Första behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Enligt lagtingsordningens 63 § ska lagtingets arbetsordning godkännas i plenum i den ordning som gäller för behandlingen av landskapslagar. Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av förslaget i betänkandet.

  Diskussion.

  Ltl Katrin Sjögren

  Talman! Talmanskonferensen föreslår att lagtingets arbetsordning ändras med anledning av den nya revisionslagstiftiningen samt den nya finansförvaltningslagen.

  Arbetsordningen är i behov av ändring när det gäller hanteringen av landskapsregeringens årsredovisning samt av de olika berättelserna och rapporterna från landskapsrevisionen. Även en precisering av motionstiden för budgetmotionerna föreslås. Revisionen av lagtingets och Ålands delegation i Nordiska rådet skötas av den nya Landskapsrevisionen. 

  Talmanskonferensen föreslår vidare att beslutet om talmannens årliga representationsersättning ska fattas av talmanskonferensen, inte av lagtinget som tidigare.

  Finans- och näringsutskottet kommer att bereda årsredovisningen samt de revisionsberättelser som remitteras till utskottet. Avsikten är att behandlingen av revisonsberättelserna ska bli så rationell som möjligt och behandlas parallellt med landskapsregeringens återrapporter. Återrapporter påminner om det förfaringssätt som vi har när det gäller internationella fördrag. Jag och många med mig tycker att detta har varit ett lyckat förfaringssätt.

  Ikraftträdelsen av den nya finansförvaltningslagen kommer att ske stegvis och lagen kommer att gälla fullt ut först våren 2015 då den första årsredovisningen avges till lagtinget. Det är viktigt för lagtingsledamöterna att lägga bakom örat, att detta träder in med full kraft först 2015. Eftersom den första årsredovisningen kommer att avse finansåret 2014 föreslår utskottet en ändring av ikraftträdelsebestämmelsen som får samma lydelse som motsvarande ikraftträdelsebestämmelse i lagtingsordningen. Ändringarna i övrigt föreslås träda ikraft den 1 juli 2013 vilket är möjligt eftersom ändringar av arbetsordningen inte genomgår sedvanlig lagstiftningskontroll.

  Utskottet har diskuterat om den nya landskapsrevisorn ska ha talerätt men anser i likhet med talmanskonferensen att så inte bör vara fallet eftersom det inte är förenligt med god revisionssed att revisorn uttalar sig om sin granskning. Man har ju självfallet möjlighet att höra landskapsrevisorn i utskottet, men att tala inför publik anser vi att inte är i sin ordning.

  Avslutningsvis noterar utskottet att den föreslagna ändringen av 28 §, enligt vilken budgetmotioner ska väckas senast den 10 november före finansåret, inte är avsedd att förkorta motionstiden. Om den 10 november infaller på en lördag eller söndag går motionstiden enligt 107 § arbetsordningen ut därpå följande vardag medan budgeten enligt finansförvaltningslagen ska överlämnas till lagtinget senast den 1 november.

  Lag- och kulturutskottet förslår att lagtinget omfattar förslagen. 

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs förslaget till ändring av arbetsordningen i sin helhet för godkännande. Förslaget är godkänt.

  Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.