Ändring av avfallslagstiftningen

Lagförslag LF 1/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Med landskapets avfallslagstiftning har rikets avfallslag (FFS 646/2011) med vissa avvikelser att gjorts tillämplig. Landskapsregeringen föreslår att det i landskapets avfallslag görs en avvikelse från ett krav i rikslagstiftningen på kommuner att använda en dataplattform, då det bedöms vara obehövligt att ställa ett sådant krav på kommunerna. Bakgrunden är att rikslagen ändras från och med den l januari 2020 så att kommunerna åläggs använda en av staten ordnad dataplattform för flöden i den kommunala avfallshanteringen. Syftet är att underlätta bedömningar av om utbudet av avfallstjänster är tillräckligt. Landskapsregeringen föreslår samtidigt att det i landskapsförordning ska kunna beslutas om undantag från tillståndskravet för verksamheter som återvinner eller bortskaffar avfall, i de fall särskilda villkor har fastställts för detta. Dessutom föreslås en komplettering i lagens straffbestämmelse.


Åtgärder