Första behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet.

  Diskussion.

  Ltl Petri Carlsson

  Talman! Det här är första gången jag har äran att presentera ett betänkande från finans- och näringsutskottet i egenskap av ordförande. Dessutom har jag inte varit med i hela behandlingen av ärendet utan bara i den avgörande behandlingen, så jag hoppas att ni har överseende med att jag kanske inte kan precis allt just i det här ärendet, men jag ska göra så gott jag kan.

  Lagförslaget remitterades redan i mitten på december till utskottet och en behandling av det påbörjades alltså före min tid i utskottet, dock så har jag varit med på de flesta av hörandena och i den avgörande behandlingen.

  För övrigt kan man säga att det här lagförslaget har varit relativt okontroversiellt i utskottet. Vi står eniga bakom betänkandet.

  Landskapsregeringen syftar med sitt första lagförslag till att eliminera den förändring i fastighetsskattelagstiftningen som görs i Finland enligt vilken man i fortsättningen kommer att räkna samman fristående vindkraftverk till ett enda kraftverk i de fall som elen matas in i nätet från samma anslutningspunkt.

  Samtidigt är man väldigt tydlig med att fastighetsskattesatsen för vindkraftverk vars nominella effekt högst är 10 megavoltampere i de åländska kommunerna ska vara samma som den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen, det vill säga från noll till högst 2 procent och inte som i Finland där skattesatsen kan bli ända upp till 3,10 procent.

  Här har själva lagtexten i det första lagförslaget fått en oklar formulering då det av landskapsregeringen föreslagna nya momentet i 2 § inte tydligt eliminerar de stadganden som har tillkommit i rikslagens 14 §. Utskottet föreslår därför att lagtexten i förslaget får en ny och tydligare lydelse.

  Fru talman! Det andra lagförslaget föreslår utskottet att lagtinget antar helt oförändrat eftersom det följer tidigare vedertagna principer om att vi behåller den totala samfundsskattesatsen på samma nivå som i Finland, särskilt när vi här på Åland inte har initierat ändringen utan det initiativet kommer från att fördelningen av skatt mellan staten och kommunerna i Finland justeras för att beakta vissa ändringar i annan rikslagstiftning som inte berör våra kommuner på Åland.

  Vad gäller den tredje lagen i förslaget så aviserade landskapsregeringen i något skede att man avser att komma med ett nytt lagförslag som handlar om kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst. Det gjorde landskapsregeringen i lagförslag 10/2017-2018 och vi kommer att behandla den separat här i betänkande nummer 10, så därför föreslår utskottet att lagtinget förkastar det tredje lagförslaget. Tack för ordet.

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.

  Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § fastighetsskattelagen för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av L A N D S K A P S L A G om ändring och temporär ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Talmannen konstaterar att utskottet föreslagit att ett av lagförslagen ska förkastas och att beslut om förkastande fattas först vid ärendets andra behandling.

  Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.