Andra behandling

 • Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs det lagförslag som ingår i betänkandet för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion.


 • Talman! Jag förslår följande kläm till lagstiftningen. "Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utvärdera lagstiftningen senast inför den andra referensperioden med fokus på klimatambitionen samt att vidare ta ställning till huruvida det behövs förtydliganden gällande hur lagstiftningen ska tillämpas".


 • Diskussionen är avslutad. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling för antagande i andra behandling. Begärs ordet?


 • Talman! Jag förslår att lagstiftningen förkastas.


 • Jag understöder lagtingsledamot Zettermans förslag.


 • Lagtingsledamoten Ingrid Zetterman, understödd av vicetalman Katrin Sjögren, har föreslagit att lagförslaget ska förkastas. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas.
  Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar utskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten Ingrid Zettermans förslag om förkastande röstar nej.
  Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Eftersom vi tillämpar gles sittning kommer vi att ha öppen omröstning.
  Jag ber lagtingsledamöterna Eriksson och Högman att biträda vid rösträkningen.
  Omröstning. Upprop

  Omröstningen utföll 16 ja-röster, 7 nej-röster, 1 avstod och 6 ledamöter var frånvarande från omröstningen.

  Lagtinget har godkänt utskottets betänkande. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Lagförslaget är slutbehandlat.

  Begäres ytterligare ordet?


 • Talman! Mitt klämförslag lyder: "Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utvärdera lagstiftningen senast inför den andra referensperioden med fokus på klimatambitionen samt att vidare ta ställning till huruvida det behövs förtydliganden gällande hur lagstiftningen ska tillämpas".


 • Talman! Jag ber att få understöda lagtingsledamot Zettermans förslag.


 • Lagtingsledamoten Ingrid Zetterman, understödd av vicetalman Katrin Sjögren, har föreslagit att lagtinget ska godkänna en åtgärdsuppmaning av följande lydelse. "Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utvärdera lagstiftningen senast inför den andra referensperioden med fokus på klimatambitionen samt att vidare ta ställning till huruvida det behövs förtydliganden gällande hur lagstiftningen ska tillämpas". Är redogörelsen riktig?

  Om ett förslag till en kläm med en uppmaning till landskapsregeringen att vidta åtgärder, har väckts i plenum i samband med ett lagstiftningsärende och förslaget inte har behandlats i ett utskott eller inte ingår i någon reservation till ett betänkande ska förslaget enligt 73 § i arbetsordningen bordläggas till följande plenum för att då antingen antas oförändrat eller förkastas.

  Lagtingsledamoten Zettermans klämförslag bordläggs därför till lagtingets nästa plenum på måndag den 31 januari 2022.