Ändringar i körkortslagen

Lagförslag LF 17/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

I körkortslagen finns ett absolut krav att de som har fyllt 70 år och vill förnya sitt körkort måste lämna in ett läkarintyg för att visa att de fort-farande uppfyller de medicinska kraven. På grund av den rådande pandemin rekommenderas äldre att undvika kontakt med andra människor så långt det är möjligt. För att inte utsätta äldre människor för
hälsorisker föreslås därför en tillfällig lättnad i kraven på läkarintyg vid körkortsförnyelse.
Samtidigt görs en ändring av 48 § i körkortslagen för att undanröja en oklarhet om när en körkortshavare med körkort med prövotid ska avlägga ny förarexamen.
Slutligen föreslås en mindre ändring i körkortslagen som ger fordonsmyndigheten utökade möjlighet att lämna ut uppgifter ur det åländska körkortsregistret med hjälp av nätverket för EU-körkort (RESPER). Denna ändring behöver göras för körkortslagen ska upp-fylla gällande unionskrav.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Trafik