Ändringar av regelverken gällande lagtingets arbetsformer samt ledamöterna i lagtinget och landskapsregeringen

Talmanskonferensens framställning TMK 2/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Talmanskonferensen har tillsatt en arbetsgrupp för översyn av regelverken rörande lagtinget samt ledamöterna i lagtinget och landskapsregeringen och föreslår med anledning av arbetsgruppens förslag vissa ändringar i re-gelverken.
Bland annat föreslås i lagtingsordningen nya blankettbestämmelser i förtydligande syfte gällande olycksfall, inkomstskatt och straff samt en ändring av självstyrelsepolitiska nämndens sammansättning. Vidare före-slås ändringar av arbetsordningen så att utskotten ges vissa nya kontroll-uppgifter, att reglerna om medborgarinitiativ förtydligas samt att omröstning på distans ska kunna hållas under exceptionella förhållanden. Ytterligare föreslås en ändring av landskapslagen om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen så att samma regler införs för alla ledamöter, en ändring av det maximala antalet ministrar samt en ändring av landskapslagen om arvode för ledamöter av Ålands landskapsregering så att förhållandet mellan lagtingsledamöternas och ministrarnas arvoden återställs. Slutligen föreslås ett antal språkliga och tekniska ändringar av de olika regelverken.


Åtgärder