänkt att vi skulle ha haft möjlighet att ta upp redan för ett år sedan. Jag skrev ett blogginlägg om det idag men, för ett år sedan ungefär så var det en tanke att ska vi samla hela Åland och lyfta oss själva ett snäpp? Vi har gjort allt från WheelIT i början på 2000 talet, det har varit tankesmedjor och det har varit Team Åland. Det har varit många olika positiva evenemang som har skapats med fem års mellanrum ungefär. Som samlar hela det åländska samhället, politiken, näringslivet, tredje sektorn, och så försöker man lyfta sig själv till en ny nivå och göra någonting konstruktivt och produktivt. Problemet under den här brinnande pandemin så har det inte varit tid eller möjlighet för det utan det har varit fokus på överlevnad, men nu går vi mot ljusare tider. Vaccinationen är på gång. Vi ser att saker och ting är positivt och det viktigaste nu är återigen att börja tänka öppna gränser, att kunna resa och kunna besöka varandra, vi grannar i Norden emellan.

  Sedan då det här, jag kallar det ett hybridseminarium. Vilket jag också tror är en stor potential för Åland för framtiden. Det är alltså att man har seminarier där man kanske har 10, 20, 50 personer på plats, men det livestreamas runt om i hela världen med stora talare både på Åland och på andra ställen. Så gör man en kombination av det bästa analoga med det bästa digitala. Här är någonting som jag tror att Åland kan ta lead på. Vi har sett många av de åländska producenterna som är duktiga på att få ihop sådana seminarier. Jag tror att det här också ska bli ett sådant seminarium, med början i första veckan i mars, som både tekniskt och praktiskt kan visa hur man kan göra på ett nytt sätt. Så fokuserar man kring de här frågorna som är turism och som är Ålands väg ut från det här tragiska året vi har befunnit oss i. Alla kriser är också möjligheter och alla kriser har hittills i världen faktiskt gått över. Så jag tror också att den här krisen kommer att göra det. Ålänningarna är av ett segt virke och det har vi sett, ingen konkurs hittills. Vilket är egentligen makalöst. Det ska den här salen ta till sig, det ska de hårt arbetande turistföretagarna och företagarna därute ta till sig. Vi lyfter på hatten och säger att det här har vi faktiskt gjort tillsammans. Det är inte en enskild person som har kunnat gjort det, det är inget politiskt parti som har gjort det, utan det är vägen tillsammans som har gjort att vi står där vi står idag. Vi står, även om det är oroliga tider, starkt. Vi har en grund där samhället funkar, skolorna är bra, vägarna är underhållna, tilliten är stark, polisen löser brotten, allt talar till Ålands fördel. Kopplar vi till det att vi har en turistdestination med företagare som vill tjäna pengar på att sälja produkter och tjänster. Utgår man från det så tror jag att vi har alla möjligheter framöver.

  Herr talman! Där tror jag att jag avslutar, och så kan jag säga avslutningsvis att sommarpraktikanterna var ett oerhört lyckat projekt förra sommaren. Det kommer att komma, på något sätt, nästa sommar också. Exakt hur jobbar vi vidare med från avdelningen. Det finns saker som kunde förbättras. Det fanns saker som var onödigt komplicerat i vissa sammanhang, och gick lite för fort i andra sammanhang. Det mesta var bra, även om det förstås fanns saker som kunde göras bättre. Tack.


 • Tack, herr talman! Tack också till minister Karlström. Jag tycker att ministern gav grönt ljus i sitt anförande, både för den här kraftfulla marknadsföringsinsatsen gentemot den finska marknaden i syfte att rädda säsongen 2021. Jag hoppas han tillser att Visit Åland också har de finansiella möjligheterna att de facto göra det här på det sättet som önskas. Jag uppfattade det också som att man tycker att det är en jättebra sak att Visit Finland nu kommer att jobba med den svenska marknaden och att ministern också ser goda möjligheter för Åland där att få delta.


 • Det är helt klart så. Om den här debatten, den här dagen, har lett till någonting positivt så tycker jag just det stödet som kommer från oppositionen att "kör, det grönt ljus." stärker mina aktier i förhandlingarna med min regeringskumpaner. Så det är bra, även om ni nog slog upp en öppen dörr.

  Sedan det här till Visit Finland också. Vi har bra en bra dialog med arbets- och näringsministeriet och har haft det senaste året. De relationerna är jätteviktiga och de kommer att fortsätta. Framför allt vad Visit Finland vill ha av Visit Åland är expertkunskapen, känslan av att hur hanterar man och marknadsför man sig i Sverige som man inte har från Visit Finlands sida. Eftersom man haft mer fokus på Asien de senaste åren. Det här är en win-win, det är jag övertygad om. Vi kommer att återkomma i tilläggsbudgeten som jag gissar blir slutet på mars med både, förmodar jag, sommarpraktikanten och också lite satsningar på destinationen och attraktionskraften på Åland.


 • Det är bra. Jag är glad om det kan hjälpa till ministerns aktier att få igenom de här frågorna. Jag tror att det är helt avgörande att inte turismföretagarna måste tvingas möta en säsong till med lika dåliga siffror som i fjol. Även om de är duktiga och uthålliga så knäcker det fler om man måste hålla ut länge.

  Bara för tydligheten skull. Minister Karlström vill stå upp för öppna gränser och att det var bara 22 fall som smittades från Sverige. Jag hoppas inte det här betyder att ministern önskar stängda gränser mot Finland. För det tror jag inte kommer att hjälpa oss. Det kanske han kan klargöra väldigt kort?


 • Herr talman! Är det någonting minister Karlström har varit väldigt tydlig med under det senaste året, pratat med alla mina nordiska ministerkollegor och fört fram till och med i svensk national-TV så är att stängda gränser kan aldrig vara ett alternativ någonsin i ett öppet samhälle som Norden är. Vi har ju varit ett och samma land en gång i tiden. Vi är ett och samma folk. Vi kan inte stänga gränserna för varandra. Att minister Karlström skulle föreslå en stängd gräns mot Finland kommer aldrig att ske. Jag anser att gränserna i Norden ska öppnas.


 • Tack, talman! Det minister Karlström nämnde är jättebra. Just de här sommarpraktikant platserna, det är bra om ni slipar lite vidare på det och ger den möjligheten för både ungdomarna och för turismföretagarna på Åland. Jag tror det jättebra.

  Sedan tror jag att det inte är oss i den här salen som ministern ska lägga sitt krut på att försöka förklara det här med öppna gränser. Det krutet ska han lägga på Helsingfors. Ni pratar om vaccinationer, men senast jag tittade på hur stor del av befolkningen som har blivit vaccinerade i Sverige och Finland var det fortfarande ensiffriga procenttal, och de har hållit på en månad. Om man tänker så kommer det inte vara tillräckligt många vaccinerade till sommaren.


 • Jag håller med om att vaccinationsprogrammet behöver accelereras. Där tycker jag också att man både på finskt och åländskt håll ska ta tillvara på de privata resurser som finns. För att möjliggöra att fler ska kunna bli vaccinerade så snabbt som möjligt. Sedan är det klart att det är också viktigt att man får tag i vaccin. Det är där flaskhalsarna kanske varit mest nu, men det läste vi om i dag att det verkar som att det öppnar upp och det kommer fler modeller och fler doser till hela EU.


 • Tack, talman! Det som gjorde att jag har problematiserat det här med sommarens turistsäsong är just det att min magkänsla säger mig att med tanke på hur finska regeringen har agerat hittills så måste det till någonting till för att gränsen ska öppnas igen. Om de har 25 % vaccinerade i Sverige och 30 % i Finland så tror jag inte att de kommer att öppna gränsen, om det inte helt plötsligt är en incident som är tillräckligt låg, Senast jag tittade på det så låg Sverige på närmare 400 på incidenstal fortsättningsvis. Det känns inte riktigt som att det är nära, minister Karlström, att vi ska ha en öppen gräns mot Sverige. Även om jag också önskar det lika mycket som ministern, men därför måste vi tänka i de banorna att vi måste rikta om marknadsföringen till Finland.


 • Herr talman! Det är klart att vi ska inte tro för mycket. Det är inte en fråga som vi bestämmer över själv heller, men någonstans kan jag också tycka att vi måste argumentera med fakta och kanske inte alltid med känslor och rädslor. Ser vi på hur det gick med de första hundra fallen från Sverige till Åland så var 22 av 62 000 inresande smittade därifrån. Jag tycker det säger en del, 22 av 62 000 visar att det kanske inte är gränsen som är det största problemet, utan det är något annat som är det största problemet. Men det där är kanske inte en turistisk fråga för Åland just nu.


 • Tack, talman! Tack också till näringsministern som påtalar vikten av transporterna för den landbaserade turismen. Någonting som inte har diskuterats i dag är just det faktum att ungefär 50 % av de åländska utsläppen av växthusgaser kommer just från transporterna. En elefant i rummet, så att säga. Ingenting tyder på, trots Glory så klart, att omställningen går i tillräckligt snabb takt. Därför har EU tidigare aviserat om att sjöfarten också kommer att ingå i den här utsläppshandel inom ramen för Green New Deal. Det kommer också i sådana fall att slå hårt mot besöksnäringen, om det är så att Åland kommer att få färre anlöp. Det här en debatt som jag tror att vi behöver föra mycket mer inom ramen för just besöksturismen. Det skulle vara intressant att höra om näringsministern har några reflektioner kring det.


 • Herr talman! Jag kan väl inte säga att jag det senaste året har funderat så mycket på sjöfartens utsläpp i en tid där sjöfartens framtid står och väger på om den finns överhuvudtaget. Just nu så är jag glad för varje färja som kommer. Oavsett om den går med diesel, marindiesel eller LNG så anser jag att den är välkommen och välbehövlig till Åland. Alternativet utan färjetrafiken har vi sett vad det här resulterar i. Då har vi inte råd att jobba med hållbarhetsfrågor överhuvudtaget.


 • Talman! När coronastöden gavs till SAS i Sverige så valdes sådana typer av villkor att SAS också behövde ge en klimatplan för hur man skulle uppnå Parisavtalet, just den sektorn. Där valde man att dels i ett stöd för att verkligen rädda den branschen, men också på ett sådant sätt att man kan rädda branschen inför kommande kriser där internationell lagstiftning kommer att strama åt. Vi ser inget annat tecken än att EU kommer att strama åt också lagstiftningen vad gäller utsläppshandeln. Vilket innebär att vi också måste förbereda oss för den krisen. Tar vi, i den här krisen nu, inte den här chansen att också återhämta oss hållbart så kommer det kommer att kosta ännu mer i framtiden.


 • Herr talman! Jag tycker ändå att om vi ser på vårat åländska rederi, som är börsnoterat, så gör de sådana saker. De jobbar kontinuerligt med hållbarhetsfrågor, de har en färja som heter Grace som har varit i farten i flera år och bygger en ny LNG färja som kommer om ett drygt år. Det görs mycket och det tänks på de frågorna kontinuerligt, hela tiden.

  Sedan är det faktiskt så att sjöfartsstödet inte är en åländsk behörighet. Vi kan bara stöda med de små medel vi har och det har vi gjort också i den här krisen som har varit nu. Då har fokus varit på att hitta möjliga sätt för överlevnad. Givetvis så kommer vi också tro att den branschen kommer att inse att man måste vara så hållbar som det bara är möjligt. Det är också först när ekonomin är hållbar som man har råd att vara det på riktigt också. Man måste kunna tjäna pengar också.


 • Tack, talman! Tack minister Fredrik Karlström för ett energifullt anförande. Fast det är tunga tider så är det viktigt att vi kommer ihåg att hålla huvud högst och energin framåt i det här som är. Jag är lite rädd att man ibland vaggas in i något nytt normalt. Att man lite blir sittande hemma och inte riktigt har den här framtidstron. Därför tycker jag det är väldigt bra att du lyfter det här vikten av öppna gränser och ett Norden där vi kan besöka varandra. I september såg vi hur det gick när man lite lättade på restriktionerna. Vi hade möjlighet till exempel på hösten att arrangera skördefesten och lyckades faktiskt locka fyra fartyg med passagerare från Estland till Åland. Bara det släpper upp nu så tror jag att möjligheterna finns, alla gånger, för Åland.


 • Herr talman! Det är som vi brukar säga, det normala får inte vara stängda gränser. Det normala måste vara öppna gränser. Gränserna i sig är en dålig pandemibekämpare. När man tittar på regioner där man har hög incidens är det där man ska vidta åtgärder, det är inte generellt. Att stänga en gräns om det är en region i Finland som har större problem än någon annan. Det är i lokala kluster man ska bekämpa det regionala utbrottet, men det lönar sig inte att stänga gränser. Där tycker jag att Åland är ett exempel att visa. Trots den stora mängd människor som har kommit, både till skördefesten, från öster och väster så har inte antalet ökat av smittade på ön. Det är de facto ett faktum.


 • Tack, talman! Då måste man hitta åtgärder också för att arrangera trygga evenemang. Att det ska vara, som vi pratat om, tryggt att komma hit. Att man kommunicerar och marknadsför att det är tryggt att komma ombord på båtarna. Åland ska vara en trygg plats att komma till. Vi har mycket, som jag pratade om i mitt anförande, hållbar turism, trygg mat och vi kan ha folk att bo tryggt och så vidare. Det är jätteviktigt i kommunikationen framåt.


 • Talman! Jag understöder det. Trygghet är ett försäljningsargument och en unik selling point för Åland. Det handlar också om att trygghet blir ett alternativ till att det är där man vill leva och bo, det kopplar då ihop med resan och turismen. Att turismen blir ett skyltfönster och så resulterar det i, som vi har sett under 2020, att intresset att flytta till Åland har ökat enormt. Något som jag trodde skulle avta med tanke på just stängda gränser och pandemin. Vi ser att den positiva trenden verkar fortsätta och det här går hand i hand. Trygg resa, trygg destination, ett tryggt samhälle att leva och bo på.


 • Herr talman! Jag uppskattar att minister Karlström tar upp det här med gränserna. För det är helt riktigt så som ministern säger att det är gränserna, om vi får eller inte får resa, som är det avgörande sist och slutligen. Det som gör mig lite bekymrad kanske i den är diskussionen idag är att det är som att vi skulle ha gett upp den här säsongen, vårsäsongen och sommarsäsongen, västerut. Det får vi inte göra ännu. Vi måste göra allt som står i vår makt för att se till att det också ska vara möjligt att komma västerifrån, för den landbaserade turistnäringen skull. De finska turisterna är jättebra och kan rädda en hel del, framförallt det östra Åland, men det västra Åland och totalt sett så räcker det inte till. Det blir bara någon sorts överlevnadsstrategi. Vi har också två rederier, ett speciellt, med den kortaste rutten. Utan en sommartrafik blir det inte bra.


 • Tack, talman! Jag tror att vi har en stor roll i det här offentliga samhällsklimatet att diskutera de här frågorna också. Att lyfta upp fakta, hur har det gått på Åland. Vi kan se det som en testballong det senaste året. Hur gick det med de kryssningsbåtar som kom och de människor som var ombord? Det gick ganska bra, det ser vi ju. Då är det någonting som kan göra att det lättar upp rädslan kanske och säger att det är som sagt inte gränsen som är hindret, utan det är regioner med olika hög incidens som man ska agera på ett ansvarsfullt sätt när man besöker, är på, kommer ifrån eller kommer till.


 • Tack, talman! Jag uppskattar att ministern kommer att kämpa för försäsongen och sommarsäsongen också västerifrån.

  Sedan en sak som jag kanske har lite annan uppfattning om är när det gäller antalet konkurser. Det är riktigt som ministern säger att det är säkert ingen formell konkurs, men det har nog väldigt mycket att göra med det småskaliga, åländska samhället där det är familjeföretag. Man har många olika ben som man står på. Skulle man bara leva på det turistiska benet så är det många som skulle ha gett upp för länge sedan, men man glider över till annat istället och ser till att man får livet att fungera. Jag tror det är det som är viktigt med den här debatten, och nu närmaste månaderna, att visa på att det finns en framtidstro. Att man ska kunna glida tillbaka till det här turistiska och satsa på de benen igen. Det finns en risk att man kanske annars börjar glida längre och längre bort från det turistiska. Det är inte bra för då har vi inte en bra basprodukt sedan när det öppnar upp.


 • Talman! Jag tror att vi är överens i den frågan också, även om ledamot Nordlund säger att vi inte var det. Faktum är att vi inte har konkurser, men jag håller helt med om att ålänningen är kreativ och överlevare och hittar andra sätt under hårda tider att få saker och ting att gå ihop. Därför var det också viktigt att det här stödet som vi lanserade förra veckan faktiskt är ett stöd för att orka hålla ut den här lite jobbiga tiden januari, februari och mars. Jag tror att det kommer en vårsäsong och att det kommer finnas en sommar. Det skulle vi inte göra om vi inte trodde på det från landskapsregeringens sida. Det här är pengar som kan vara ett sätt att överleva och övervintra just de här kalla månaderna nu, men också tro att det finns en framtid till sommaren. Det var ett viktigt stöd för den kanske hårdast drabbade sektorn på land, det likviditetsstöd vi kanaliserade ut förra veckan.


 • Tack, talman! Tack minister Karlström, jag tänker ta berömmet i replik två. Nu tänker jag fortsätta lite på det som vicetalman Nordlund tog upp, konkurserna. Jag håller precis med vicetalman Nordlund, som ministern också gjorde, att det har inte kommit så många konkurser ännu, men verkligheten är sådan att många turistföretag har det som en binäring, en bisyssla, lite vid sidan av. Det gör också att man kan ordna mat på bordet på andra sätt, även fast turistbiten inte levererar. Det där kanske är en sanning med modifikation. Verkligheten är nog så att alla turistföretag suger på ramarna, går på fälgarna, och har gjort det en längre tid. Det samma gäller färjerederierna. Visst är det roligt att det kommer Gabriella, som gör kryssningar till Mariehamn, och vi tycker att turismen är helt ljuvlig när vi ser en massa turister som äter glass på gågatan, men verkligheten är sådan att vi borde ha Helsingforslinjen i gång. Helsingfors-Mariehamn-Stockholm, då pratar vi turism på riktigt. Det är det (… taltiden slut).


 • Talman! Det är precis därför jag säger att den enskilt viktigaste frågan är att öppna upp gränserna. Vi kommer inte att få igång den trafiken, Helsingfors-Mariehamn-Stockholm, utan öppna gränser. Att man börjar resa på det igen.

  Sedan till konkurserna och att man hittar andra vägar att få mat på bordet, så är det. Det är oerhört positivt att vi har sådana entreprenörer som inte bara förlitar sig på det politiska etablissemanget för att få mat på bordet, utan man vidtar åtgärder själv. Det tycker jag är oerhört starkt och det är någonting som vi ska vara stolta över att vi har. Det är därför vi också har, så att säga, portionerat ut lite av våra resurser. För vi har inte obegränsat med resurser här heller. Skulle vi ha gjort ännu mera tidigare, nu med facit i hand så är det nog ganska rätt vad vi har gjort så här långt. Vi har sagt från landskapsregeringen också att vi har muskler ännu, vi har inte bränt allt krut på en gång. Vi har försökt att kanaliserat det och gjort rätt saker i rätt tid. Nu gör vi likviditetsstöd två som (… taltiden slut).


 • Tack, talman! Då tar vi berömmet. Det som jag tycker har gjort den här eftermiddagen jättetrevlig och som jag tycker har fyllt motionens funktion är om Åland kan ha möjlighet att vara med Visit Finland gentemot Sverige. Det är mumma för hela turismen på Åland. Sedan också att rederierna kan få, tillsammans med Visit Åland, möjlighet att leverera marknadsföring för att bygga upp Åland som resedestination.

  Sedan sommarjobbarna, förhoppningsvis kanske inte antalet behöver vara lika många om det är så att vi får igång säsongen tidigare i år.

  Slutligen, seminariet. Jag har många gånger sagt att vi måste prata mer med varandra. Vi måste vara mera tillsammans. Jag har inte riktigt fått kläm på vad minister Karlström har för tanke kring det här seminariet i mars, men det låter bra. Det är ett steg i rätt riktning.


 • Tack, talman! Det var fyra bra beröm på en gång där. De tre första var saker som har jobbats med under de senaste veckorna, även om det har varit turbulent och mycket fokus på annat.

  Seminariet är också något som är ganska snabbt påkommet, men som har legat latent under ett år. Att det är något som behöver göras och skulle vilja göras, men tiden har inte riktigt varit rätt för det. Jag känner nu efter att lagtinget har fått vila upp sig under februari månad så kan ni komma med starka krafter och delta i den här turistiska debatten en gång till i början på mars. Så ska jag se till att det finns ett bra program som kommer att kännas värdefullt för både den offentliga sektorn, men också privata sektorn, att vara en del av.


 • Talman! Eftersom jag är sist på repliklistan så ska jag också försöka avsluta positivt. Jag börjar också med det som jag faktiskt har som kritik, men som jag hoppas att ministern kan se som konstruktiv kritik.

  Jag har uppfattat att den här situationen handlar väldigt mycket om psykologi. Att människor känner sig trygga, inte bara i resande utan också i vardagen, och då ska jag säga två saker. Det ena är att jag tycker att ministern idag har presenterat två väldigt bra åtgärder men jag noterar, i alla fall av den telefonström som kommer till mitt hushåll, att man kanske inte riktigt känner till det ute i näringslivet. Jag vet att ministern jobbar mycket med kommunikation men där kanske man ännu mera borde satsa på kommunikationen. Jag tror att det skulle inge ett större lugn. Den andra delen gäller samarbete med finansministern och BNP utvecklingen, men jag får utveckla det i nästa replik hoppas jag.


 • Herr talman! Kommunikation kan man kan man alltid bli bättre på, och det är något som landskapsregeringen också är medveten om. Att man behöver jobba mer på den externa kommunikationen. Både på det som man gör som är bra och kanske någon gång om man gör något dumt. Hur man ska kunna hindra den kommunikationen att spridas fritt, utan att säga något mer om det.


 • Talman! Den andra delen handlade om det att alla vill hellre öka intäkterna än att skära i kostnader. Det tror jag alla tycker är en god melodi. Det som jag skulle önska från landskapsregeringen, och då kanske av parhästarna näringsministern och finansministern, är en tydlig bild av hur man kan säga att man stärker den åländska BNP:n, genom bland annat turismsektorn och sysselsättningspolitiken. Knyta ihop de här två och lyfta fram det som en tydlig strategi. Också för oss här i lagtinget att kunna fatta välbalanserade beslut kopplat till de pengar som det faktiskt kostar. Det här går att vräka ut hur mycket pengar som helst på, och det skulle behövas hur mycket pengar som helst, men kassakistan är inte outsinlig.

  Till sist vill jag bara säga om de här sommarlovsentreprenörerna, som då kanske blir av nästa sommar igen, det är bra. Jag hade en person som är pappa till två barn som sade att det här visar att Åland tar hand om sitt samhälle. De kommer att vilja flytta tillbaka när man blir omhändertagen så här.


 • BNP och tillväxts diskussionen kan vi återkomma till en annan gång, den kräver mer än en minut i en replik.

  Då tar jag fasta på det sista istället. Sommarlovsentreprenörerna var ett oerhört lyckat projekt. Där 400 ungdomar fick möjlighet att jobba 127 timmar, skriva ett arbetsavtal med näringsavdelningens högsta chef, lära sig hur det fungerar med skattekort, skicka in information och så vidare. Många lärde sig sedan också att det är värt att arbeta för pengarna man får. Vi vet redan nu att flera av dem har sommarjobbet fixat nästa sommar, och inte kommer att behöva vara sommarjobbspraktikant. Vi vet också att det är många som lärde sig värdet av pengar och lärde sig värdet av att ta ansvar och göra någonting för sig själv och sin familj. Så det var väldigt positivt.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 17:05

  Tack, talman! Bästa lagting. Jag ska fatta mig väldigt kort. Det var en lite udda form på åtgärdsmotion. Jag tycker den här stunden, debatten, har varit väldigt positiv. Vi känner att det som vi hade förhoppning om att åtgärdsmotionen skulle leverera har blivit infriat. Jag kommer heller inte önska att den utskottsbehandlas utan debatten har varit bra i sig och de löften som har kommit, vi har gjort det här tillsammans.


 • Diskussionen är avslutad. Talmannen konstaterar att huvudmotionären har tagit tillbaka motion, dvs. den utskottsbehandlas inte utan den är härmed slutbehandlad.