Anpassning av landskapsandelssystemet till ny lagstiftning

Lagförslag LF 1/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att landskapsandelssystemet anpassas till de reformer som genomförs vid ingången av 2021. Då träder ny lag-stiftning i kraft på socialvårds- och utbildningsområdet samtidigt som kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst (KST) inleder sin verksamhet.
Genom förslaget utformas landskapsandelssystemet enligt den för-ändrade struktur som följer av den nya lagstiftningen. Det innebär att antalet kostnadsbaserade landskapsandelar inom utbildningsverksamheten utökas från två till sex. Genom att barnomsorgen administrativt flyttas från socialvårds- till utbildningssektorn föreslås en ny land-skapsandel för barnomsorgen. Därutöver tillkommer två landskapsandelar för helt nya verksamheter: förberedande undervisning för nyanlända samt grundskoleutbildning för andra än läropliktiga. Slutligen föreslås en ny landskapsandel för specialfritidshemsverksamhet. Till den delen motiveras förslaget inte av en anpassning till den nya lagstiftningen utan baseras på ett initiativ från kommunerna. De två nuvarande landskapsandelarna för grundskolan respektive träningsunder-visningen kvarstår oförändrade.
På socialvårdsområdet förblir antalet kostnadsbaserade landskaps-andelar oförändrat. Landskapsandelen för socialvården ändras dock till en landskapsandel för äldreomsorg med hänvisning till att barnomsorgen förs över till utbildningsområdet. Utjämningen av landskapsandelen för den samordnade socialvården föreslås bli slopad med hänvisning till kommunerna har avtalat om finansieringen av KST.
Vid anpassningen beaktas också de ökade kostnader som den nya lagstiftningen innebär för kommunerna. Ersättningsgraderna för de be-rörda landskapsandelarna föreslås bli höjda för att öka finansieringen genom systemet. Samtliga basbelopp för de kostnadsbaserade landskapsandelarna för finansåret 2021 fastställs enligt förslaget med nettodriftskostnaderna för 2018 som grund. Detta ersätter den regelmässiga uppföljningen av basbeloppen som skulle göras nästa år. Dessutom föreslås att en extrauppföljning av basbeloppen ska göras på basen av nettodriftskostnaderna för 2021 så snart uppgifter om dem finns till-gängliga.
Den föreslagna lagändringen är avsedd att tillämpas från och med finans-året 2021. Lagförslaget sammanhänger med landskapsregering-ens förslag till budget för 2021 på ett sådant sätt att det bör sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Socialvård och sysselsättning