Remissdebatt

 • Utdrag ur protokollet

  Enligt arbetsordningens 48 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.  

  Diskussion.

  Minister Mats Perämaa

  Herr talman! Landskapsregeringen föreslår en ändrad tidpunkt för landskapets årsredovisning via en förändring av landskapslagen om finansförvaltning.

  Den rätta tidpunkten för när årsredovisningen skulle behöva fastställas av landskapsregeringen och senare, efter revision, föras lagtinget har genomgått många olika beslut allt sedan lagen togs fram inför den 1 januari 2013.

  Ursprungligen i det förslag som lades skulle lagtinget få ta del av en fastställd årsredovisning och revision före utgången av maj. Det här stränggerades i ett skede så att det skulle ske betydligt tidigare, för att sedan bli föremål för en temporär lagstiftning där man förlängde tiden ända till juli månad beroende på införandet av nya budgeteringssystem och rutiner och detsamma för redovisningen. Man ansåg sig behöva en förlängd tid, säkert med rätta också, för att det inte skulle krävas mera personella resurser för att ta fram handlingarna vid införandet av nya system.

  Om vi inte skulle genomföra den här förändringen så skulle årsundervisningen för år 2016, då det ska redovisas för lagtinget, behöva fastställas av landskapsregeringen inom februari månad för att sedan, redovisningen jämte revision, föras till lagtinget inom mars månad.

  Landskapsregeringen bedömer att det är något för tidigt att fastställa årsredovisningen, som består av bokslut jämte den skriftliga verksamhetsberättelsen, för att man ska kunna säkerställa sig om att vi får en produkt av god kvalitet.

  Förslaget är att ändra tidpunkten. Landskapsregeringen skulle fastställa årsredovisningen innan utgången av mars månad för att sedan föra hela paketet till lagtinget inom april månad.

  Den ursprungliga diskussionen, då när finansförvaltningslagen antogs och dessa stadganden infördes, var att det är viktigt att lagtinget får ta del av tidigare års bokslut och verksamhetsberättelse, alltså årsredovisning, så att man tidsmässigt hinner tillgodogöra sig diskussionen inför den kommande budgeten för sen följande år. Med den här förändringen bedömer landskapsregeringen att dessa huvudsakliga mål ska kunna tillgodogöras. Tack.

  Talmannen

  Diskussionen är avslutad.

  Kan förslaget att remittera ärendet finans- och näringsutskottet till omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.