Automatiserat beslutsfattande

Åtgärdsmotion MOT 5/2020-2021 (under behandling)  

Ärendet i korthet

Motionären uppmanar landskapsregeringen att klarera rättsläget gällande automatiserat beslutsfattande, informerar myndigheter om vilka beslut som redan idag kan automatiseras samt vidtar nödvändiga lagstiftningsåtgärder för att möjliggöra automatiserat beslutsfattande inom fler förvaltningsområden.


Åtgärder