Remissdebatt

Ändring av vattenlagen LF 6/2019-2020

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

  Diskussion.


 • Herr talman! Landskapsregering föreslår några mindre ändringar av teknisk natur i vattenlagen för Åland.

  Orsaken till ändringarna är att EU-kommissionen anser att EU:s ramdirektiv om en marin strategi - det så kallade marindirektivet - inte är tillräckligt infört och tydligt i den åländska lagstiftningen.

  Ändringarna handlar om att införa ett antal begreppsdefinitioner i lagen, om att förtydliga vissa bestämmelser och tydliggöra vissa hänvisningar.

  I praktiken har landskapsregeringen följt marindirektivets bestämmelser, men i och med dessa ändringar av lagteknisk natur så tydliggörs detta också i lagtext. Tack herr talman.


 • Ledamot Wille Valve (M) Anförande | 13:00

  Talman! Detta lagförslag kan förvisso te sig något svårbegripligt för en bredare allmänhet. Från moderata lagtingsgruppen sida ser vi positivt på att definitionerna tydliggörs. Detta görs uttryckligen på grund av EU:s krav på att definitionerna ska vara likartade överallt i hela unionen.

  Vi har också noterat att förslaget saknar praktiska konsekvenser för verksamhetsutövare och näringsidkare. Tack för ordet!


 • Diskussionen är avslutad.
  Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.