Tredje behandling

 • Utdrag ur protokollet  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop.

  29 ledamöter närvarande. Ltl Johan Ehn infann sig efter uppropet.

   

  Herr landshövdingen

  Värderade herr talman! Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna republikens presidents framställning till Ålands lagting om bifall till dels förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Jersey och dels det förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Guernsey.

   

  Framställningen kommer att behandlas i vederbörlig ordning.

   

  Föredras för tredje behandling ärende 1

  Stora utskottets betänkande nr 1/2008-2009 angående lag om konsumentrådgivning och lagar om ändring av 1 § i lagen om Konsumentverket och 30 § i självstyrelselagen för Åland. (RP 4/2008-2009)

  Enligt 69 paragrafen 1 momentet i självstyrelselagen kan lagen inte ändras annat än genom överensstämmande beslut av riksdagen och lagtinget. Lagtingets beslut skall fattas med en majoritet om minst 2/3 av de avgivna rösterna.

  Först tillåts allmän diskussion och därefter kan lagtinget besluta att för sin del godkänna rikets presidents framställning ingående lagförslaget till ändring av självstyrelselagen eller förkasta densamma. Till grund för behandlingen ligger stora utskottets betänkande.

  Diskussion.

  Herr landshövdingen

  Värderade herr talman, ledamöter av Ålands lagting! I informativt syfte enligt lagen om konsumentrådgivning, rikslagen som trädde i kraft 1.1.2009 så ankommer det sedan årsskiftet på magistraterna och på Åland på länsstyrelsen att handha konsumentrådgivningen. Under rådande förhållanden och osäkerhet har länsstyrelsen idag beslutat ingå ett förordnande med juris kandidat Anders Kulves, som under januari har fungerat som konsumentrådgivare, och han kommer att vara anställd av länsstyrelsen för att sköta konsumentrådgivningsuppgifterna. Vi kommer under februari från länsstyrelsens sida att upphandla konsumentrådgivningen. Jag kan garantera att konsumentrådgivningen kommer att skötas av en åländsk serviceproducent och om upphandlingen misslyckas kommer konsumentrådgivningen att skötas av länsstyrelsen på Åland. Detta är ett ärende som länssstyrelsen under min ledning förfogar över. Självklart, om lagtinget nu eller senare väljer att medverka till den föreslagna ändringen i självstyrelselagen kommer vi därefter att ingå ett avtal med landskapsregeringen enligt vilket landskapsregeringen ska sköta denna konsumentrådgivning. Tack.

  Ltl Anders Eriksson, replik

  Herr talman! Det var ett bra klarläggande från landshövdingens sida. I debatten, som säkert landshövdingen har noterat, har det rått en liten begreppsförvirring om konsumentrådgivningen inom landskapet rent av kommer att hamna i Kauhajoki eller var det riktigt hamnar så det var ett bra klarläggande. Det stärker också stora utskottets betänkande.

  Vtm Gunnar Jansson

  Värderade talman! Ärendet fick nyss en ny vändning efter landshövdingens besked, vilket jag förstår att också kastar ett nytt ljus över stora utskottets betänkande som ligger till grund för behandlingen. Vi kommer ihåg under andra behandlingen i onsdags att den ändring i inställning till detta ärende som inträffade mellan behandlingen i lagtingets lagutskott och lagtingets stora utskott baserar sig på två faktorer. Båda återges i stora utskottets betänkande, nämligen den första i slutet av första stycket som säger att: "Konsumentrådgivningen i landskapet fungerar det oaktat på åtgärd av länsstyrelsen på Åland som har för avsikt att ingå avtal med landskapsregeringen i saken". Det här var motiven för att, vad jag förstår, lagtinget under andra behandlingen inte ville följa mitt förslag om att lägga lagutskottets betänkande till grund för behandlingen och därmed rädda den här delen av självstyrelsekompetensen på det sätt som ändringen enligt republikens presidents framställning skulle innebära. Det andra motivet som redovisades av utskottet och som behandlades i onsdags var det som står längst ner på sidan 1 i betänkandet: "Stora utskottet anser att ändringen av den aktuella bestämmelsen i självstyrelselagen ska ske på ovan beskrivet sätt som en ny presidentframställning redan nu för att tillse att bestämmelserna i självstyrelselagen är aktuella eller senast i samband med nästa ändring av självstyrelselagen". Jag ska inte polemisera eller ens försöka utmana landshövdingen, men det är mycket värdefullt, som jag också sade tidigare, att landshövdingen tar del av debatten. Betyder det här beslutet i länsstyrelsen idag att den här andra faktorn som jag nämnde som grund för stora utskottets betänkande och ställningstagande, d.v.s. en ny presidentframställning redan nu inte är, såvitt landshövdingen känner till, aktuell. Jag tyckte att beskrivningen var något oklar vad gäller anställande av en konsumentrådgivare, om det gäller tillsvidare eller om det är villkorat på något sätt. I alla händelser, situationen är ny och jag kan inte annat än citera Carl Björkman, jag ska inte alls överdriva eller överreagera på något sätt, det har vi kommit överens om att vi inte ska göra. Vi är överens om det skandalösa i hela handläggningen av ärendet, men vi kommer säkert ihåg Carl Björkman, vårt första lantråd som 1927 i den första berättelsen till landstinget över inledningen av självstyrelsen, perioden var ju på den tiden fem år, inledde på ett för honom kännspakt och färgstarkt sätt: Kampen är över och förlorad. Nu gäller det att tillsammans gå vidare. Liberalerna har den inställningen att vi är demokratiska, vi är naturligtvis inställda på att ibland vinna och ibland förlora, men vi bygger vidare. Vi bygger vidare, som jag sade i måndags på en så långt det bara är möjligt politisk enighet, på juridisk grund och grunden för den är självstyrelselagen som vi ville ha inflytande över och att det skulle ändras nu.

  Ltl Anders Eriksson, replik

  Herr talman! Vtm Gunnar Jansson inledde sitt anförande med att säga att tack vare landshövdingens klargörande fick ärendet en ny vändning. Jag kan i och för sig bara uttala mig för mig själv, jag uppfattade det nog så att landshövdingen sade samma sak i stora utskottet när han hördes som sakkunnig så jag ser ingen ny vändning här. Det är intressant om också liberalerna kommer närmare oss övriga som har varit väldigt bekymrade över hur självstyrelselagsändringen har hanterats. Det finner jag positivt. Som sagt var ser jag ingen ny vändning, det är samma spår som vi har haft hela tiden.

  Vtm Gunnar Jansson, replik

  Herr talman! Ja, liberalerna för en samförståndspolitik, vi söker inte strid för stridens egen skull, men vi är också orubbliga på den punkten, vi avstår inte från självstyrelsekompetens hur som helst. Egentligen har vi utgått från att ingen generation har rätt att avstå från självstyrelsekompetensen, inte heller i detta ärende. Den vändning som jag uppfattade kan ha inträffat mellan behandlingen i stora utskottet och nu är hur man läser första styckets sista mening: "Detta sköts oaktat på åtgärd av länsstyrelsen på Åland som har för avsikt att ingå avtal med landskapsregeringen i saken". Som jag nämnde är de oklart om denna avsikt från länssstyrelsen längre gäller, dvs. villkoret för anställningsförhållandet som landshövdingen redovisade för. Det här behöver inte utesluta varandra, jag ska inte förstora frågan. Det är närmast bara uttryck för en viss oklarhet från min sida.

  Ltl Anders Eriksson, replik

  Herr talman! Det som vtm Gunnar Jansson säger att man inte ska avstå självstyrelsekompetens hur som helst tror jag att vi är väldigt eniga. Det är någonting som är väldigt viktigt. Jag vill inte upprepa allt jag har sagt tidigare under den här ganska långa debatten, men jag hävdar att vi inte avstår från självstyrelsekompetens tack vare den här ändringen, möjligtvis kan vi ha olika tolkningar där, men det gör att det är enklare för mig att följa det spår som majoriteten i stora utskottet slog fast.

  Ltl Fredrik Karlström, replik

  Herr talman! Ja, jag måste också som i förra replikskiftet, ställa mig frågan vad det är som har förändrats, att man kan göra en sådan här 360 graders sväng igen från liberalernas sida efter landshövdingens uttalande. Om man läser reservationen som bara var för någon dag sedan, som vi fick in till lagtinget, är det sex kraftiga punkter som säger att man inte kan acceptera förändringen. Det är ganska kraftiga ordalag och jag ska inte säga vad som har sagts i utskottet, men för min del som satt med där och som sitter med här så det som landshövdingen framförde just nu är ingenting nytt. Det förvånar mig lite, jag skulle därför vilja få det förtydligat vad det var i landshövdingens anförande som har gjort att vtm Jansson svänger så totalt.

  Vtm Gunnar Jansson, replik

  Herr talman! Nej, jag kan försäkra kollegan Karlström, liberalerna svänger inte. Vi kommer i detaljbehandlingen att föreslå att lagutskottets betänkande läggs till grund för omröstningen. Vi kan inte göra någonting annat, vi vill värna självstyrelsen på det sättet. Det nya i sammanhanget är som åtminstone inte jag har uppfattat, kanske jag var ouppmärksam i stora utskottet, att det fanns en beredskap i länsstyrelsen att ingå ett avtal med en fysisk person om konsumentrådgivning. Jag fattade, som det står i betänkandet att avsikten var att ingå avtal med landskapsregeringen som juridisk person.

  Ltl Fredrik Karlström, replik

  Herr talman! Ja tack för det förtydligandet. Jag missförstod det inledande anförandet och citatet av Björkman osv. och trodde att liberalerna helt enkelt hade kommit till sans och gått på stora utskottets förslag. Uppenbarligen inte då.

  Vtm Gunnar Jansson, replik

  Herr talman! Graden av sans varierar i politiken och det är väl en av politikens väsen och en märg i det hela. Liberalernas hållning är att vi håller på självstyrelsen och jobbar vidare.

  Herr landshövdingen, replik

  Herr talman! Det har skett en väsentlig förändring efter mitt hörande i stora utskottet. När jag hördes i stora utskottet levde vi, åtminstone jag, i den tron att lagtinget antingen nu, eller i en andra omgång skulle ge sitt samtycke till den här ändringen av självstyrelselagen. Vi har redan för drygt en vecka sedan översänt från länsstyrelsens sida ett förslag till avtal med landskapsregeringen enligt vilken vi skulle föregå den kommande ändringen i självstyrelselagen, men igår fick jag veta från landskapsregeringen att man tyvärr inte kan ingå ett sådant avtal eftersom man inte kan tolka lagtingets politiska vilja i ärendet. Det är det som har gjort att vi har tvingats vända blicken mot en annan lösning.

  Vtm Gunnar Jansson, replik

  Herr talman! Jag tolkar repliken riktad till huvudanförandet, det var den säkert avsedd som och då får jag konstatera att jag har förstått rätt.

  Ltl Torbjörn Eliasson

  Herr talman! Det här ärendet är ganska litet, men samtidigt är det mycket stort eftersom det handlar om självstyrelselagen. Man kan dela upp det i två bitar, för det första innehållet och för det andra hur det har gått till och hur det har behandlats. När det gäller innehållet, jag vill ofta vara pragmatisk, det kan jag acceptera, det tror jag att vi alla kan acceptera, men inte hur det har gått till och därför kommer jag att rösta för att det inte godkänns. Vi behöver en markering.

  Ltl Olof Erland, replik

  Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till ledamot Torbjörn Eliasson, när jag deltog i lagutskottet fick jag den uppfattningen att man var beredd att bifalla den här presidentframställningen och utifrån det har jag agerat i lagutskottet.

  Ltl Torbjörn Eliasson, replik

  Herr talman! Jag har inte uttalat mig i frågan tidigare från talarstolen och i det här fallet gör jag precis som var och en annan, följer mitt eget samvete och vad jag tror att är rätt.

  Ltl Olof Erland, replik

  Herr talman! Det är helt och hållet så man ska göra, följa sitt eget sitt samvete, men man kan kanske vänta med att ge besked före man har rannsakat sitt samvete för att inte ställa till problem för andra.

  Ltl Torbjörn Eliasson, replik

  Herr talman! Som jag sade från början, trots att det är en förhållandevis liten fråga så är det av en annan anledning en väldigt stor och jag har faktiskt rannsakat mitt samvete och då tycker jag att jag bör säga nu var jag står.

  TALMANNEN

  Replikskiftena är därmed avslutade.

  Ltl Barbro Sundback

  Herr talman! Vi kanske behöver lite politisk konsumentupplysning just nu eftersom det verkar väldigt oklart vad den aktuella situationen för konsumentrådgivningen på Åland är. Som jag förstår det har landshövdingen gripit in och mer eller mindre anställt en konsumentrådgivare, det som landskapet tidigare har skött. Detta, vilket jag finner något märkligt, på basen av att landskapsregeringen inte kan tolka lagtingets åsikt i frågan. Det känns som en parlamentarisk ganska oklar grund och att statsmakten ingriper eftersom vår regering inte själv klarar av att avläsa lagtingets uppfattning. Det är nog ganska sällsynt i självstyrelsens historia. Inte går världen under för det här och konsumentrådgivningen blir säkert bra också framöver, men det var överraskande att det gick så snabbt. Å andra sidan har både lagting och landskapsregering inte visat särskilt stor beslutandekraft i den här frågan och det beror egentligen inte på konsumentrådgivningen utan det beror på hur man ska reagera på den felaktiga ändringen av självstyrelselagen.

  Till en början tyckte jag att frågan var lite för liten för att man inte skulle ge sitt bifall, eftersom de som hade ansvaret på rikssidan för att det gick som det gick, visade både ånger och vilja att förhindra att någonting liknande skulle inträffa. Politik är det möjligas konst och ju mer vi har diskuterat det så kan man resonera på precis motsatt sätt. Den här frågan är så pass marginell och den kommer att ordnas på ett sådant sätt att vi inte kommer att lida någon skada ifråga om våra medborgerliga rättigheter till konsumentrådgivning. Det man faktiskt kan göra är att man väldigt kraftigt kan markera detta förfarande, som vi uppfattar som väldigt allvarligt med hänsyn till hur beslut ska fattas om ändring av självstyrelselagen.

  Vi står fast vid stora utskottets beslut i den här frågan. Det som jag tycker att var ytterst besvärande senaste gång var att de som försvarar den nuvarande ordningen går fram med så grova felaktigheter i debatten, man hotade med att konsumentverket skulle fatta besluten ifall det blev en upphandling av tjänsten och att ålänningarna skulle drabbas, av någon anledning, just av att någon advokatbyrå i stackars Kauhajoki måste sköta den här tjänsten. Det låter mera som ett revynummer än som ett seriöst politiskt ställningstagande. Med all respekt för liberalernas höga svansföring i den här frågan, att man inte vill lämna ifrån sig behörighet, kan man samtidigt säga att liberalerna inte vill markera kraftigare hur vi anser att ändringar i självstyrelselagen ska göras.

  Vtm Gunnar Jansson, replik

  Herr talman! Jag är inte så säker på att jag kan hålla med om det som kollegan Sundback nyss nämnde. I lagutskottet, som leds av en liberal ledamot och där ledamot Sundback är medlem, var man överens om att konstatera att behandlingen skötts på ett oförsvarbart sätt som under inga omständigheter får upprepas. I stora utskottet, där liberalerna är med, ingår samma text. I liberalernas motion konstaterar vi också: "I likhet med lagtutskottet anser vi att detta ärende har skötts på ett ansvarslöst sätt". Jag vet inte hur man kan få det här till någon mesig hållning. Det här är en typ av parlamentariskt språkbruk som åtminstone jag är van vid, därutöver så blir det språk som troligen talmannen stoppar.

  Ltl Barbro Sundback, replik

  Herr talman! Jo, skrivningarna är bestämda, men det politiska handlingsmönstret i relation till det handlar om att vi ska förhindra behörighetsläckage ifråga om konsumentrådgivning. Dessutom, bästa vtm Jansson, tror jag inte att det är särskilt många på rikssidan som sitter och läser varken lagutskottets eller stora utskottets betänkande. Det är kraftfulla skrivningar så vi förstår nog att liberalerna menar allvar i den här frågan, men själva den politiska handlingen tycker jag är ett slag i luften när man sedan talar om att man verkligen kämpar för att hålla svenskspråkig konsumentrådgivning på Åland.

  Vtm Gunnar Jansson, replik

  Herr talman! Jag tar en risk när jag konstaterar, utan att förstå vad kollegan Sundback menar, när jag säger att liberalerna aldrig går med på att avstå från självstyrelsekompetens, varken lagstiftningskompetens eller förvaltningskompetens på så lösa boliner som skett i detta ärende.

  Ltl Barbro Sundback, replik

  Herr talman! Man kanske aldrig ska säga aldrig, vad jag vet har liberalerna villigt gått med i EU och avstått den största behörigheten någonsin i självstyrelsens historia och snart står vi inför Lissabon-avtalet. Om det här är allvarligare än det så förvånar jag mig över att liberalerna inte gjorde större motstånd när det var aktuellt.

  TALMANNEN

  Replikskiftet är därmed avslutat.

  Ltl Olof Erland

  Herr talman! Jag undrar verkligen vad EU och Lissabon har med den här saken att göra, men säkert finns det kopplingar. Jag kan konstatera att socialdemokraterna och ledamot Sundback för någon vecka sedan var helhjärtat för att man skulle godkänna presidentframställningen. Nu är det lika helhjärtat mot, men de som är för ska klandras, liberalerna har inte markerat tillräckligt. Jag vill ändå upprepa lagutskottets markeringar i två sammanhang. För det första när det gäller utlåtandet till finansutskottet i samband med budgeteringen för den här lagen så tog vi till, tycker jag, det skarpaste vi kan göra, nämligen avfärdade regeringens i Finland handläggande av ärendet. Det var oacceptabelt, jag kommer inte ihåg exakta ordalydelsen. För det andra riksdagens hantering när man inte hade hört grundlagsutskottet. Det var också oacceptabelt. Detta utlåtande blev i och med att man godkände finansutskottets betänkande, lagtingets mening. När lagutskottet behandlade detta återupprepade vi samma sak, vi hänvisade också till möjligheterna för lagtinget att göra en lagmotion. Sedan har det här behandlats i stora utskottet och jag påpekade då på två mycket märkliga formuleringar som idag har fått en mycket intressant belysning genom landshövdingens information om hur staten hanterar den viktiga konsumentrådgivningen, de tar sitt ansvar också för de åländska medborgarna. Det första var att det stod att man i avtal med landskapsregeringen ska ordna konsumentrådgivningen. Det ansåg jag vara märkligt att man i ett utskott kunde säga vad landskapsregeringen och staten ska göra för avtal, det är väl ändå fria parter i avtalsförfarande och inte en sak som utskottet kan bestämma över. Det andra var att stora utskottet ansåg att man redan nu ska ha en presidentframställning. Det är tydligen inte på gång. Sedan har frågan lösts på ett praktiskt, pragmatiskt sätt av staten. När det gäller konsumentverket som nämndes i något sammanhang var det jag som i den senaste debatten felaktigt sade att det här bestämmer konsumentverket. Det kan möjligen indirekt försvaras i och med att konsumentverket är den myndighet som har tillsyn i det här ärendet och står bakom lagstiftningen och delegeringen till magistraterna i landet och med undantag för Åland där det är länsstyrelsen.

  Saken har faktiskt tagit en ny vändning. Nu nämndes personen här i sammanhanget och alla på Åland vet att den personen inte är bosatt i Kauhajoki idag, men vem vet vart den personen flyttar med sin kontorsutrustning, det kan vara till vilken ort som helst inklusive Kauhajoki. Rörelsen är fri i Europa och det var väl det som var kopplingen till Lissabon. Det här visar på den principiella sidan, idag har inte landskapet Åland inflytande och ansvar och behörigheter för den konsumentrådgivning, som vi hade den 31 december första året. Kan man av detta dra den slutsatsen att vi har mindre självstyrelse idag än vi hade för några veckor sedan, eller snart exakt för en månad sedan? Ja, på sätt och vis, om man är formalistisk. I praktiken går vi till samma konsumentrådgivare och får samma behandling och kan överklaga till konsumentklagonämnden. Till den delen är skillnaden inte stor. Jag tycker att om vi i det här ärendet ska visa vårt missnöje med riksdagens hantering så är det som ledamoten Eliasson sade upp till vars och ens samvete, men vi måste samtidigt föra en debatt om själva systemet. Det vill jag upprepa en gång till att liberalernas målsättning i det här är att vårt självstyrelsesystem ska vara så säkert att inte ens Finlands regering och Finlands riksdag ska kunna avvika från de regler som finns för ändring av självstyrelselagen. Det är det som man har kunnat göra och riksdagen hävdar själv att inom ramen för riksdagens arbetsordning kan man göra det här. Därför vill vi försäkra oss om att regeringen, i sina politiska löften åtminstone, ger den informationen att man kommer att sända två parallella ärenden, dels till riksdagen i Finland och dels till det andra nationella parlamentet, Ålands lagting och att justitieministeriet kommer att hålla i det här. Vi har sedan fått olika information från riksdagens behandling om man ska ändra arbetsordningen eller inte. Nu tappar vi möjligen lagutskottets skrivningar om dessa ändringar om vi inte godkänner lagutskottets betänkande. Det tycker jag att skulle vara det mest förnuftiga och sansade och därför vill jag avisera att vi i detaljbehandlingen kommer att föreslå godkännande av lagutskottets betänkande.

  Landskapsregeringsledamot Roger Eriksson, replik

  Herr talman! Jag vill poängtera att det som ledamot Erland framförde stämmer. Jag har själv samma åsikt, nu är det så att konsumentrådgivningen upphör i landskapets egen regi enligt det system som har framkommit här både av det tidigare anförandet och av den analys som ltl Erland gjorde. Det är tyvärr så.

  TALMANNEN

  Replikskiftet är därmed avslutat.

  Ltl Veronica Thörnroos

  Herr talman, bästa ledamöter! "Liten tuva stjälper stort lass" är ett bekant citat. Ett annat är: "Förmågan att idag tänka olikt från igår skiljer den vise från den envise". Välj själv bästa ledamöter! Vi har diskuterat framställningen väldigt mycket i centerns lagtingsgrupp och jag kan också säga att vi inte har varit helt eniga. Vi har fört ett resonemang i det inledande skedet, är det klokt att eventuellt utsätta Ålands folk för att bli utan konsumentrådgivning, utsätter vi ålänningarna för en risk, kommer de i en sämre position än andra i riket? Å andra sidan: Är det klokt att gå med på en ändring av självstyrelselagen utan att kraftigt markera? Om det är klokt hur stor förändring ska det då vara förrän man markerar kraftigt? Ska det vara en hel rad eller ska det vara ett helt stycke, eller var ska man dra gränsen? Vi kände fortfarande en viss osäkerhet när vi fick ärendet till stora utskottet där jag själv hade förmånen att ta del av diskussionen. Då fick vi väldigt tydligt klartgjort att det inte finns någon risk för att ålänningarna, den enskilde, på något vis kommer att drabbas på ett negativt sätt. Det kändes väldigt, väldigt bra att få höra det för efter det fanns det inte mera någon anledning att böja nacken gentemot rikssidan. Efter det, bästa ledamöter, var vi eniga om att det är viktigt att markera, men det är också viktigt att var och en väljer den markeringsväg som man tror att är den riktiga.

  Bästa ledamöter! Jag tycker att det är anmärkningsvärt, jag tycker att det är konstigt, jag tycker faktiskt att det är lite skrämmande att en ändring av självstyrelselagen kan passera så många instanser, inklusive våra egna. Ingen av oss är helt felfri här om vi tittar oss i spegeln, utan att någonting händer förrän i princip ltl Roger Jansson stiger upp och drar i nödbromsen. Då börjar vi allihop fundera, oj, hur har det gått så här. Det var ju de facto ledamot Roger Jansson som först lyfte upp frågan väldigt tydligt på bordet. Vad mera kan jag säga? Jag kan bara säga att jag, i egenskap av partiledare för Åländsk center kommer inte att bifalla ändringen, jag kommer att stöda stora utskottets förslag.

  Ltl Olof Erland, replik

  Herr talman! Anser ledamot Veronica Thörnroos att riksdagen är en instans där Åland kan tänkas ha ett sådant inflytande, att man därtill ser att ärendena går rätt till.

  Ltl Veronica Thörnroos, replik

  Herr talman! Jag tycker att den frågeställningen är irrelevant. Hur självstyrelselagändringar ska hanteras finns reglerat både i självstyrelselagen och i grundlagen.

  Ltl Olof Erland, replik

  Herr talman! Har självstyrelselagen i det här ärendet hanterats på ett sådant sätt att riksdagen har gått emot självstyrelselagen och grundlagen och i så fall borde man inte då ändra på systemet arbetsordning som första målsättning.

  Ltl Veronica Thörnroos, replik

  Herr talman! Jag förstår att ledamot Olof Erland nu refererar till lagutskottets betänkande där det fanns en punkt om att lagtinget uppmanar riksdagen att se över sin arbetsordning. Personligen är jag lite tveksam till om det är korrekt. Ska vi efter så här många år vara tvungna att påtala för ett annat parlament hur de internt ska hantera frågor som borde finnas reglerat på en högre nivå, nämligen i lag. För mig känns det väldigt främmande om ett annat parlament skulle komma och tala om vad vi ska skriva in i lagtingsordningen, även om ärendet till karaktären kan vara sådant att det berörs av båda parlamenten, men lag borde i rimlighetens namn gå över förordning och arbetsordning.

  TALMANNEN

  Replikskiftet är därmed avslutat.

  Ltl Harry Jansson

  Herr talman, ärade kollegor! Som tillhörande den lilla minoritet i lagutskottet som hade en annan linje än utskottsmajoriteten är jag naturligtvis mycket tillfreds med de slutsatser som stora utskottets majoritet har kommit fram till. Jag ska inte här och nu förlänga debatten mer än att säga att det är en genialisk, salomonisk lösning som stora utskottet pekar på, vi löser konsumentrådsfrågan utan att ålänningarnas intressen påverkas, skadas, och vi gör det på ett sätt där vi samtidigt markerar självstyrelselagens status. Helt enligt de tankegångar vi har fört i lagutskottets mycket goda motiveringar, där slutsatsen blev en annan än vad jag hoppades på. Jag vill tacka stora utskottet för ett väl genomfört arbete. Utskottet har gjort exakt det som är syftet med stora utskottet, dvs. ge parlamentet ett alternativ, en mycket svår fråga som har dimensioner som ibland har blivit extra krångliga.

  TALMANNEN

  Ingen replik är begärd. Begäres ordet?

  Diskussionen är avslutad.

  Föreläggs stora utskottets förslag att lagtinget för sin del inte godkänner förslaget till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland i den lydelse förslaget har enligt riksdagens svar nr 141/2008 Riksdagen.

  Begäres ordet?

  Ltl Olof Erland

  Herr talman! Jag föreslår att ändringarna i självstyrelselagen godkänns i enlighet med vad lagutskottet föreslår.

  Vtm Gunnar Jansson

  Herr talman! Jag understöder ltl Olof Erlands förslag.

   

  Begäres ytterligare ordet? Under behandlingen har ltl Olof Erland understödd av vtm Gunnar Jansson föreslagit att lagtinget i enlighet med lagutskottets förslag godkänner förslaget till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland i den lydelse förslaget har enligt riksdagens svar nr 141/2008 Riksdagen.

  Omröstning kommer därför att verkställas.

  Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för stora utskottets förslag om att förslaget inte ska godkännas röstar ja och de som röstar för ltl Olof Erlands förslag att förslaget ska godkännas röstar nej. Jag vill samtidigt meddela att det automatiskt blir öppen omröstning till kännedom.

  Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd!

  Jag ber ltl Raija-Liisa Eklöw och ltl Carina Aaltonen biträda vid omröstningen.

  Talmannen erinrar ånyo om att lagtingsbeslut att ge sitt bifall till lagen i tredje behandlingen ska omfattas av minst 2/3 av de avgivna rösterna. Alltså ja för stora utskottets förslag och nej för lagutskottets förslag om bifall. Rösterna avges enligt upprop.

  Vid omröstningen har avgetts 19 ja-röster och 11 nej-röster. Ingen har således avstått från att rösta. Eftersom godkännande av lagförslaget har stötts av endast 11 lagtingsledamöter konstaterar talmannen att den i 69 paragrafen självstyrelselagen föresatta majoriteten om minst 2/3 av de avgivna rösterna inte föreligger. Lagtinget har därför för sin del inte godkänt lagförslaget.

  Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

  Föreläggs motivering för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion.

  Motiveringen godkänd i enda behandling. Det är alltså stora utskottets motivering som ligger till grund. Ärendet är slutbehandlat.

   

  Föredras ärende 2

  Lagutskottets betänkande nr 7/2008-2009 angående ändring av landskapslagen om fritidsbåtar. (FR 10/2008-2009).

  I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid andra behandlingen eller att förkasta lagförslaget. Först tillåts diskussion och därefter föreläggs lagförslaget för antagande.

  Diskussion? Ingen diskussion.

  Diskussionen är avslutad.

  Föreläggs lagförslaget för antagande i tredje behandling. Begäres ordet?

  Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

  Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Diskussion?

  Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.

   

  Föredras ärende 3

  Lagutskottets betänkande nr 8/2008-2009 angående ändring av bestämmelserna om registreringsbesiktning i 6 och 8 §§ landskapslagen om besiktning och registrering av fordon. (FR 8/2008-2009).

  I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid andra behandlingen eller att förkasta lagförslaget. Först tillåts diskussion och därefter föreläggs lagförslaget för antagande.

  Diskussion? Ingen diskussion.

  Föreläggs lagförslaget för antagande i tredje behandling. Begäres ordet?

  Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

  Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Diskussion?

  Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.

   

  Föredras ärende 4

  Näringsutskottets betänkande nr 2/2008-2009 om stöd till näringslivet. (FR 2/2008-2009).

  I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid andra behandlingen eller att förkasta lagförslaget. Först tillåts diskussion och därefter föreläggs lagförslaget för antagande.

  Diskussion? Ingen diskussion.

  Diskussionen är avslutad.

  Föreläggs lagförslaget för antagande i tredje behandling. Begäres ordet?

  Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

  Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Diskussion?

  Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.

   

  Föredras ärende 5

  Social- och miljöutskottets betänkande nr 3/2008-2009 angående ändring av bestämmelserna om utsläppshandel så att Kyotoprotokollets flexibla mekanismer kan användas. (FR 11/2008-2009).

  I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid andra behandlingen eller att förkasta lagförslaget. Först tillåts diskussion och därefter föreläggs lagförslaget för antagande.

  Diskussion? Ingen diskussion.

  Diskussionen är avslutad.

  Föreläggs lagförslaget för antagande i tredje behandling. Begäres ordet?

  Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

  Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Diskussion?

  Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.

   

  Talmannen frågar lagtinget om en korrigering kan göras i ärende 4 såtillvida att också den kläm som ingår där kan anses vara godkänd. Den hade enhälligt godkänts tidigare.

  Godkänd.

   

  Föredras för enda behandling ärende 6

  Ltl Anders Erikssons förslag till hemställningskläm med anledning av landskapsregeringens svar med anledning av ltl Anders Erikssons m.fl. spörsmål angående landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om byggnaders energiprestanda. (S 1/2008-2009).

  Under överläggning i ärendet som förklarats avslutat vid plenum den 28 januari har ltl Anders Eriksson understödd av ltl Danne Sundman föreslagit att lagtinget skulle godkänna en hemställan till landskapsregeringen av följande lydelse: "Lagtinget hemställer om att landskapsregeringen senast den 17 mars 2009 fullföljer lagtingets uppdrag av den 17 mars 2008 att i enlighet med lagtingets kläm tillse att landskapsförordningen om energicertifikat för byggnader omarbetas så att den på ett heltäckande sätt möjliggör för brukarna att ta del av samtliga anvisningar på svenska samt att sammanblandningen mellan svenska Boverkets regelverk och den finska byggbestämmelsesamlingen undanröjs".

  Är redogörelsen riktig?

  Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. De som röstar för landskapsregeringens svar med anledning av att spörsmålet antecknas till kännedom röstar ja, de som röstar för ltl Anders Erikssons förslag till hemställan röstar nej.

  Kan omröstningspropositionen godkännas?

  Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.

  Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Omröstningen har utfallit sålunda att ja-röstarna har varit i majoritet. Lagtinget har sålunda beslutat att anteckna landskapsregeringens svar till kännedom.

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

  Nästa plenum hålls idag kl. 10.30. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 10.25).