Remissdebatt

 • Utdrag ur protokollet

  Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

  Diskussion.

  Vtm Viveka Eriksson

  Talman! Talmanskonferensen föreslår att arbetsordningen ska genomgå en förändring. Förändringarna här leds till största delen av att den nya lagen om revision som ju träder i kraft 1.7 samt finansförvaltningslagen som trädde i kraft 1 januari det här året. De här ändringsförslagen tar sikte på särskilt de här förändrade arbetssätten med anledning av revisionslagen alltså årsredovisningen från landskapsregeringen som i och för sig faller tillbaks på finansförvaltningslagen och sen landskaps revisorers olika berättelser. Dessutom så följer av finansförvaltningslagen som säger att budgeten skall levereras till lagtinget den 1.a november. Det följer också ett förslag till ändring av motionstiden.  Dessutom föreslås vad gäller talmannens representations ersättning om att den ska beslutas i talmanskonferensen och också en förtydligande av utskottens möjlighet att ha en gemensam behandling. Om jag då går lite mer in på de här ändringsförslagen så finns en redogörelse här i lagförslagets motivering där man kan se de olika berättelserna hur de nu kommer att vara i framtiden. För det första så ska det ju nu bli så att i stället för landskapsregeringens berättelse eller bokslut och berättelse så kommer det att antas en årsredovisning. I den ingår sifferberättelsen, som också kommer från revisorerna. Och årsredovisningen ska lämnas till lagtinget inom mars månad. Landskapsrevisionen ska också anta en effektivitets berättelse som de skickar till landskapsregeringen. Landskapsregeringen skall i sin tur svara på landskapsrevisionens berättelse genom att lämna till lagtinget meddelande inom maj. Ytterligare kan landskapsrevisionen genomföra olika granskningar och granskningsrapporter. Där är samma förfarande. Landskapsregeringen ska alltid kunna svara för hur de åtgärdat det som påtalas i granskningen. Dessutom så föreslås också att Ålands lagting och Ålands delegations förvaltning ska revideras av landskapsrevisionen. Så det blir alltså ett nytt sätt att behandla de här olika rapporterna och det innebär då att vi föreslår en ändring i finans- och näringsutskottets ansvarsområde. Där införs då att landskapsregeringens årsredovisning skall hanteras av finans- och näringsutskottet. Det är § 15. Behandlingsordningen är § 45. Där införs också årsredovisningen i punkt 5.

  I § 12 så tas talmanskonferensens uppgifter och där föreslår talmanskonferensen att man skulle ändra när det gäller talmans ersättning för representations kostnader. Systemet idag är så att det går ett förslag till lagtinget och hela lagtinget fattar beslut årligen om talmansrepresentations ersättning. Nu är förslaget att talmanskonferensen ska kunna fatta det här beslutet. Förstås då inom den budget medel som finns.

  Vidare i § 28 föreslås det att då kongruent med att det nu finns lagstadgat att budgeten ska överlämnas till lagtinget senast första november. Det finns i finansförvaltningslagen. Det följer att motionstiden som fortlöper 10 dagar efter att budgeten ligger på lagtingsledamöternas bord. Nu föreslår vi att man också skulle slå fast i lagen att det är tionde november. Budgeten levereras första november och budgetmotionerna ska vara inne tionde november. På så sätt har lagtinget fortsättningsvis 10 dagar efter att man har fått ta del av budgeten på sig att skriva budgetmotioner.

  Jag ska säga att det är några frågor i talmanskonferensen som vi har diskuterat och de får ju de som hade lite andra synsätt redogöra själva för. Det var bl.a. en diskussion om huruvida det här ger tillräcklig tid också för oppositionen att lämna motioner och att skriva sina motioner. Men det facto så är det så att man kommer alltid även om lagtingsåret skulle börja lite senare för det kan ju vara så att första november infaller på en lördag eller en söndag, och då beslutar lagtinget att när lagtingsåret inleds och om lagtinget då beslutar att lagtingsåret inleds fjärde november så har man ändå haft möjlighet att ta del av budgeten som ska komma till lagtinget den första november. Så vi har bedömt att man ändå har tillräckligt många dagar för att skriva budgetmotioner.

  En annan fråga som också har varit föremål för diskussion är § 54 där förslaget nu är att man skulle i förtydligande syfte skriva att ett betänkande eller ett utlåtande kan vara gemensamt för flera ärenden. Idag står det att ett betänkande eller utlåtande bara kan vara gemensamt för lagförslag och motioner som berör samma sak. I praxis är att man faktiskt brukar skriva gemensamma betänkande, men det här är tydligare i arbetsordningen. Att så kan man göra.

  Det är ett nytt moment i § 61 om föredragningslistan att man kan besluta om gemensam diskussion tillåts i ärenden som ansluter sig till varandra. Idag gör vi ju så redan, men då är det alltid ett undantag från gällande reglering.

  Till sist då till femman som handlar just om Ålands delegation i Nordiska rådet och lagtinget som tagit också det och landskapsrevisionen sköter revisionen och granskningen. Tack!

  Ltl Danne Sundman

  Fru talman! Från obundna samlings sida har vi fört fram några saker som vi anser kan bli ett problem med de här ändringarna. Det är inget problem med de här ändringarna när det gäller revisionen och finansförvaltningslagen. Däremot så vill jag att lag- och kulturutskottet ägnar särskild uppmärksamhet åt tidsaspekten när det gäller budgeten. Vi förstår varför man har gjort det här men det kan också komma en situation där landskapsregeringen av någon orsak inte hinner få budgeten färdig t.ex. och kommer med biljetten den 15:e november. Hur gör man i en sådan situation? Behöver det finnas en säkerhetsventil för oppositionen eller har man bara de här fem dagarna på sig? Det är så att speciellt när det gäller parlamentariska frågor så har vi samma uppfattning oavsett om vi sitter i regering eller i opposition. Det här är en viktig aspekt, att man inte utsätter oppositionen för sämre möjligheter att granska regeringens politik. Givetvis när man är med i regeringen tycker vi att man helt kunde förbjuda motioner i så fall om man ska vara konsekvent, men det tycker vi alltså inte. Vi vill att parlamentarismen ska fungera och också den regering som vi stödjer ska utsättas för prövning i lagtinget. Då ska oppositionen ha tillräcklig tid att tillgodogöra sig budgetförslaget och skriva de här motionerna och lämna in dem. Med det här, åtminstone på teoretisk plan så strängar man upp redan tiden från i praktiken längre tid än 10 dagar idag bli 10 dagar också troligen och i värsta fall mindre än 10 dagar. Tanken med 10 dagar, varför så länge? Inte tar det så länge att skriva motioner. Men hela den processen från det att oppositionspartierna får budgeten ska man kunna ha diskussioner med sitt parti, man ska kunna ha partistyrelsemöte, ta reda på och bedriva lite forskning med anledning av den politik som man ska kontra med. Allt det ska man hinna med på 10 dagar. Så det är en väldigt kort tid de facto om man ska producera en alternativ politik och krymps det ytterligare ihop så kan det bli svårt för ett oppositionsparti att göra det här. Det bör alltså lag- och kulturutskottet ägna sig åt tycker jag och särskilt det här om det händer något och budgeten inte kommer. Det finns i andra fall säkerhetsventiler i regelverket vad som händer om budgeten inte fastställs tills ett kalenderår inleds. Då behövs det också här i motsvarande mån. Sen är det också en viktig parlamentarisk tradition att man behandlar ett ärende i taget och håller sig till den sak som behandlas, så att debattens avgränsningar är tydliga. Man kan ha en allmänpolitisk debatt, t ex som vi har i budgeten att man får prata om allting. Men när ett särskilt ärende behandlas så håller man sig till det ärendet. Det där går igen också i det att man ska hålla sig till sak när en motion behandlas enligt ett lagförslag och så vidare och det här ser vi som problematisk också att ändra 54 § så att det får vara ett gemensamt betänkande för flera ärenden, så om man läser igen paragrafen kan beröra vad som helst. Vitt skilda saker kan föras ihop till ett betänkande. Det är här som det finns en viss risk att en regeringsmajoritet tycker att det som oppositionen ger inte är av så mycket värde. Buntar ihop många motioner som berör vitt skilda saker och när de kommer hit till salen så är det väldigt yviga debatter och det blir inte fokus på de enstaka motionerna. Det kan missbrukas parlamentariskt. Jag tycker att man kan göra så här, men man borde lägga till ”som rör samma sak” skrivelse, som rör samma sak. Så ett betänkande ska handla om en sak, men det kan göras som flera ärenden. Jag skulle snarare säga att det är den praxis vi har haft hittills. Vi har varit försiktiga, under min korta tid här i lagtinget, d.v.s. under mina 14 år med här i lagtinget, att bunta ihop ärenden som berör olika saker. Så där tycker jag utskottet ska överväga mycket noga att lägga till en sådan skrivning att det ska röra samma saker eller att ärendena ska vara av samma karaktär. Någon förtydligande ska det vara, så att det motsvarar den parlamentariska praxis som jag tycker att vi ska upprätthålla. I övrigt är framställningen okej.

  Vtm Viveka Eriksson, replik

  Talman! Den här sista delen är utgångspunkten och där framgår ju också i den här motiveringen att ärendena i regel ska ansluta sig till varandra. Så jag ser alltså inte problemet på den här faran som ledamoten Sundman. När det gäller det här med tidsplanen så måste man förutsätta att landskapsregeringen följer den lagstiftning som lagtinget antagit, alltså att budgeten ska vara här 1 november. Det betyder då att vi också kan slå fast det här med motionstiden. Orsaken till att man har velat sätta väldigt tydligt när budgeten ska vara här, är också för lagtingets möjligheter att behandla budgeten. Nu vet vi hur finansutskottet i regel har det. Man har jätte långa dagar och tajt tid för att ta det här betänkandet.

  Ltl Danne Sundman, replik

  Fru talman! Till den delen så förstår jag argumentet, att göra den här ändringen för att strama åt tidtabellen för att få bättre tid. Men jag bara efterlyser någon slags säkerhetsventil. För mig, i den situation som jag befinner idag och vårt parti, så behövs den inte. Men det kan komma andra situationer där man behöver en säkerhetsventil t.ex. att man kan besluta om att talmanskonferensen kan besluta om förlängd motionstid om det skulle uppstå något problem. Det kanske är enbart en teoretisk och hypotetisk situation som jag är rädd för.

  Talmannen

  Replikskiftena är avslutade.

  Ltl Anders Eriksson

  Fru talman! Ltl Sundman sade att här har vi samma åsikt oavsett om vi är i opposition eller regeringsställning och det tycker jag är klädsamt. Helt kort kan jag bara säga att jag är helt enig med de punkter som ledamoten Sundman förde fram. När det gäller det här med 10 dagar för att ta fram en alternativ budget, så det blir väldigt tajt som det är ändå. Landskapsregeringen har ju ändå jobbat ett halvt år. Åtminstone har hela förvaltningen bakom sig så ska det vara någon sorts fungerande demokrati och att man faktiskt på ett seriöst sätt också ifrån oppositionen kan lägga fram ett alternativ, som faktiskt regeringen blir tvungen att ta ställning till. Så 10 dagar är inte mycket.

  Och det som vi har sagt som motiv till den här ändringen av § 28, är att enligt finansförvaltningslagstiftningen så ska budgeten lämnas om jag minns rätt 1 november. Men vi vet också med budgetlagarna det sista året att t o m budgeten har kommit innan budgetlagarna överhuvudtaget dök upp. Så det kan mycket väl, trots att det står i lagstiftningen när ett dokument ska lämnas, så kan det bli försenat och helt plötsligt så har oppositionen bara 4-5 dagar på sig. Jag tycker att det är orimligt och jag ber lag- och kulturutskottet titta väldigt noga på det här.

  När det gäller § 54, så också där har jag samma uppfattning som ltl Sundman. Ett betänkande eller ett utlåtande kan vara gemensamt för flera ärenden. Vi vet att man måste ta upp förslagen till behandling nuförtiden i nya arbets-och lagtingsordningen. Så var det ju inte förut, utan man kunde lämna motionerna och självdö vid val och det var så som man till största delen behandlade de motioner som lades tidigare. Så ett alternativ som kan vara frestande med tanke på de ändringar som varit förut, att arbets- och lagtingsordningen är att man helt plötsligt börjar bunta ihop olika motioner och olika förslag, så jag hoppas att man också kan titta på det här inom lag- och kulturutskottet.

  Sen vill jag bara ha en kort kommentar. Tittar man till den första meningen så sägs det i utskottets betänkande att utlåtanden ska vara kortfattade. Jag hoppas att lag- och kulturutskottet kan titta på varför man skriver så och vad är syftet med det? Tittar vi tillbaks i självstyrelsehistorien så kunde man läsa ut ganska mycket av de olika utskottsbetänkande, men enligt mitt förmenande åtminstone från vissa utskott som jag inte vill peka ut, så redan i dagens läge är de redan idag synnerligen kortfattade. Jag tycker inte att utskottsbetänkande ska vara inne på det att man måste ha någon sorts arbetshypotes, att det ska bli så kortfattat som möjligt utan det måste avgöras från ärende till ärende. Så det här ber jag också lag- och kulturutskottet att titta på.

  Ltl Christian Beijar, replik

  Fru talman! Jag blir lite förvånad när jag hör ledamot Anders Eriksson uttala sig om det här lagförslaget gällande ändringar av arbetsordningen. För som det framgår av ärendets beredning så har ju ledamot Anders Eriksson enhälligt varit med om att tagit detta förslag.

  Ltl Anders Eriksson, replik

  Ledamot Beijar satt sida vid sida med mig vid talmanskonferensen men han har synbarligen glömt att ledamot Mika Nordberg lade ett förslag som jag understödde, men vi blev tyvärr i minoritet.

  Ltl Christian Beijar, replik

  Fru talman! Ja, det är möjligt att ltl Eriksson har en korrekt minnesbild av detta.

  Talmannen

  Diskussionen är avslutad.

  Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.