Andra behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.

  Diskussion.

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Under diskussionen i måndags, när vi diskuterade ändrade avgiftsgrunder i vården, så sade jag att vi från centerns sida är i stort sett nöjda med det här förslaget. De betänkligheter vi hade rörde specifikt äldre kvinnor. Orsaken till att vi lyfte detta var att vi hade tagit del av den rapport som ÅSUB har presenterat som heter ”Ekonomisk utsatthet och social trygghet 2016”. I den kan man läsa under kapitel 10, punkt 10.2 om ensamstående äldres ekonomiska situation. ”Emellertid vet vi sedan tidigare att just ensamboende och då i synnerhet ensamboende kvinnor är särskilt ekonomiskt utsatta.”

  Om vi drar oss till minnes så vet vi hur Ålands välfärd har vuxit fram. Det är till stora delar av sjöfart, det är det fortsättningsvis. Den som har varit kvar hemma på den lilla gården eller på jordbruket har varit kvinnor som har arbetat och tagit hand om familjen och de har låga pensioner etc. Många av de här kvinnorna har nu kommit högt upp i åldern. Det är väl kanske just dem som vi värnar om.

  Med anledning av det så har vi lagt ett klämförslag som lyder som följer: ”Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att vid fastställande av avgiftsgrunder i vården försäkra sig om att ingen av de berörda åldersgrupperna får en försämrad ekonomi.” Tack.

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Föreläggs lagförslaget för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget Lagförslagets andra behandling är avslutad. Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Begärs ytterligare ordet?

  Vtm Veronica Thörnroos

  Kan jag ta det från bänken? Jag föreslår den kläm som jag läste upp här tidigare: ”Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att vid fastställande av avgiftsgrunder i vården försäkra sig om att ingen av de berörda åldersgrupperna får en försämrad ekonomi.”

  Ltl Britt Lundberg

  Fru talman! Jag önskar understöda vtm Thörnroos förslag.

   

  Talmannen

  Vtm Veronica Thörnroos, understöd av ltl Britt Lundberg har föreslagit att lagtinget ska godkänna en åtgärdsuppmaning av följande lydelse: ”Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att vid fastställande av avgiftsgrunder i vården försäkra sig om att ingen av de berörda åldersgrupperna får en försämrad ekonomi.”

  Om ett förslag till en kläm med en uppmaning till landskapsregeringen att vidta åtgärder, har väckts i plenum i samband med ett lagstiftningsärende och förslaget inte har behandlats i ett utskott eller inte ingår i någon reservation till ett betänkande ska förslaget enligt 73 § arbetsordningen bordläggas till följande plenum för att då antingen antas oförändrat eller förkastas

  Vtm Veronica Thörnroos klämförslag bordläggs därför till lagtingets följande plenum den 7 januari 2019.