Remissdebatt

Avbytarlagstiftning LF 23/2017-2018

 • Utdrag ur protokollet

  Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet

  Diskussion.

  Vicelantrådet Camilla Gunell

  Fru talman! Bästa lagting och lyssnare, landskapsregeringen föreslår en ändring i avbytarlagstiftning som lagtinget tog under 2017 eftersom både Ålandsdelegationen och Högsta Domstolen har föreslagit att en paragraf skulle förfalla.

  Orsaken till det är att landskapsregeringen då, istället för att i lag skriva in de här rättigheterna till avbytarstöd också med antalet djur i de här olika grupperna, ansåg att det var till fördel för både landskapsregeringen och de som kommer i åtnjutande av de här stöden, att det finns en bättre möjlighet till flexibilitet i beslutsfattande kring antalet djur i de här olika djurenheterna.

  Vi resonerade då att det här är någonting som vi medvetet prövar om det fungerar eller inte. Ibland faller domen på den ena sidan och ibland på den andra.

  Det som vi kan konstatera är att vi hade de här bestämmelserna i den lag som kom 2015, men erfarenheterna var att det blev lite styvt och svårt att göra förändringar.

  Argumentationen är att det här inte är något som är individens rättigheter, utan det här är ett stöd som finns så länge budgetmedlen står till förfogande under ett budgetår.

  Men naturligtvis så rättar vi oss efter det som lagstiftningskontrollen hänför och föreslår nu då den här ändringen och hoppas att den kan bli godkänd. Tack, fru talman.

  Vtm Veronica Thörnroos, replik

  Talman! Med anledning av sommarens extrema torka där primärproducenterna lider hårt och i förlängningen också nästa led i produktionen så funderar jag, har landskapsregeringen alls fört ett resonemang att i samband med denna lagstiftning höja anslagen? Det finns ju möjlighet att göra det därtill nu eftersom den här lagstiftningen ändå ska prövas av Europeiska kommissionen. Har ni fört något sådant resonemang för att även här försöka komma emot de svårigheter som primärproducenterna har, främst ekonomiska?

  Vicelantrådet Camilla Gunell, replik

  Nej, vi diskuterade att den här lagen hade sin process och diskussionen i samband med att den togs 2017 och det har inte aktualiserats några diskussioner kring nivåerna sedan dess.

  Däremot kan vi konstatera att vi har en avbytarlagstiftning på Åland och belopp som gör att antalet kor ändå har ökat under åren på ett positivt sätt. Jag ser en positiv utveckling när det gäller både antalet dikor och mjölkkor.

  Det som har hänt under den här torkan är att en del har beslutat sig om att inleda en förtida slakt. Vi bedömer att vi kommer att ha ungefär 7 procent färre kor på grund av den här extrema torkan och den situation som nu har uppstått, men det har ingenting med avbytarstödet att göra.

  Vtm Veronica Thörnroos, replik

  Talman! Jag är besviken på landskapsregeringen. Regeringarna i österled och västerled söker alternativa lösningar på flera olika sätt för att försöka komma emot. Man sitter inte och väntar tills skördeskadorna är färdiga eller tills x antal jordbrukare har gått i konkurs. Man agerar. Här hade landskapsregeringen haft en möjlighet, visserligen bara ett litet verktyg men i alla fall. Det som gör mig kanske mest beklämd är att man inte ens har valt att föra ett aktivt resonemang i landskapsregeringen huruvida man även här borde försöka komma emot med stödåtgärder.

  Vicelantrådet Camilla Gunell, replik

  Vicetalmannen tar diskussionen långt på sidan av det som ärendet gäller.

  Men vi har beredskap att diskutera de här frågorna till jordbruket. Landskapsregeringen har haft en mycket aktiv roll när det gäller hela bevakningen av odlingssäsongen. Vi har konstaterat att vi vill avvakta och se ett bokslut på odlingssäsongen och var man i så fall kan gå in med stödåtgärder så att de kommer rätt och till bästa möjliga nytta. Vi får återkomma till den frågan.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat. Diskussionen är avslutad.

  Kan förslaget att remittera ärendet till finans- och näringsutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.