Ändamålsenlig och rättvis validering

Skriftlig fråga SF 2/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar vad gäller och på vilket sätt kommer rektorers och barnträd-gårdslärares tidigare utbildning, arbetserfarenhet och kompe-tens att tas tillvara och valideras på ett ändamålsenligt och rättvist sätt?

Åtgärder