Första behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.

  Diskussion.

  Ltl Petri Carlsson

  Fru talman! Landskapsregeringen föreslår att hela dygnsavgiften för sjukhusvistelse och vissa avgifter för den offentliga tandvården inkluderas i högkostnadsskyddet. Här begärde vi också ett utlåtande från ett annat utskott, så det kan hända att social- och miljöutskottets viceordförande går in på mera detaljer efter mig. Vi i finans- och näringsutskottet håller med social- och miljöutskottets synpunkter och ställningstaganden och föreslår därmed att lagtinget antar lagförslaget oförändrat.

  Talmannen

  Inga repliker är begärda. Följande anförande hålls av vtm Veronica Thörnroos.

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Från Centerns sida så vill jag säga att vi stöder utskottet på flera av de här punkterna. Vi tycker att det är bra att dygnsavgiften - eller en avgift på 15 euro som tidigare har varit grundavgift - tas bort. Vi tycker att dygnsavgiften vid ÅHS ingår i högkostnadsskyddet eftersom det kan bli dyrt och kostsamt att vara inneliggande länge. Vi tycker att det är bra att barn och ungdomar har tillgång till gratis hälso- och sjukvård.

  Det vi däremot har en del betänkligheter kring är höjningen av kostnadsskyddet från 125 till 250 euro för dem som fyllt 75 år. Vi har förstått - via massmedia men även via det justerade protokollet från ÅHS - att de förändringar som föreslås här och som kommer att klubbas idag, ger en merkostnad på 500 000 euro.

  Jag går tillbaka till högkostnadsskyddet - som höjs från 125 till 250 euro -och vill föra ett resonemang kring kvinnor och göra en koppling till den fattigdomsutredning som presenterades för inte speciellt länge sedan. Enligt rapporten har över 50 procent av kvinnorna som fyllt 85 år en inkomst som ligger under fattigdomsgränsen. Går man ner till 80 år är det en tredjedel.

  Jag tycker att det är anmärkningsvärt att landskapsregeringen, som talar så varmt om bland annat jämställdhet, kommer att måsta hjälpa dessa kvinnor - där många har varit hemma och tagit hand om barn, skött gården och som redan har väldigt låga inkomster - för att därigenom kompensera för de andra utgifter som bl.a. tandvårdspaketet och annat medför. Jag tycker att man från landskapsregeringens sida borde ha sökt en annan lösning, speciellt när det gäller ensamstående äldre kvinnor. Där vill jag uttrycka en viss besvikelse.

  Ltl Sara Kemetter, replik

  Tack fru talman! Vad gäller avgifter inom ÅHS så hoppas jag hitta stöd också av vtm Veronica Thörnroos och Centern under nästa mandatperiod med att eventuellt helt och hållet plocka bort dessa avgifter. Med det resonemang som vicetalmannen för så belastar det ju alltid någon grupp. Det förvånar mig dock att man för en sådan här populistisk diskussion. 

  När man läser betänkandet så har inte vtm Veronica Thörnroos - som själv sitter i utskottet - varit av någon annan åsikt. Det står klart och tydligt att ”ett enhälligt utskott förenar sig med social- och miljöutskottets synpunkter och ställningstaganden”. Vtm Veronica Thörnroos har inte visat någon avvikande åsikt varför jag inte riktigt förstår den här populistiska diskussionen.

  Vtm Veronica Thörnroos, replik

  Tack talman! Jag kan inte i detalj gå in på vad som har sagts i utskottet. Jag kan säga att jag i utskottet förde ett resonemang, för min personliga del, huruvida vi borde reservera oss eller inte kring just det här betänkandet. Men som jag inledde i mitt huvudanförande så sade jag att det finns många saker som vi omfattar och stöder. Däremot har vi tveksamheter kring kvinnor, företrädesvis ensamstående, äldre och med mycket låga pensionsinkomster. Det är till den delen som jag tycker att det här slår fel.

  Ltl Sara Kemetter, replik

  Tack fru talman! Man ser här att det rör sig om en förvärvsinkomst under 14 000 euro och att kostnadstaket fortfarande är 125 euro för dem som verkligen är låginkomsttagare. Jag tycker nog i det här fallet att landskapsregeringen verkligen har kommit de här grupperna till mötes. Vi är säkert halvvägs och jag hoppas att Centern ger ett stort stöd för en sådan politik under nästa mandatperiod.

  Men som jag ser på det nu så anser jag att man talar med kluven tunga. Antingen för man ett resonemang i utskottet och skriftligt låter medborgarna veta vad man tycker - alltså man reserverar sig - annars så anser jag nog att man ska stå bakom gruppens beslut som man varit med och tagit.

  Vtm Veronica Thörnroos, replik

  Tack talman! Som jag sade så förde vi ett resonemang i utskottet. Det var exakt det här resonemanget som fördes i utskottet, om vi skulle reservera oss eller inte. Sammantaget så tycker jag att de förändringar som föreslogs var bra och de kunde vi stöda.

  Men där som vi från Centerns sida har ett frågetecken gäller speciellt äldre kvinnor, de som har fyllt 85 år och de som har fyllt 80 år.  Där är vår bedömning den att den här politiken inte landar helt rätt. Det här är mera signalpolitik och där man tydligen från socialdemokratiskt håll visar att man tycker att det är bra eftersom det är social- och miljöutskottets ordförande - tyvärr inte närvarande idag på grund av sjukdom - som har skrivit att man stöder det här förslaget fullt ut och att man tycker att den politik som landskapsregeringen för är bra.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Ingrid Johansson, replik

  Talman! Det låter på vicetalmannen som om alla som är över 75 år skulle betala 250 euro i högkostnadsskydd. Så är det ju inte. De med de riktigt låga pensionerna har ju fortsättningsvis det låga högkostnadsskyddet om 125 euro som man hade tidigare.

  Jag vill också understryka att det är de beskattningsbara inkomsterna i statsbeskattningen på kapitalinkomsterna som räknas in i dessa 14 000 euro. Man kan ha ganska stora inkomster i förhållande till 14 000 utöver det som inte är beskattningsbara.

  Jag känner också empati med den här gruppen men jag tycker att vicetalmannen tar i en hel del i sitt resonemang.

  Vtm Veronica Thörnroos, replik

  Tack talman! Jag känner att ltl Ingrid Johansson och jag har en ganska stark samsyn. Men den kopplingen som jag gjorde i mitt huvudanförande, det var kopplat till rapporten om ekonomisk utsatta på Åland och jag lyfte explicit fram att det här gällde kvinnor och att det de facto är en ganska liten grupp.

  Sedan är det möjligen så att det kanske svårligen låter sig göras att just respektera det i större utsträckning när det gäller avgiftspolitik. Jag är inte emot avgifter. Jag tycker att har man en tjänst så ska man betala för den. Det gäller naturligtvis också inom ÅHS. Men jag tycker att det är speciellt olyckligt med tanke på att den här rapporten har kommit alldeles nyligen och det verkar som om den här gruppen får det svårare än vad som säkert har varit landskapsregeringens intention.

  Ltl Ingrid Johansson, replik

  Talman! De som t.ex. har garantipensioner eller folkpensioner, de berörs inte av den här förändringen eftersom deras inkomster understiger de sammanlagda värdena. Det som är intressant är att dessa vårdavgifter ingår och det är en betydande avgiftslättnad för dem som har en mycket svag ekonomi och är mycket inlagda på sjukvårdsinrättningen. Här finns det också en speciell jämställdhetsfråga i det att man inom vården tenderar att lägga in patienter olika mycket, olika tidigt beroende på framförallt kön. Det är något som ÅHS styrelse har uppmärksammat enligt senaste protokoll. Det hoppas jag att man jobbar vidare med.

  Vtm Veronica Thörnroos, replik

  Tack talman! Som jag sade i mitt huvudanförande så stöder vi från Centerns sida det faktum att dygnsavgiften ska ingå i högkostnadsskyddet. Det kan bli alldeles ohemult dyrt för den som har svårt med det ekonomiska när man är inlagd på sjukhuset.

  Det enda som jag egentligen lyfte i mitt anförande var kopplingen till dessa äldre kvinnor och de ekonomiskt utsatta. Där känner jag att ledamoten och jag har en samsyn. Jag hade gärna sett att man hade hanterat denna lilla grupp på ett annat sätt. Nu valde landskapsregeringen - med en socialdemokrat som ordförande i social- och miljöutskottet - att stöda det här fullt ut. Då är det så. Men jag vill ändå tala om att vi från Centerns sida har gjort en annan prioritering i just det här fallet. 

  Talmannen

  Replikskiftena är avslutade. Följande anförande hålls av ltl Mikael Lindholm.

  Ltl Mikael Lindholm

  Tack fru talman! Utskottet har fått begäran om att lämna ett utlåtande till det andra utskottet så vi har haft lite hörande och lyssnat på detta. Vi har erfarit att tandvårdsavgifter som föreslås ingå i högkostnadsskyddet för de prioriterade grupperna, som har tillgång till den offentliga tandvården, inte per automatik räknas in i högkostnadsskyddet på grund av att Ålands hälso- och sjukvårds elektroniska avgiftssystem inte är kompatibelt med Ålands hälso- och sjukvårds avgiftssystem för tandvården. För att tandvårdsavgifterna ska kunna beaktas i högkostnadsskyddet kommer det att krävas att ett kvitto visas upp över den avgift som betalas till tandvården. Vi har också fått erfara att personer som omfattas av högkostnadsskydd som baserar sig på ålder, så där räknas avgifterna samman per automatik, dvs. det krävs ingen särskild åtgärd över ansökan för att omfattas av ett sådant högkostnadsskydd. Däremot krävs att en kopia av beskattningsintyget över senast fastställda beskattning lämnas till Ålands hälso- och sjukvård för att omfattas av det förmånliga inkomstbaserade högkostnadsskyddet. På motsvarande sätt ska personer som omfattas av förmånligare högkostnadsskydd pga. sjukpension, invalidpension eller rehabiliteringsstöd på heltid lämna in ett intyg som visar att personen är sjukpensionär eller rehabiliteringsstödsmottagare på heltid.

  Utskottet har erfarit att målsättningen är att Ålands hälso- och sjukvårds IT-stödsystem senast år 2023 ska vara utvecklade så att högkostnadsskyddet kan hanteras per automatik. Utskottet har även erfarit att lagstiftning om landsomfattande elektroniskt inkomstregister är under beredning och beräknas träda i kraft år 2020 och att Ålands hälso- och sjukvård planerar att ansluta sig till registret.

  Fru talman! En anslutning ska inte enbart innebära att de som omfattas av inkomstbaserade högkostnadsskydd inte längre skulle behöva lämna in intyg över senast fastställda beskattningsbara inkomst, utan att mera aktuella inkomstuppgifter skulle ligga till grund för beslutet till vilket högkostnadsskydd en person har rätt till. Utskottet anser att lagförslaget är bra och att det gynnar dem som är mest utsatta. Därför har utskottet valt att stöda att lagförslaget träder i kraft. Tack fru talman!

  Ltl Sara Kemetter, replik

  Tack fru talman! Tack för en tydlig redovisning och en bra uppläsning av utlåtandet från social- och miljöutskottet. Som viceordförande så är ltl Mikael Lindholm ansvarig att föra talan. Hur ser ledamoten egentligen på de här avgifterna? Stöder han Centerns linje eller talar han också här som tidigare talare med kluven tunga? Vad anser man på riktigt om dessa avgifter? Eller är det bara en lek att sitta i utskottet?

  Ltl Mikael Lindholm, replik

  Tack fru talman! När vi hade våra höranden i utskottet, så kom jag nog personligen fram till att fördelarna med den nya lagen klart överväger nackdelarna, även om det finns detaljer som jag - likt vicetalman Thörnroos - tycker annorlunda. Men de var inte av den arten att jag på något vis funderade på att lämna en reservation. Det är ett steg i rätt riktning, absolut.

  Ltl Sara Kemetter, replik

  Tack ltl Mikael Lindholm för det förtydligandet och den ärlighet som han för fram i det här svaret. Tack för det.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Tony Wikström, replik

  Tack fru talman! Ett stort tack till ledamot Lindholm, också viceordförande i social- och miljöutskottet. Vi hör att ledamoten, som representerar Centern i utskottet, tycker att det här förslaget är bra och gynnar dem som är mest utsatta. Fördelarna överväger nackdelarna och det är ett steg i rätt riktning. Alltså diametralt motsatt åsikt som vicetalman Thörnroos har från samma parti. Men vi tackar för det från Socialdemokraternas sida förstås.

  Ltl Mikael Lindholm, replik

  Tack fru talman! Det är så att vi inom Centerpartiet inte har någon partipiska på så vis, utan vi har rätt att tycka vad vi tycker. Jag uttalar mig inte för Centerns räkning i det här fallet utan jag uttalar mig som ledamot i Ålands lagting.

  Ltl Tony Wikström, replik

  Tack fru talman! Det kan jag förstås respektera. Jag noterar förstås att ledamot Lindholm är just den ledamot som har suttit i detta expertutskott och tagit del av fakta i den här frågan. Det är ju det som ska vägleda oss i våra beslut här i salen. Tack för det.

  Talmannen

  Replikskiftena är avslutade. Följande anförande hålls av vtm Veronica Thörnroos.

  Vtm Veronica Thörnroos

  Tack talman! Jag vill från Centerns sida komma med ett förtydligande vad gäller ändrade avgiftsgrunder i vården. Som jag sade i mitt huvudanförande så ingår dygnsavgiften i högkostnadsskyddet. Vi stöder också att det är avgiftsfritt för barn.

  Den del som vi har ifrågasatt är sist och slutligen ganska liten. Det är den del som berör kvinnor över 80 år. Alltså kvinnor som har fyllt 75 och som får en högre avgift och ett högre högkostnadsskydd. Orsaken till att jag i finans- och näringsutskottet har tittat närmare på detta är att den utredning har kommit som ligger till grund och som går under namnet ”fattigdomsutredning.” Det låter förskräckligt, men det är egentligen det som det är.

  Med beaktande av att det nu verkar finnas frågeställningar kring detta så föreslår jag att ärendet bordläggs till nästa ordinarie plenum.

  Ltl Axel Jonsson, replik

  Tack för ordet, fru talman! Jag har lite svårt att förstå till vilken del det är problematiskt för gruppen ”äldre kvinnor över 85 år” som lever under fattigdomsgränsen runt 15 000 euro. De betalar enligt det här lagförslaget ett halvt högkostnadsskydd på 125 euro. Hur vill vicetalman Thörnroos att man ska utveckla systemet så att det bättre skulle gynna denna grupp? Ska man ta bort högkostnadsskyddet helt och hållet? Är inte den lägre nivån tillräcklig i det här sammanhanget?

  Vtm Veronica Thörnroos, replik

  Talman! Jag tror att man behöver fördjupa sig lite mera i lagförslaget och se hur många som de facto berörs av det här. I de påpekanden som har kommit från allmänheten om detta så finns det en oro, speciellt bland äldre kvinnor.

  Självklart, om du ligger under 14 000 euro så ligger du automatiskt på 125 eurosgränsen. Men det finns också de som ligger däremellan. Det är inte speciellt många. Det är därför som jag har begärt bordläggning för att vi ska kunna titta lite närmare på detta.

  Ltl Axel Jonsson, replik

  Förstår jag det då rätt, att det är de som skulle ligga mellan 14 000 och 15 000 euro som är det problematiska i sammanhanget? Det verkar ju vara en liten detalj - rent spontant - som en första tanke i varje fall. Det känns ju som att lagförslaget ganska grovt också täcker den här problematiken, åtminstone enligt min uppfattning. Men det är klart att om man från Centerns sida har ett konkret förslag på hur man skulle kunna ändra det så skulle det kanske vara lättare för oss andra i debatten att förstå vad det är som man vill åstadkomma. Mot den bakgrunden så är det väl lämpligt att bordlägga ärendet och så får vi se vad Centern föreslår.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Tony Wikström, replik

  Tack fru talman! Jag sällar mig till ltl Axel Jonssons invändningar och tycker absolut att den här gruppen tillgodoses i och med detta lagförslag. Man måste nog också se till helheten, inte bara stirra sig blind på vad kostnadstaket är utan vad som räknas in i det här. Och då förs andra delar in i det här lagförslaget, som det här med vårddygnen.

  Det är tråkigt att dra upp en gammal historia, men under förra mandatperioden så var Centern ganska hårt ute på att höja avgifterna. Är det inte bättre då att se över att kostnadstaket skyddar de flesta, och speciellt dessa grupper.

  Vtm Veronica Thörnroos, replik

  Tack talman! Det är möjligt att det var så under den förra regeringsperioden. Jag kan inte erinra mig detaljerna. Däremot så vet jag att den här landskapsregeringen inledde sin mandatperiod med att höja avgifterna. Det fanns också skrivningar i regeringsprogrammet om att täckningsprocenten skulle vara högre. Sedan har man nu i ett senare skede valt att revidera det. Det är också helt okej.

  Det jag vände mig emot är en väldigt, väldigt liten del av hela det här förslaget. Jag har litet svårt att förstå den här irritationen som finns hos ett parti här i salen. Jag förstår det faktiskt inte. Jag har sagt att vi stöder det till stora delar men att det finns en liten del som just rör äldre, ensamstående kvinnor som vi vill titta lite närmare på. Det är av den anledningen som vi bordlägger.

  Ltl Tony Wikström, replik

  Tack fru talman! Jag vill ännu påminna om att ltl Mikael Lindholm - tillika viceordförande i social- och miljöutskottet - sade att det här lagförslaget är bra och att det gynnar dem som är mest utsatta och att fördelarna klart överväger nackdelarna och att det är ett steg i rätt riktning. Om då vicetalman Thörnroos, med flera i Centern, vill gå ännu längre och se över avgifterna så välkomnar vi socialdemokrater det med varmt hjärta och hoppas att detta kan båda gott inför nästa mandatperiod om det finns sådana här socialdemokratiska riktningar till höger om oss. Det ser bra ut!

  Vtm Veronica Thörnroos, replik

  Talman! Det finns egentligen ingen åsiktsskillnad mellan det som ltl Mikael Lindholm förde fram i sitt anförande och det som jag sade. Den del som vi från Centerns sida vill titta lite närmare på är sist och slutligen ganska liten och det är den delen som vi har analyserat i finans- och näringsutskottet. Då har vi också kopplat det till fattigdomsutredningen eftersom vi kanske jobbar lite mera med siffror än vad man gör i social- och miljöutskottet. Så det finns en stark samsyn kring väldigt stora delar av det här förslaget och det vill jag vara tydlig med. Men det är just dessa kvinnor som vi vill se lite närmare på. Det är också därför vi har föreslagit bordläggning.

  Talmannen

  Kan vicetalmannen komma till podiet. Det finns vissa svårigheter med den här bordläggningen eftersom det är en budgetlag.

  Replikskiftena är avslutade. Nästa anförande hålls av minister Wille Valve.

  Minister Wille Valve

  Fru talman! Den långa linjen i vad landskapsregeringen gör är ganska lätt att följa. Det är summan av de meningar som står i regeringsprogrammet. Ska man uttrycka det med två meningar så är det att de som kan betala för vården ska också göra det medan de som inte kan betala för vården ska skyddas genom högkostnadsskydd, möjligast väldifferentierade och anpassade och obyråkratiska som direkt skyddar i realtid.

  Medan vicetalman Veronica Thörnroos och talmannen reder ut de juridiska aspekterna kring bordläggningen så vill jag också lyfta de politiska. Jag tycker att det är skamfullt av Centern att ens tänka på att bordlägga det här. Det luktar på lång väg som om vicetalman Thörnroos inte har orkat läsa det här lagförslaget. Tittar man i jämställdhetsmotiveringen så ser man att det uttryckligen är äldre kvinnor som skyddas att vi för in dygnsavgiften under högkostnadsskyddet. Nu vill Centern bordlägga det här förslaget som faktiskt skulle gynna dessa äldre kvinnor.

  Jag ser ingen orsak till varför man skulle vilja ha en bordläggning. Vi har inte hört några konkreta synpunkter. Jag är säker på att hela Ålands folk lyssnar noga på vad det är som Centern vill förändra i det här förslaget. Det kom inga konkreta synpunkter. Tvärtom så fick vi höra att man i stora drag håller med. Det här, bästa vänner, talar för att detta är ett politiskt spel helt enkelt. Jag tror att ålänningarna är ganska trötta på politiska spel och på att man använder lagförslagen som något sorts spelbrickor i ett monopolspel, vilket Centern nu försöker göra genom att få igenom en bordläggning. Varsågod och gör det då, om det är det som ni vill göra! Jag tycker att det är en skam, uppriktigt sagt! Tack för ordet.

  Ltl Göte Winé, replik

  Tack för klartexten, minister Valve! Orsaken till att jag begärde replik till det som minister Valve nämnde, att man i lagförslaget har tittat på hur det slår mellan könen. Jag kan erkänna att ända tills den här lagen kom så har jag varit emot låginkomstskydd eftersom det har varit alltför problematiskt. Det har varit ganska mycket papper att lämna in. Nu har det utvecklats så att det går lättare att i realtid se vad man har och är lättare att lämna pengar. När man har tittat på det så är det faktiskt de pensionärer som ligger runt 10 000 - 12 000 euro i pension som verkligen har haft bekymmer med detta men enligt det här så gäller inte denna höjning dem utan de ligger kvar på samma. För dem är det ju ingen ändring.

  Minister Wille Valve, replik

  Det är helt korrekt ledamot Winé. Och tack, ledamot Winé, för att ledamoten nämnde också det.

  Ltl Göte Winé, replik

  Tack! En ”rekvisita” här bredvid sade att ”det här är ju egentligen mycket bättre.” Dels ligger de kvar på högkostnadsskyddet men samtidigt slipper de undan vårdavgifterna och sådant. Så egentligen är det här en otroligt stor vinst för dem och gynnar dem, vilket jag tycker att är bra.

  Minister Wille Valve, replik

  Så är det! Summan av de reformer som landskapsregeringen gör är att 425 000 euro som är nettoeffekten, vilket man hittar på sidan 121 i budgeten för den som vill fördjupa sig i det. Den i mitt tycke mest betydande delen av dessa reformer är just det som ledamoten Winé också var inne på, att dygnsavgifterna kommer in under högkostnadsskyddet. För det är en mycket välriktad och välavvägd åtgärd som riktar sig till de mest utsatta medborgarna i vårt samhälle. Alltså de som blir långtidsvårdade på ÅHS och som går miste om flera månader av sitt liv med inkomster och allt möjligt och som sedan får en stor nota som faller utanför dagens högkostnadsskydd. Jag skulle vilja påstå att det här är en betydande reform.

  Det är förstås viktigt att vi också utvärderar den här reformen när den är genomförd och ser på det reella utfallet. Det förutsätter jag att nästa landskapsregering gör under nästa mandatperiod.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Roger Nordlund, replik

  Fru talman! Jag reagerade väldigt skarpt på minister Valves uttalande och framförallt hans åsikter om Centern och Centerns sätt att föra politik i den här frågan. Skulle det ha varit en ansvarsfull regering och en ansvarsfull minister så skulle han i stället ha kunnat uttrycka sig på följande sätt att ”det är bra att det finns en aktiv opposition som faktiskt nagelfar våra framställningar och söker om det finns eventuella brister eller svagheter som man ytterligare kan förbättra. Det är det som de facto är oppositionens roll i Ålands lagting”. Men nu var det tydligen väldigt ömma tår som man trampade på här. Det är tråkigt med den maktpolitik som man på det här sättet försöker föra från regeringens sida. Ni ska vara glada för att det finns en opposition som faktiskt slår vakt om de svagaste i samhället. Det kan vi vara stolta över här i Ålands lagting. Inte på det sätt som minister Valve försöker trycka ner avvikande åsikter.

  Minister Wille Valve, replik

  Bäste ledamot Nordlund! Jag anser att det finns en konstruktiv opposition som fungerar som en sparringpartner. Men den oppositionen har idag företrätts av ledamoten Axel Jonsson som verkligen har läst förslaget och satt sig in i det och har värdefulla synpunkter på det. Det som jag upplever att Centern gör idag, det är att man drar en sak i långbänk och att man pratar emot sig själv. Någon måtta får det vara med hur mycket man pratar emot sig själv. Man säger sig värna äldre utsatta medborgare - i vicetalman Thörnroos fall äldre kvinnor - men sedan håller man på och bordlägger ett lagförslag som uttryckligen gynnar dessa. Hur ”kolligt” ska det bli undrar jag?

  Ltl Roger Nordlund, replik

  Fru talman! Den uppmärksamma lyssnaren märkte nog att vicetalman Thörnroos mycket tydligt sade att hon i huvudsak stödde detta förslag men att det har kommit fram information under behandlingen som också visade att det kan finnas någon liten grupp i samhället som kanske inte har den nyttan som man försöker åstadkomma med detta och att man då vill titta på det. Är det fel, minister Valve, att faktiskt lyfta fram det när det kommer nya fakta och ny information? Det tycker inte jag.

  Nu har det tydligen kommit fram sådan information att det är bättre att det inte blir en bordläggning och då ska vi acceptera det. Helheten av förslaget är bra och det stöder vi. Men den reaktion, den känslighet och de ömma tår som regeringen och regeringspartierna visar här, den är skrämmande för åländsk politik tycker jag. Jag hoppas verkligen att ålänningarna och de svaga grupperna i samhället lyssnade på detta. Då förstår man vilken maktpolitik det är och hur man trampar på i den här regeringen.

  Minister Wille Valve, replik

  Ledamot Nordlund! Det står förstås oppositionen fritt att bordlägga allting och hur mycket man vill. Det finns inga hinder för det. Det går att bordlägga precis allt i livet tydligen. Men det jag vänder mig emot är att man säger att man vill ha en bordläggning men inte har några konkreta förslag, utan i huvudsak tycker man att ”det här är egentligen ett ganska bra förslag men vi ska nu bordlägga det ändå”.

  Talmannen

  Replikskiftena är avslutade. Följande anförande hålls av vtm Veronica Thörnroos.

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Intentionen med den bordläggning som jag föreslog var för att vi ville fördjupa oss ytterligare och föra ett resonemang kring hur många personer detta de facto berör och så vidare bortåt. Nu noterade jag - av de reaktioner som har varit - att det inte direkt har uppskattats från regeringspartierna. Det oaktat är det ju så att oppositionen har vissa parlamentariska instrument att använda sig av. Det gör vi. Det behövs inget godkännande ifrån regeringspartierna. Däremot så tänkte vi inte på att en bordläggning gör att det kan bli svårigheter att få lagen att träda i kraft den 1 januari.

  Som jag sade i mitt huvudanförande så stöder vi stora delar av lagförslaget. Det är bara en liten del som vi ville analysera lite närmare. Därför tar jag tillbaka mitt förslag om bordläggning men aviserar en kläm i ärendets andra behandling.

  Talmannen

  Ingen replik är begärd. Följande anförande hålls av ltl Bert Häggblom.

  Ltl Bert Häggblom

  Tack fru talman! Jag reagerade på minister Valves uttalande. Jag tycker inte att det är bra att en regering klandrar någon som föreslår en bordläggning på det sätt som han gjorde. Att påstå att det skulle vara en skam att använda de instrument som varje lagtingsledamot har, det ska man inte bli klandrad för och på det sätt som framfördes här. Tvärtom skulle minister Valve ha sagt att ”det som vicetalman Thörnroos sade ska vi titta på i landskapsregeringen och vidta åtgärder under den korta tid som ni har kvar i regeringsställning”. Det skulle ha varit hedervärt att de kvinnor som är 85 år också beaktas i era framställningar och säga att ”vi har inte sett på det, vi ska återkomma och vidta åtgärder”. Det skulle ha varit hedervärt. Tack talman!

  Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

  Tack fru talman! Kvinnor som är över 80 år vårdas ofta långa perioder på sjukhus när de blir sjuka. Idag är en dygnsavgift för kortvarig vård 50 euro och en dygnsavgift för kortvarig vård av barn och ungdomar 35 euro. Nu får hela den avgiften räknas med i högkostnadsskyddet. Det betyder att det går rätt snabbt att komma upp till högkostnadsskyddet. Om jag inte missminner mig så betalade man tidigare 15 euro per dygn när man legat inne på en avdelning. Det betyder att om du ligger inne en månad så kommer du hem med en ganska saftig nota. Det är det som den här regeringen har sett och uppmärksammat och nu vill se till att inte ska ske, för att det har slagit väldigt, väldigt hårt mot många gamla.

  Ltl Bert Häggblom, replik

  Det är bra att regeringen ser på de här åtgärderna. (Ljudet stängdes av i fortsättningen på denna enda mening).

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Minister Wille Valve, replik

  Tack ledamot Häggblom! Som ledamot i Ålands landskapsregering är det min plikt att upplysa lagtinget om konsekvenserna av olika beslut. Det omfattar också konsekvenserna av en bordläggning i det här fallet. Varje lagtingsledamot har rätt att veta de reella konsekvenserna av en bordläggning av det här fallet. De konsekvenserna kan man väldigt lätt finna genom att läsa de allmänna motiveringarna till gällande lagförslag.

  Vad sedan gäller ledamot Häggbloms kommentar om denna grupp medborgare - våra äldre ålänningar - så lär vi återkomma till den i samband med att tilläggsbudgeten läggs under 2019. Vi har tidigare aviserat för lagtinget att vi kommer att analysera fattigdomsrapportens slutsatser och därefter vidtar vi eventuella behövliga åtgärder med anledning av det.

  Ltl Bert Häggblom, replik

  Tack fru talman! Det här var mera nyanserat. Det var det här som jag efterlyste i det första inlägget och inte att säga till vicetalmannen att det är en skam det som hon talade om från talarstolen. Sådant reagerar jag emot. Sådant är inte hedervärt av en landskapsregeringsledamot. Tack.

  Talmannen

  Replikskiftena är avslutade. Begärs ytterligare ordet?

  Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.