Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet.
  Diskussion.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 13:26

  Tack, talman! Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ändring av landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet. Syftet med de föreslagna ändringarna är att i landskapslagstiftning genomföra de ändringar som gjorts i EU-direktivet om audiovisuella medietjänster. Bland de ändringar som föreslagits i landskapslagen ingår också bestämmelser om videodelningsplattformstjänster. Det aktuella EU-direktivet förutsätter att lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet borde ha satts i kraft senast den 19 september 2020.

  Utskottet konstaterar att upphovet till förslaget är en ändring av EU-direktivet om audiovisuella medietjänster och att ändringsdirektivet förutsätter bl.a. att skyldigheter för leverantörer av beställ-tv att främja europeiska verk införs i lagen, att medietjänsterna ska göras mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och att bestämmelserna om program skadliga för barn skärps liksom reglerna för vidaresända, produktplacering samt tidsgränser för reklam och försäljningsprogram.

  Landskapsregeringen bedömer att eftersom största delen av de medietjänster som tillhandahålls på Åland utgör återutsändningar med innehåll som sändarlandet ansvarar för, har bestämmelserna en begränsad betydelse för den verksamhet som utgår från Åland. När det gäller bestämmelserna om videodelningsplattformstjänster har landskapsregeringen inte i dagsläget uppgifter om leverantörer som är eller kan komma att vara etablerade på Åland.

  Utskottet konstaterar att det trots avsaknaden av tjänster på Åland i dagsläget, är viktigt att direktivet implementeras i förebyggande syfte så att Åland inte blir en attraktiv plats för leverantörer av tjänster som inte uppfyller bestämmelserna. Utskottet anser också att ändringsdirektivets bestämmelser om bland annat program som är skadliga för barn samt ökad tillgänglighet är angelägna. Dessutom erfar utskottet att behovet av videoplattformstjänster kan öka inom undervisningsområdet i framtiden när andelen av distansundervisning kommer att öka i och med den nya lagstiftningen på området.

  Genom lagändringen påförs programnämnden tillsynsuppgifter vilket bland annat innefattar en skyldighet att upprätta och upprätthålla en uppdaterad förteckning över leverantörer av videodelningsplattformar som är etablerade på Åland. Utskottet anser det angeläget att programnämnden ges skäliga verksamhetsförutsättningar bland annat för att framtida rekryteringsproblem ska kunna undvikas. Nämnden bör därför snarast få ökade berednings- och administrativa resurser, men med tanke på att verksamheten periodvis kanhända inte är särskilt omfattande kan uppgiften exempelvis skötas av en tjänsteman vid landskapsregeringen eller på annat lämpligt sätt i form av resursförstärkning.

  Talman! Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget med en mindre teknisk ändring av lagtexten. Eftersom rubriken ”Programnämndens uppgift” förekommer på två platser i lagförslaget föreslår utskottet att rubriken för 31 § ändras till Programnämndens tillsyn”. På det här sättet framgår det enligt utskottets förmenande tydligare att det är explicit programnämnden som utövar tillsyn enligt 5 kap. Tack, talman.


 • Ledamot Wille Valve (M) Anförande | 13:30

  Talman! Syftet med de föreslagna ändringarna är att i landskapslagstiftning genomföra de ändringar som gjorts i EU-direktivet om audiovisuella medietjänster. Bland de ändringar som har föreslagits i landskapslagen ingår också bestämmelser om videodelningsplattformstjänster.

  Vi kan notera i betänkandet att utskottet också anser att ändringsdirektivets bestämmelser om bland annat program som är skadliga för barn samt ökad tillgänglighet är angelägna, och det är de.

  Talman! Det är skäl att särskilt lyfta att detta lagförslag uttryckligen innehåller en barnkonsekvensbedömning och en förstärkning av barnens rättigheter. Den snabba medieutvecklingen har inneburit att barn i högre grad tar del av innehåll på nya plattformar som videodelningsplattformar. Enligt förslaget ska leverantörer av videodelningsplattformar vidta lämpliga åtgärder för att skydda barn mot innehåll som kan vara skadligt på samma sätt som redan gäller för televisionssändningar och beställ-tv, vilket man kan uppfatta som en rimlig miniminivå.

  Talman! Att skydda våra barn och unga från skadligt innehåll på nätet är kanske mer angeläget än någonsin. För vad gör du när skolan sker på distansundervisning, du får inte träffa kompisar - jo, du kanske youtubar en del eller mindre. Kanske du börjar med att titta på Roblox-proffsspelaren Tomu, plötsligt dyker en lite mindre barnvänlig animation från andra världskriget upp i flödet och sedan tittar ditt barn plötsligt på Tredje Rikets pansarvagnar.

  Jag vill därför ge som färdkost till landskapsregeringen att gärna följa upp detta. Kanske i samråd med Rädda Barnen som arbetat mycket med barnen och Internet, alternativt lyftas i den folkhälsostrategi som aviserats i regeringsprogrammet och också överväga åtgärder för att skydda barn och ungdomar, inom ramen för EU-direktivet om audiovisuella medietjänster. Tack för ordet!


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.
  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling
  är avslutad.