Ändring av pensionsinkomstavdraget samt kompensation till kommunerna

Lagförslag LF 5/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att pensionsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen ändras. Förslaget har samband med en höjning av folkpensionen som riksdagen har fattat beslut om och innebär att avdragets maxbelopp höjs jämfört med föregående år.
I förslaget ingår även bestämmelser om kompensation till kommunerna för bortfall av skatteintäkter som orsakas av skatteåtgärder som vidtas för 2020.
Den föreslagna lagändringen sammanhänger med landskapsregeringens förslag till budget för år 2020 på ett sådant sätt att den bör sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter