Enda behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Ärendena bordlades vid plenum den 13 september 2017 då lagtinget omfattade talmannen förslag att en gemensam diskussion om de båda ärendena tillåts i enlighet med arbetsordningen 64 § 4 mom.

  Först tillåts fortsatt diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

  Diskussion. Ingen diskussion. Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen av lagförslaget börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2017 för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.

  Så över till detaljbehandlingen av budgetförslaget. I detaljbehandlingen föreläggs först avsnitten enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar. Där ändringsförslag inte aviserats föreläggs dock avsnitten eller avdelningarna i deras helhet.

  Sedan föreläggs betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Först föreläggs avsnittet VERKSAMHET i dess helhet. Godkänt.

  Föreläggs nu avsnittet ÖVERFÖRINGAR enligt avdelning och kapitel.

  Föreläggs avdelning 4 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel för kapitel.

  Föreläggs kapitel 410 Övriga sociala uppgifter. Godkänt.

  Föreläggs kapitel 460 Avfallshantering. Begärs ordet?

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Jag föreslår att budgetmotion nr 55/216-2017 ska godkännas.

  Ltl Runar Karlsson

  Herr talman! Jag stöder vtm Thörnroos förslag.

  Talmannen

  Vtm Veronica Thörnroos, understödd av ltl Runar Karlsson, har föreslagit att budgetmotion nr 55/2016-2017 ska godkännas. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar vtm Thörnroos förslag ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas?

  Ltl Runar Karlsson

  Herr talman! Jag föreslår öppen omröstning.

  Ltl Jörgen Pettersson

  Talman! Jag ber att få understöda förslaget om öppen omröstning.

  Talmannen

  Eftersom ltl Runar Karlsson, understödd av ltl Jörgen Pettersson, har föreslagit öppen omröstning så kommer den att verkställas.

  Jag ber ledamöterna Sara Kemetter och Mikael Lindholm att biträda vid omröstningen.

  Upprop.

  Omröstningsresultatet har gett 15 ja-röster, 9 nej-röster, 1 avstod och 5 var frånvarande.

  Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Föreläggs avdelningen SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER i dess helhet. Godkänt.

  Därmed var sifferstaten behandlad.

  Föreläggs nu de till betänkandet fogade klämförslagen var för sig.

  Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt.

  Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt.

  Klämmarna är därmed behandlade.

  Föreläggs nu betänkandets motiveringar. Talmannen föreslår att betänkandets motivering föredras i dess helhet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Föreläggs betänkandets motivering. Begärs ordet?

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Jag förslår att under rubriken Fullmakt att avyttra fastigheter, fogas följande stycke: ”Landskapets fastighetsverk beviljas inte fullmakt att avyttra en tomt om ca 6 000 m2 jämte bygganden, benämnd rektorsbostaden, vid Ålands Folkhögskola i Finström.”

  Ltl Jörgen Pettersson

  Talman! Jag ber att få understöda vtm Thörnroos förslag.

  Talmannen

  Vicetalman Veronica Thörnroos, understödd av ltl Jörgen Pettersson, har föreslagit att det till betänkandet, under rubriken Fullmakt att avyttra fastigheter, fogas följande stycke: ”Landskapets fastighetsverk beviljas inte fullmakt att avyttra en tomt om ca 6 000 m2 jämte bygganden, benämnd rektorsbostaden, vid Ålands Folkhögskola i Finström.”

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas.

  Den som omfattar finans- och näringsutskottets betänkande röstar ja; den som omfattar ltl vtm Thörnroos ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Ltl Britt Lundberg

  Jag förslår öppen omröstning.

  Vtm Veronica Thörnroos

  Jag stöder öppen omröstning.

  Talmannen

  Eftersom ltl Britt Lundberg, understödd av vtm Veronica Thörnroos, har föreslagit öppen omröstning så kommer den att verkställas.

  Jag ber ledamöterna Pernilla Söderlund och Axel Jonsson att biträda vid omröstningen.

  Upprop.

  Omröstningsresultatet har gett 17 ja-röster, 8 nej-röster och 5 var frånvarande.

  Lagtinget har godkänt utskottets förslag.

  Begärs ytterligare ordet? Ingen begär ordet.

  Motiveringen är därmed behandlad.

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.