Ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola

Lagförslag LF 3/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om barnomsorg och grundskola kompletteras med bestämmelser som fallit bort under tidi-gare ändringar samt att några mindre ändringar av lagen görs.


Åtgärder