Audiovisuella medietjänster

Lagförslag LF 34/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet. Syftet med de föreslagna ändringarna är att i landskapslagstiftning genomföra de ändring-ar som gjorts i EU-direktivet om audiovisuella medietjänster. Bland de ändringar som föreslagits i landskapslagen ingår också bestämmelser om videodelningsplattformstjänster. Det aktuella EU-direktivet förutsätter att lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet ska sättas i kraft senast den 19 september 2020.


Åtgärder